بررسی نقش میانجی گری مسئولیت پذیری در رابطه بین ارزش نوع‌دوستی و رفتار شهروندی محیطزیستی

الهام شفائی مقدم

دوره 7، شماره 76 ، تیر 1401، ، صفحه 45-60

https://doi.org/10.22034/envj.2022.154829

چکیده
  پیشینه و هدف: یکی از راه‌های اجتناب از آسیب رساندن به محیط‌زیست، تغییر رفتار شهروندان در جهت رفتار محیط ­زیستی یعنی رفتارهای حافظ محیط‌زیست و کاهش‌دهنده اثرات منفی اعمال انسانی بر محیط در کارهای روزانه و نیز برنامه‌های خاص در فضای باز و به زعم دابسون شهروندی محیط­زیستی می­باشد. در مطالعات اولیه در زمینه رفتارهای محیط ­زیستی ...  بیشتر