توسعه پایدار
بررسی عملکرد زیست محیطی در صنعت سیمان

احمدرضا رفیعی شهرکی؛ محمدرضا قاسمی

دوره 5، شماره 69 ، آبان 1399، ، صفحه 15-26

https://doi.org/10.22034/envj.2020.181302

چکیده
  در عصر حاضر مقوله عملکرد ‌زیست‌محیطی شرکت‌ها به عنوان یکی از اجزای اصلی اندازه‌گیری و سنجش پایداری شرکت مطرح است. بر اساس بروزترین اخبار و اطلاعات سازمان بهداشت جهانی، سلامت محیط زیست و به­ویژه سلامت انسان‌ها در شرایط بحرانی و خطرناک قرار دارد. با در نظر گرفتن این نکات هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر عملکرد زیست محیطی شرکت‌های سیمان ...  بیشتر