شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر نهادینه‌سازی فرهنگ محیط زیستی در ورزش

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران، ایران

2 پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

10.22034/envj.2021.141966

چکیده

مطالعه حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر نهادینه‌سازی فرهنگ محیط‌زیستی در ورزش به روش ترکیبی(متوالی-اکتشافی)، در دو گام کیفی و کمی انجام شده است. نخست به‌منظور شناسایی عوامل اثرگذار، از روش کیفی بهره­گرفته شد. جامعه موردمطالعه در بخش کیفی را صاحبنظران حوزه ورزش و محیط‌زیست(کارشناسان کمیته‌های تخصصی ورزش و محیط‌زیست، کمیته ملی المپیک و سازمان حفاظت محیط‌زیست) تشکیل دادند که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند 25نفر از آنان به عنوان نمونه موردمطالعه قرار گرفتند. گردآوری داده­ها با مصاحبه‌های نیمه‌ساختارمند تا زمان رسیدن به اشباع داده صورت گرفت. تجزیه‌وتحلیل محتوای مصاحبه­های میدانی نیز با استفاده از روش تحلیل‌محتوا با رویکرد استقرایی، انجام شد. در گام دوم (رویکرد کمی) اثر عوامل مختلف بر نهادینه‌سازی فرهنگ محیط‌زیستی در ورزش ارزیابی شد. جامعه آماری در بخش کمی شامل کارکنان دولت، اساتید دانشگاه، دانشجویان و سایر مشاغل مرتبط بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده تعداد 412 نفر از آنان به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزارگردآوری داده‌ها، پرسشنامه محقق­ساخته بود. بررسی روایی-صوری و محتوایی پرسشنامه با نظرخواهی از صاحبنظران و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (0.7≤α) موردتائید قرارگرفت. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با نرم افزار spss22 انجام شد.  براین اساس نتایج به‌دست آمده چهار عامل «انگیزشی-حمایتی»، «حکومتی-مدیریتی»، «فرهنگی-اجتماعی» و «سیاستی-حمایتی» شناسایی شد که در مجموع 66/65% واریانس نهادینه‌سازی فرهنگ محیط‌زیستی در ورزش کشور را تبیین می‌کند. به علاوه، رسانه به سبب نقش مهمی که در اطلاع‌رسانی، گفتمان‌سازی جامعه و تأثیر بر افکارعمومی دارد، باید به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی نهادینه‌سازی فرهنگ محیط‌زیست در ورزش، مدنظر باشد.

کلیدواژه‌ها