فرم ها و فایل های لازم

  نویسندگان گرامی لازم است هم زمان با ارسال مقالات، فرم تعهدنامه و فرم تعارض نویسندگان را نیز تکمیل و از طریق سامانه ارسال نمایند. فایل این فرمها در لینکهای زیر قابل دانلود می باشد. 

 

فرم تعهد نویسندگان

فرم تعارض منافع