نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس آزمایشگاه- اداره کل حفاظت محیط زیست استان سمنان

2 مدیر کل اداره کل حفاظت محیط زیست سمنان

3 معاون نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست استان سمنان

4 رئیس اداره نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست استان سمنان

چکیده

آلودگی هوا از مهمترین مشکلات زیست محیطی در قرن اخیر است که سلامت انسان­ها را تهدید می­کند. هدف از این پژوهش بررسی میانگین غلظت آلاینده­های هوا، تشخیص روند الگوی تغییر آلاینده­ها، شناسایی ماه­های پرخطر، شاخص آلودگی هوا و تاثیر استان­های همجوار بر هوای غرب استان سمنان در سال 1399 است. در این تحقیق داده­های ایستگاه­های سنجش آلودگی هوا در غرب استان سمنان مورد بررسی قرار گرفت. تغییرات ماهانه آلاینده­ها در غرب استان سمنان نشان داد که بیشینه ماهانه اکثر آلاینده­ها در فصل سرد رخ می­دهد. بیشینه غلظت آلودگی هوا در ماه­های سرد بر اثر عوامل مختلف از جمله افزایش پایداری جوی، وارونگی­های دمایی، کاهش سرعت باد سطحی و استفاده بیش­تر از منابع گرمایی ایجاد می­شود. وسایل نقلیه نیز در شرایط سرد دارای احتراق ناقص­تری است. علاوه بر این، بخش مهمی از این آلودگی از استان‌­های همجوار به دلیل وزش باد و موقعیت جغرافیایی در داخل استان انباشته شده و باعث ایجاد تغییر در کیفیت هوای استان می­شود. همچنین افزایش جمعیت، فرسودگی ناوگان عمومی، تردد زیاد وسایل نقلیه شهری، کاربری صنعتی، کانون­های ریزگرد و موقعیت جغرافیایی نیز از عوامل موثر بر آلودگی هوا در غرب استان سمنان است.

کلیدواژه‌ها

 1. آروین، ع.؛ دانا، س.؛ آحسینی، س.، 1399. اثر تغییرات اقلیمی بر شدت و میزان آلودگی هوای شهر اصفهان. پژوهش­های تغییرات آب و هوایی.
 2. تاجی، ر.؛ ندوشن، م.ا.، 1398. مکان یابی ایستگاه های پایش آلودگی هوا درمناطق 1 و 3 اصفهان با استفاده از تکنیک فازی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP). محیط زیست و توسعه فرابخشی.
 3. دلاور، م.؛ غلامی، ا.؛ شیران، غ.؛ رشیدی، ی.؛ نخعی زاده، غ.؛ فدرا، ک.؛ هاتفی افشار، ا.، 1399. بهبود برآورد میزان آلودگی هوای شهر تهران. مجله علمی رایانش نرم و فناوری اطلاعات.
 4. سلاطین، پ.؛ معماری پناه، م.؛ احمدپناهی، س.، 1399. تأثیر فرهنگ برآلودگی هوا در ایران. فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست.
 5. شهبازی، ح.؛ حسینی، و.، 1396. سامانه پیش‌بینی آلودگی هوای شهر تهران. فصلنامه تحقیقات جغرافیایی.
 6. فرهادی، ر.؛ کارگر، م.؛ ذوالفقاری، ق.، 1398. پیش بینی آلاینده های هوا (CO، O3 و PM10) و پارامترهای هواشناسی: مطالعه موردی شهرستان بیرجند. محیط زیست و توسعه فرابخشی.
 7. مهماندار، م.؛ خلیلی، ا.؛ آریانا، م.؛ مبادری، ت.، 1397. مطالعه تطبیقی اثرات میزان سرعت متوسط وسایل نقلیه بر تولید آلاینده‌های محیط‌ زیست (مورد مطالعه شهر تهران). محیط زیست و توسعه فرابخشی.
  1. Chen G., Jin Z., Li S, Jin X., Tong S., Liu S, Yang Y., Huang H., Guo Y., 2018. Early life exposure to particulate matter air pollution (PM1, PM2. 5 and PM10) and autism in Shanghai, China: A case-control study. Environment international.
  2. Cui L., Zhou J., Peng X., Ruan S., Zhang Y., 2020. Analyses of air pollution control measures and co-benefits in the heavily air-polluted Jinan city of China, 2013–2017. Scientific reports.
  3. Dons E., Laeremans M., Anaya-Boig E., Avila-Palencia I., Brand C., de Nazelle A., Gaupp-Berghausen M., Götschi T., Nieuwenhuijsen M., Orjuela J.P., 2018. Concern over health effects of air pollution is associated to NO 2 in seven European cities. Air Quality, Atmosphere & Health.
  4. Glencross D.A., Ho T-R., Camina N., Hawrylowicz C.M., Pfeffer P.E., 2020. Air pollution and its effects on the immune system. Free Radical Biology and Medicin.
  5. Landrigan PJ (2017) Air pollution and health. The Lancet Public Health.
  6. Maleki H., Sorooshian A., Goudarzi G., Baboli Z., Birgani Y.T., Rahmati M., 2019. Air pollution prediction by using an artificial neural network model. Clean Technologies and Environmental Policy.
  7. Manisalidis I., Stavropoulou E., Stavropoulos A., Bezirtzoglou E., 2020. Environmental and health impacts of air pollution: a review. Frontiers in public health.
  8. Rovira J., Domingo J.L., Schuhmacher M., 2020. Air quality, health impacts and burden of disease due to air pollution (PM10, PM2. 5, NO2 and O3): Application of AirQ+ model to the Camp de Tarragona County (Catalonia, Spain) Science of The Total Environment.
  9. Xiao K., Wang Y., Wu G., Fu B., Zhu Y., 2018. Spatiotemporal characteristics of air pollutants (PM10, PM2. 5, SO2, NO2, O3, and CO) in the inland basin city of Chengdu, southwest China. Atmosphere.