شناسایی و سطح بندی فناوری های نوین تولید کود آلی از پسماند جامد شهری

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

گروه بیوسیستم، مکانیزاسیون - بازیافت و مدیریت پسماند، دانشگاه فردوسی مشهد

10.22034/envj.2021.138518

چکیده

امروزه در کلانشهرها مدیریت اصولی و بهداشتی پسماندها یکی از مهمترین مسائل مربوط به حوزه مدیریت شهری می­باشد. با رشد علم و فناوری مشخص شده است که بازیافت کردن مواد زائد یکی از مناسب­ترین گزینه­ها در دفع پسماند می­ باشد. از طرفی مقدار قابل توجهی از پسماندهای جامد شهری از نوع پسماند آلی هستند. در صورت تبدیل این پسماندها به کود آلی که هم به حفظ محیط­زیست کمک می­کنند و هم باعث اشتغال­زایی می­شوند، از محصول نهایی تولید شده که در واقع همان کود کمپوست است می­توان در کشاورزی به منظور بهبود بافت خاک، افزایش ظرفیت نگهداری و افزایش مواد آلی خاک بهره گرفت و هم از آن به عنوان جایگزینی مناسب به جای کودهای شیمیایی استفاده نمود. با توجه به اهمیت موضوع، این پژوهش به ارزیابی رایج­ترین فناوری­های تولید کود از پسماند جامد شهری پرداخته است. فناوری­های مورد نظر در این پژوهش عبارتند از روش ورمی­کمپوست، کمپوست ویندرو (پشته­ای) و کمپوست راکتوری. به منظور بررسی جامع این فناوری­ها از دو روش VIKOR و روش مجموع ساده وزنی (SAW) استفاده گردید. نتایج این پژوهش نشان داد که در بین فناوری­های منتخب، فناوری ورمی­کمپوست بیشترین امتیاز را در هر دو روش مدل تصمیم­گیری چند معیاره به­دست آورده و به عنوان بهترین گزینه برای تولید کود از پسماند جامد شهری انتخاب می­شود. پس از آن نیز فناوری کمپوست راکتوری و کمپوست ویندرو در رتبه ­های دوم و سوم قرار گرفتند.  

کلیدواژه‌ها