نوع مقاله : مقاله علمی ترویجی

نویسندگان

1 معاون نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان تهران

2 کارشناس پایش اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان تهران

چکیده

   رفع آلودگی‌های زیست‌محیطی امروزه به یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های بشر تبدیل شده است. کیفیت هوا در شهرها بستگی به شرایط جوی و میزان تولید آلاینده‌ها دارد. امروزه آلودگی هوا به‌عنوان یکی از پیچیده‌ترین معضلات جوامع بشری می‌باشد که تأثیرات منفی بسیاری بر سلامت موجودات زنده و به‌خصوص انسان بر جای گذاشته است.در این تحقیق میانگین غلظت ماهانه و سالانه آلاینده‌های هوا در ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوای اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان تهران در ساال‌های 91 الی 97 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد، غلظت بیش تر آلاینده‌های اصلی شهر تهران در سال 97 روند نسبتاً کاهشی نسبت به سال‌گذشته داشته است. آمار مقایسه‌ای میانگین غلظت سالانه آلاینده‌های شاخص نشان می‌دهد، میزان آلاینده CO در سال 97 در اکثر ایستگاه‌ها و میزان آلاینده O3 در تمامی ایستگاه‌ها نسبت به سال گذشته کاهش یافته است، (لازم به توضیح است که آلاینده ازن ایستگاه شکوفه در سال 97 به ایستگاه ژئوفیزیک منتقل گردیده است). متوسط غلظت آلاینده NO2، SO2، PM10 و PM2.5 در ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوا و مقایسه آن با استاندارد (WHO) نشان می‌دهد، تمامی ایستگاه‌ها در وضعیت نامطلوب و بالاتر از حد استاندارد قرار دارد.

کلیدواژه‌ها

 1. ﺣﺴﻴﻨﻲ، ا.ا.؛ ﻫﺎﺷﻤﻲ، ح. و ﻧﻴﻜﺮوان، م.، 1389، تحلیل و بررسی آماری داده‌های شاخص آلودگی هوای تهران از سال 81 الی 87، پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران دانشگاه فردوسی مشهد ایران.
 2. پایگانه، غ.؛ افشار، ف. و هایل‌مقدم، ع.، 1383، طرح جایگزینی خودروهای فرسوده، ضرورت اجرا، پتانسیل‌های موجود و وضعیت پیشرفت طرح در کشور از شروع تاکنون.
 3. Bascom, R.AL., 2000. Health Effects of outdoor Air Pollution, American Journal of Critical Care Medicine. Vol. 153, No. 2, pp: 477-498,
 4. Dockery, D.W. and Pope, C.A., 2003. Acute Respiratory Effects of Particulate Air Pollution. Annual review of Public Health. Vol. 15, No. 1, pp: 107-32.
 5. Halek, F.; Kavouci, A. and Montehaie, H., 2004. Role of Motor-Vehicles and Trend of Air Borne Particulate in the Great Tehran Area, Iran. International journal of Environmental Health Research. Vol. 14, No. 4, pp: 307-13.
 6. Gouveia, N. and Fletcher, T., 2005. Respiratory Diseases in Children and Outdoor Air Pollution in Sao Paulo, Brazil: A Time Series Analysis. Occupational and Environmental Medicine. Vol. 57, No. 7, pp: 477-83.
 7. Kaushik, C.; Ravindra, K.; Yadav, K.; Mehta, S. and Haritash, A., 2006. Assessment of Ambient Air Quality in Urban Centres of Haryana (India) in Relation to Different Anthropogenic Activitiesand Health risks. Environmental monitoring and assessment. Vol. 122, No. 1-3, pp: 27-40.
 8. López, J.; Callén, M.; Murillo, R.; Garcia, T.;Navarro, M. and De La Cruz, M., 2005. Levels of selected Metals in Ambient air PM10 in an Urban Site of Zaragoza (Spain). Environmental Research. Vol. 99, No. 1, pp: 58-67.
 9. Pope, III C.A. and Dockery, D.W., 2006. Health Effects of fine Particulate Air Pollution: lines that Connect. Journal of the Air & Waste Management Association. Vol. 56, No. 6, pp: 709-742.
 10. Ravindra, K.; Mittal, A.K. and Van Grieken, R., 2004. Health Risk Assessment of Urban Suspended Particulate Matter with Special Reference to Polycyclic Aromatic Hydrocarbons: A Review. Reviews on Environmental Health. Vol. 16, No. 3, pp:169-89.
 11. Shariepour, Z., 2010. Seasonal and daily variation of air pollutants and their relation to meteorological parameters. Earth and Space Physics. Vol. 35, No. 2, pp: 119-137 (In Persian).
 12. Toledo, V.E.; de Almeida Júnior, P.B.;Quiterio, S.L.; Arbilla, G.; Moreira, A. and Escaleira,V., 2008. Evaluation of Levels, Sources and Distribution of Toxic Elements in PM10 in a Suburban Industrial Region, Rio de Janeiro, Brazil. Environmental Monitoring and Assessment. Vol. 139, No. 1-3, pp: 49-59.
 13. USEPA. 2007. What is Visibility Important. 2006 [edited 2007]; [1 Screen]. Available From: URL:http://WWW.Airinfonow.org/html/visibility.html.
 14. WHO. 2005. Air pollution", WHO, fact sheet NO.187 (see information on,http://WWW.WHO.int/).
 15. WWW.Valleyair.org/Air_Quality_Plans, 2005.