اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر مرتضی یوسف زادی

زیست شناسی فیزیولوژی گیاهی استاد دانشگاه قم، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی

morteza110110gmail.com
0000000349555288

h-index: 23  

اعضای هیات تحریریه

دکتر مرتضی یوسف زادی

زیست شناسی فیزیولوژی گیاهی استاد دانشگاه قم، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی

morteza110110gmail.com
0000000349555288

h-index: 23  

دکتر ندا سلطانی

دکتری زیست شناسی گیاهی استاد پژوهشکده علوم پایه کاربردی، جهاد دانشگاهی، تهران

soltani6yahoo.com
0000-0001-7942-441X

دکتر سیدعلی جوزی

علوم محیط زیست استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

a-joziiau-tnb.ac.ir
0000-0002-4486-1297

دکتر حسین ذوالقرنین

زیست شناسی مولکولی استاد دانشگاه علوم دریایی و اقیانوسی خرمشهر

zolgharneinkmsu.ac.ir
0000-0001-5944-3349

دکتر میرمسعود سجادی

شیلات و محیط زیست استاد گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، گیلان، ایران

mmsajjadihotmail.com

دکتر حسین ملکوتی

علوم و تکنولوژی محیط زیست استاد گروه آموزشی علوم غیرزیستی جوی و اقیانوسی، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس

malakootihormozgan.ac.ir

دکتر روانبخش شیردم

مهندسی عمران مکانیک خاک دانشیار پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار، تهران

shirdamryahoo.fr
46112051
0000-0002-6754-6564

دکتر باقر نظامی بلوچی

محیط زیست، زیستگاهها و تنوع زیستی دانشیار پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار، تهران

nezamibaghergmail.com
0000-0002-7414-0415

دکتر بهزاد رایگانی

بیابانزدایی دانشیار پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار، تهران

bhz.raygmail.com
0000-0002-6169-0602

مدیر مسئول

دکتر جلیل بادام فیروز

دکتری اقتصاد محیط زیست رئیس پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار

badamrcesd.ac.ir
021- 88233271

مدیر اجرایی

دکتر اردوان زرندیان

دکتری مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست معاون پژوهشی پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار

azarandianrcesd.ac.ir
021- 88233260- 61

مدیر داخلی

دکتر منا ایزدیان

دکتری زیست شناسی جانوران دریا عضو هیات علمی گروه تنوع زیستی و ایمنی زیستی پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار

izadian.monagmail.com
021- 88233260- 61