بررسی تأثیر سبک زندگی خانوارهای شهری در بحران انرژی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

امروزه شهرها به دلیل نقش و کارکردشان در سطوح ملی، منطقه ای و جهانی و در ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و زیست محیطی زیستگاه مهم انسان محسوب می شوند به گونه ای که کلانشهرها نقش مهم و موثری در تولیدات جهانی ایفا می کنند. از این رو شهرها به عنوان بزرگترین واحدهای مصرف کننده انرژی در سطح جهان اند که با استفاده ناصحیح و غیر اصولی از انرژی بزرگترین چالشهای جهانی را پدید می آورند. کشورها در پی مقابله با این چالشها رفتار صحیح و خردمندانه ای برمی گزینند. نوشتار حاضر به بررسی مبانی نظری رویکردهای مواجه با بحران انرژی می پردازد و اینکه راهکارهای و تمهیدات دولت ها در سطوح مختلف از جمله ( تواقفنامه های بین المللی، استفاده از فناوری و تکنولوژی سبز، افزایش قیمت حامل های انرژی و...) به تنهایی و بدون حمایت از اندیشه سبز(سبک زندگی پایدار) نمی تواند در مواجه با این بحران به خوبی عمل نماید. سبک زندگی پایدار شیوه زندگی است که بر کاهش استفاده فرد و جامعه از منابع طبیعی تأکید دارد. افرادی که این روش زندگی را بر می‌گزینند تلاش می‌کنند تا با تغییر عادت‌های رفت‌وآمد، مصرف انرژی، و رژیم غذایی کربن دی اکسید کمتری تولید کنند؛ سعی می‌کنند زندگی خود را با پایداری محیط زیست و احترام به رابطه همزیستی با طبیعت وفق دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات