دوره و شماره: دوره 5، شماره 69، پاییز 1399 
2. بررسی عملکرد زیست محیطی در صنعت سیمان

صفحه 15-26

احمدرضا رفیعی شهرکی؛ محمدرضا قاسمی