بررسی آثار محیط زیستی انتشار آلاینده ها بر رشد اقتصادی با تأکید بر شاخص توسعه انسانی کشورهای منتخب نفتی

نوع مقاله : مقاله علمی ترویجی

نویسندگان

دانشگاه شهیدبهشتی

10.22034/envj.2021.138519

چکیده

هدف این مطالعه، برآورد الگوی رشد اقتصادی درونزا و لحاظ اثر سلامت نیروی انسانی بررشد اقتصادی به صورت غیرمستقیم از طریق تأثیری که آلودگی محیط زیستی بر سلامت نیروی انسانی به جای می­گذارد، می‌باشد. در این پژوهش برای بررسی اثر سلامت نیروی انسانی بر رشد اقتصادی، از یک الگوی اقتصاد سنجی، با بهره­گیری از روش داده­های تابلویی برای کشورهای منتخب نفتی در دوره (2017-1995) استفاده شده و از یک شاخص سلامت (امید به زندگی) و یک شاخص آلودگی محیط زیستی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می­دهدکه آلودگی محیط زیستی تأثیر منفی و معناداری بر شاخص سلامت و شاخص توسعه انسانی دارد. همچنین درکشورهای مورد بررسی رابطه شاخص آلودگی و رشد اقتصادی یک رابطه منفی است، زیرا با توجه به رابطه مثبت میان شاخص سلامت و شاخص توسعه انسانی و همچنین رابطه مثبت و قابل توجه میان شاخص توسعه انسانی و رشد اقتصادی، افزایش آلودگی مقداری از تأثیر مثبت و قابل توجه شاخص توسعه انسانی بر رشد اقتصادی را خنثی خواهدکرد.

کلیدواژه‌ها