بررسی تغییرات اندازه، تعداد و نوع لکه های زیستگاهی در Google Earth (زابلی- تالاب ماشکید)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته مدیریت و حفاظت تنوع زیستی-دانشگاه یزد

چکیده

این پژوهش، با هدف شناسایی و بررسی تغییرات اندازه، نوع و تعداد لکه­های زیستگاهی تالاب ماشکید در سال­های 1389 و 1399 صورت پذیرفته است. بدین­منظور، در فصل بهار 1399، از طریق عملیات میدانی و با مشاهده عینی، لکه­های زیستگاه شناسایی شدند. نقاط کنترل زمینی، با هدف ارزیابی صحت نقشه­های طبقه­بندی نهایی، از طریق ثبت اطلاعات پوشش زمین و موقعیت مکانی هر نوع لکه با استفاده از دستگاه موقعیت­یاب جهانی تهیه شد. نقشه ساختار سیمای­سرزمین از طریق تفسیر چشمی پدیده­ها و با استفاده از تصاویر ماهواره Google Earth ترسیم شد و برای تهیه نقشه نهایی طبقه­بندی ساختار سیمای­سرزمین و محاسبه مساحت لکه­ها از نرم­افزار Arc GIS 10.3 بهره گرفته شد. تعیین درصد سهم هر لکه در سرزمین ناهمگن، توسط نرم­افزار Excel 2013 انجام شد. مطابق نتایج، موزائیک سیمای­سرزمین منطقه در بهار 1389 دارای تیپ­های زیستگاهی بوته، صخره و مناطق آبرفتی بود و در بهار 1399 از تیپ­های زیستگاهی بوته، درختچه، صخره و سطوح آبی تشکیل شده است. در مجموع تعداد 131 لکه در سال 1399 و تعداد 40 عدد لکه زیستگاهی در بستر ساختار سیمای­سرزمین منطقه در سال 1389 شناسایی و شمارش شدند. در سال 1389 لکه پوشش­گیاهی ضعیف از بیش­ترین درصد مساحت نسبت به کل منطقه برخوردار بود و در سال 1399، لکه آبی از بیش­ترین درصد سهم برخوردار بود. در مجموع، نتایج پژوهش، نشان­دهنده وجود تغییرات قابل ملاحظه­ در اندازه، تنوع و تعداد لکه­های زیستگاهی بر اثر گذشت زمان می­باشد.

کلیدواژه‌ها