موضوعات = مدیریت پسماند
کمینه‌سازی پسماندهای پتروشیمی با استفاده از رویکرد 3R: مطالعه موردی در منطقه صنعتی عسلویه، ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 فروردین 1397

Mohsen Rahimian


بررسی کمی وکیفی پسماند مراکز بهداشتی و درمانی جنوب تهران

دوره 6، شماره 71، خرداد 1400، صفحه 1-10

10.22034/envj.2021.89651

الهام کوشا؛ بهنام سپهرنیا؛ عطیه بیدگلیان