کمینه‌سازی پسماندهای پتروشیمی با استفاده از رویکرد 3R: مطالعه موردی در منطقه صنعتی عسلویه، ایران

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش محیط زیست، دانشکده مهندسی عمران آب و محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده

باوجود گذشت یک دهه از شروع مدیریت پایدار پسماندها با استفاده از رویکرد 3R (کاهش در مبدأ، استفاده مجدد و بازیافت)، تابه‌حال کاربرد این رویکرد در کمینه‌سازی پسماندهای پتروشیمی در ایران به کار گرفته نشده است. ازاین‌رو در این تحقیق به بررسی کاربرد این رویکرد بر روی پسماندهای تولیدی مجتمع الفین یازدهم منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی پرداخته‌شده است. نتایج بررسی نشان می‌دهد که در این مجتمع سالانه حدود 265 تن پسماند صنعتی و 408 تن پسماند غیر صنعتی تولید می‌شود که شیوه دفع آن غالباً به‌صورت دفن در لندفیل‌های شهری است. ازاین‌رو پسماندهای تولیدی مجتمع با استفاده از ضرایب درصد وزنی و درجه خطرناکی، امتیازبندی شده و پسماندهایی که امتیاز بیشتر از 8 کسب کرده‌اند به‌عنوان پسماندهای حائز اولویت کمینه‌سازی انتخاب گردیدند. از 11 پسماند حائز اولویت کمینه‌سازی 7 پسماند جز پسماندهای خطرناک و 4 پسماند جز پسماندهای غیر خطرناک مجتمع هستند. درنهایت راهکارها و روش‌های کمینه‌سازی پسماندهای حائز اولویت کمینه‌سازی ارائه‌شده است که نشان‌دهنده اولویت بالای روش بازیافت برای پسماندهای تولیدی مجتمع الفین یازدهم است. این مطالعه می‌تواند به‌عنوان مثالی از یک سیستم پایدار کمینه‌سازی پسماند در صنعت پتروشیمی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات