نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم ارتباطات، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه روزنامه نگاری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

پیشینه و هدف: بروز انقلاب صنعتی امروزه جهان را در آستانه رویارویی با بحران های محیط زیستی قرار داده است که یکی از اساسی ترین معضلات جهانی است و مواجهه با آن به عنوان یک تلاش جمعی مستلزم ایجاد نگرش محیط زیستی در جامعه است. یکی از حوزه هایی که به شدت تحت تاثیر رسانه های اجتماعی قرار دارد، حوزه محیط زیست است. وجود رسانه های مجازی به مثابه کاتالیزوری است که اهداف محیط زیستی را پیش برده و کاربران شبکه های اجتماعی را که به ویژه تعداد فزاینده ای از آنان را نسل های جوان تشکیل می دهند و فعالیت های آنلاین به عنوان بخشی از زندگی روزمره شان می باشد را به عنوان متولیان اصلی حفظ محیط زیست وارد این چرخه ساخته است.
هدف از انجام این مطالعه بررسی نقش قابلیت اطلاع رسانی و مشارکت اجتماعی رسانه های اجتماعی بر یادگیری محیط زیست و آگاهی زیست محیطی بود.
مواد و روش ها: این مطالعه با روش توصیفی از نوع همبستگی و با تکیه بر مدل معادلات ساختاری  انجام گرفته است. همچنین این مطالعه از لحاظ هدف از نوع کاربردی بود. جامعه آماری این مطالعه شامل کلیه کاربران فعال در شبکه های اجتماعی مرتبط با مسایل محیط زیستی بودند که با توجه به روش نمونه گیری تصادفی 230 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته شامل قابلیت های رسانه های اجتماعی و ابعاد اطلاع رسانی و مشارکت اجتماعی و یادگیری و آگاهی محیط زیستی بود که پس از تایید روایی سازه و پایایی از طریق ضریب آلفای کرونباخ مورد استفاده قرار گرفت. تجزیه و تحلیل، آزمون مدل ارایه شده و بررسی فرضیه های مطالعه با استفاده از روش معادلات ساختاری انجام گردید.
نتایج: یافته های این مطالعه نشان دهنده اثرات مثبت اطلاع رسانی و مشارکت اجتماعی ابزارهای رسانه های اجتماعی بر یادگیری مسایل محیط زیست و آگاهی زیست محیطی بین کاربران شبکه های اجتماعی بود. همچنین در این مطالعه نقش یادگیری محیط زیست بر آگاهی بخشی مسایل محیط زیستی نیز مورد تایید قرار گرفت.
بحث: با توجه به نتایج این مطالعه سازمان ها و نهادهای فعال در حفظ محیط زیست به جهت آموزش و ارتقای فرهنگ محیط زیست باید به نقش رسانه های اجتماعی توجه نمایند.

کلیدواژه‌ها