حیات وحش
ارزیابی زیستگاه پایکا Ochotona rufescens در حوضه آبخیز آدرشک (استان یزد- شیرکوه)

سمیه اراضی

دوره 5، شماره 70 ، بهمن 1399، ، صفحه 31-44

https://doi.org/10.22034/envj.2021.181317

چکیده
  ارزیابی زیستگاه یکی از ارکان مدیریت و حفاظت حیات­ وحش محسوب می ­گردد. در این پژوهش، ارزیابی زیستگاه پایکا (Ochotona rufescens) در حوضه ­آبخیز آدرشک با استفاده از مدل الگوریتم آنتروپی بیشینه (MaxEnt) انجام شد. مطابق اصول کارتوگرافی از نقشه ژئورفرنس توپوگرافی برای استخراج مرز منطقه، مدل رقومی ارتفاع (Dem) برای تهیه نقشه طبقه ­بندی شده تغییرات ...  بیشتر