پیروی از قوانین Cope

نشریه محیط زیست و توسعه فرابخشی از قوانین Cope پیروی می کند.