دوره و شماره: دوره 5، شماره 68، تابستان 1399 
3. فواید و مخاطرات محصولات تراریخته: آگاهی بخشی

صفحه 29-42

10.22034/envj.2020.129068

جلیل بادام فیروز؛ منا ایزدیان؛ فرهاد حسینی طایفه