نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی(ره)، اصفهان، ایران

2 مدیر آموزش و پژوهش‌های توسعه و آینده نگری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی اصفهان،ایران

چکیده

در عصر حاضر مقوله عملکرد ‌زیست‌محیطی شرکت‌ها به عنوان یکی از اجزای اصلی اندازه‌گیری و سنجش پایداری شرکت مطرح است. بر اساس بروزترین اخبار و اطلاعات سازمان بهداشت جهانی، سلامت محیط زیست و به ویژه  سلامت انسان‌ها در شرایط بحرانی و خطرناک قرار دارد، با در نظر گرفتن این نکات هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر عملکرد زیست محیطی شرکت‌های سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی بازه زمانی 10 ساله 1387 تا 1396 می‌باشد. برای محاسبه متغیر عملکرد زیست محیطی شاخص‌ها و مولفه‌هایی تدوین گردیده که جهت کمی نمودن آن‌ها از روش صفر و یک استفاده شده است. هم چنین تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ پژوهش با استفاده از روش  نمودار به صورت مقایسه‌ای انجام شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که توجه به عملکرد زیست محیطی و پایبندی به شاخص‌های آن در شرکت های سیمان نسبت به سایر صنایع از جایگاه خوبی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

 1. اله‌وردی، ع.، 1392. ارزیابی آلاینده‌های صنعت سیمان و ارائه راه‌کارهای کاهش آلودگی. چاپ اول. انتشارات مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی.
 2. بیدآباد، ب.، 1384. سمینار اقتصاد سیمان ایران. چاپ اول. دفتر برنامه‌ریزی و تحقیقات سیمان. انتشار علم عمران پلی تکنیک تهران.
 3. درسنر، سی.، 1384. مبانی پایداری. (ترجمه دانشور، م. و همکاران). چاپ اول. موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
 4. جعفری، ا. و احمدپور، م.، 1395. بررسی رابطه شاخص عملکرد محیط زیست و رشد اقتصادی در کشورهای توسعه‌یافته. پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران. دوره 1، شماره 1، صفحات 55 تا 72.
 5. میلر، ج.ت.، 1387. زیستن در محیط زیست. (ترجمه مخدوم، م.،). چاپ یازدهم. موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
 6. نجفی، ب.، 1392. سازمان جهانی بهداشت و حقوق سلامت. چاپ اول. نشر میزان تهران.
 7. Grillo Renó, M.L.; Ferrari Alves, L.F.; Escobar Palacio, J.C. and Pacheco Torres, p.j., 2017. Environmental analyze of cement production with application of wastes. Engevista. Vol. 19, No. 4, p: 916-930.
 8. Lviv Polytechnic National University Institutional Repository. http://ena.lp.edu.ua.
 9. MPA. 2018. CementSustainable Development Report.
 10. Mehraj, S.; Bhat, G.A. and Balkhi, H.M., 2013. Cement Factories and Human Health. Organisation for Economic Co-operation and Development.
 11. Neely, A.; Adams, C. and Kennerley, M., 2002. The Performance Prism. The Scorecard for Measuring and Managing Business Success, Pearson Education, Harlow.
 12. Potgieter J.H., 2012. An Overview of Cement production: How green and sustainable is the industry.
 13. Pariyar, S.K.; Das, T. and Tanima, F., 2013. Environment And Health Impact For Brick Kilns In Kathmandu Valley.
 14. Pollution Prevention and Abatement Handbook. 1998. toward Cleaner Production, World Bank Group, International Finance Corporation, Washington D.C.
 15. Report of the Environmental Protection Agency. 2014.
 16. Syamala, D.K.; Vijaya, L.V. and Alakanandana, A., 2018. Impacts of Cement Industry on Environment - An Overview. Asia Pacific Journal of Research.
 17. Summerbell, D.L., 2017. Environmental Performance Improvement in the Cement Industry.This dissertation is submitted for the degree of Doctor of Philosophy. Department of Engineering University of Cambridge.
 18. Stajanča, М. and Eštokova, А., 2012. Environmental Impacts of Cement Production. Technical University of Košice, Civil Engineering Faculty, Institute of Architectural Engineering. pp: 296-302.
 19. Shraddha, M. and Nehal, A.S., 2014. A Review On Environmental and Health Impacts of Cement Manufacturing Emissions. Health, Safety & Environment, University of Petroleum & Energy Studies, Dehradun, Uttarakhand, India. International Journal of Geology, Agriculture and Environmental Sciences.
 20. United NationsEconomic Commission for Europe. 2013.
 21. Zainudeen, N. and Jeyamathan, j., 2003. Cement and its effect to the environment: A case study in SriLanka. Department of Building Economics, University of Moratuwa.
 22. Zimwara1, L.; Mugwagwa1, N. and Chikowore,T.R., 2012. Air Pollution Control Techniques For the Cement Manufacturing Industry: A Case Study for Zimbabwe. Department of Industrial and Manufacturing Engineering. National University of Science and Technology, Zimbabwe.