دوره و شماره: دوره 5، شماره 70، زمستان 1399 
5. اثرات مخرب کودهای شیمیایی بر طبیعت و موجودات زنده

صفحه 61-68

10.22034/envj.2021.115609

محمد ابراهیم فراشیانی؛ مرضیه علینژاد؛ سیده معصومه زمانی