سردبیر


دکتر مرتضی یوسف زادی استاد دانشگاه قم، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی

زیست شناسی فیزیولوژی گیاهی

اعضای هیات تحریریه


دکتر جهانگیر پرهمت استاد پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، وزارت جهاد کشاورزی

هیدرولوژی و منابع آب

اعضای هیات تحریریه


دکتر احمد خدادادی دربان استاد دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس تهران

ژئوتکنیک زیست محیطی

اعضای هیات تحریریه


دکتر حمیدرضا جعفری استاد دانشکده محیط زیست ، دانشگاه تهران

علوم کامپیوتر

اعضای هیات تحریریه


دکتر مرتضی یوسف زادی استاد دانشگاه قم، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی

زیست شناسی فیزیولوژی گیاهی

اعضای هیات تحریریه


دکتر ندا سلطانی استاد پژوهشکده علوم پایه کاربردی، جهاد دانشگاهی، تهران

دکتری زیست شناسی گیاهی

اعضای هیات تحریریه


دکتر سیدعلی جوزی استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

علوم محیط زیست

اعضای هیات تحریریه


دکتر حسین ذوالقرنین استاد دانشگاه علوم دریایی و اقیانوسی خرمشهر

زیست شناسی مولکولی

اعضای هیات تحریریه


دکتر حسین ملکوتی استاد گروه آموزشی علوم غیرزیستی جوی و اقیانوسی، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس

علوم و تکنولوژی محیط زیست

اعضای هیات تحریریه


دکتر شراره پورابراهیم آبادی دانشیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

برنامه ریزی محیط زیست

اعضای هیات تحریریه


دکتر روانبخش شیردم رییس و دانشیار پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار، تهران

مهندسی عمران مکانیک خاک

اعضای هیات تحریریه


دکتر جلیل بادام فیروز دانشیار گروه اقتصاد محیط زیست، پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار

اقتصاد محیط زیست

اعضای هیات تحریریه


دکتر باقر نظامی بلوچی دانشیار پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار، تهران

محیط زیست، زیستگاهها و تنوع زیستی

اعضای هیات تحریریه


دکتر بهزاد رایگانی دانشیار پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار، تهران

بیابانزدایی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


Dr. Maria Fadiman Professor, Department of Geosciences, Florida Atlantic University

Geography

مدیر مسئول


دکترروانبخش شیردم رییس و دانشیار پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار، تهران

مهندسی عمران مکانیک خاک

  • shirdamrcesd.ac.ir
  • 021- 88233271

مدیر اجرایی


دکتر اردوان زرندیان معاون پژوهشی پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار

دکتری مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست

  • zarandianrcesd.ac.ir
  • 021- 88233260- 61

مدیر داخلی


دکتر منا ایزدیان عضو هیات علمی گروه تنوع زیستی و ایمنی زیستی پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار

دکتری زیست شناسی جانوران دریا

  • izadian.monagmail.com
  • 021- 88233260- 61