بررسی فونستیک گونه های ماهیان سد سیمره استان ایلام

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم و زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا

2 گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم نوین پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران، صندوق پستی: 19395-1495

3 گروه آبزیان، دفتر حیات وحش و آبزیان آب های داخلی، سازمان حفاظت محیط زیست

چکیده

این تحقیق در پائیز و زمستان 93 و بهار و تابستان 94 صورت گرفت، نمونه برداری از ماهیان به طور فصلی با استفاده از دستگاه الکتروشوکر، تورهای دستی و انتظاری در دو ایستگاه در دریاچه سدسیمره و یک ایستگاه در رودخانه سیمره صورت گرفت. به طور کلی 14 گونه متعلق به 12 جنس و 2 خانواده از 2 راسته مربوط به رده ماهیان استخوانی شناسایی شدند. از نظر تعداد گونه، خانواده کپورماهیان (Cyprinidae) با 85/97 درصد دارای رتبه اول و خانواده Mastacembelidae با 15/2 درصد از کل گونه ها در مرتبه بعدی قرار دارد. هم چنین ماهی لوتک (Cyprinion mascrostomum) و کپورچه (Carassius gibelio) به ترتیب با 66/33 و 38/22 درصد تعداد کل، فراوان ترین گونه ها و ماهی سونگ (Luciobarbus esocinus) و ماهی برزم (Luciobarbus kersin) هرکدام با فراوانی 33/0 درصد، کم ترین فراوانی را دارا بودند. خانواده کپورماهیان بیش ترین و در بین آن ها ماهی لوتک (Cyprinion mascrostomum) بیش ترین پراکنش و ماهی سونگ (Luciobarbus esocinus) و ماهی برزم (Luciobarbus kersin) کم ترین پراکنش را در مناطق مطالعاتی داشتند. تعداد 12 گونه از ماهیان بومی و 2 گونه از ماهیان (Ctenopharyngodon idella و Carassius gibelio) غیربومی به مناطق مورد مطالعه وارد شده است. در بین ایستگاه های مورد مطالعه بیش ترین فراوانی مربوط به ایستگاه های 2 و 3 که دریاچه پشت سد سیمره بوده و کم ترین فراوانی مربوط به ایستگاه 1 یعنی رودخانه سیمره بود. بیش ترین تنوع گونه ای مربوط به دریاچه پشت سد و کم ترین تنوع گونه ای مربوط به رودخانه بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات