اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر مهناز مظاهری اسدی

دکتری بیوتکنولوژی استاد سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

mxmazaheriassadiyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر مهناز مظاهری اسدی

دکتری بیوتکنولوژی استاد سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

mxmazaheriassadiyahoo.com

دکتر ندا سلطانی

دکتری زیست شناسی گیاهی استاد پژوهشکده علوم پایه کاربردی

soltani6yahoo.com

دکتر سیدعلی جوزی

علوم محیط زیست استاد مهندسی محیط زیست

a-joziiau-tnb.ac.ir

دکتر حسین ذوالقرنین

زیست شناسی مولکولی استاد دانشگاه علوم دریایی و اقیانوسی خرمشهر

zolgharneinkmsu.ac.ir

دکتر روانبخش شیردم

مهندسی عمران مکانیک خاک دانشیار پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار

shirdamryahoo.fr
46112051

دکتر باقر نظامی بلوچی

محیط زیست، زیستگاهها و تنوع زیستی دانشیار پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار

nezamibaghergmail.com

دکتر بهزاد رایگانی

بیابانزدایی دانشیار پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار

bhz.raygmail.com

دکتر حمید سرخیل

مهندسی معدن دانشیار پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار

sarkheil_hyahoo.co.uk

دکتر احمدرضا یاوری

دکتری محیط زیست کوهستان دانشیار دانشگاه تهران

ayavariut.ac.ir

دکتر فراهم احمد زاده

دکتری تنوع زیستی مولکولی و اکوسیستم های خشکی دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

f_ahmadzadesbu.ac.ir

دکتر سیامک یوسفی سیاه کلرودی

شیلات عضو هیات علمی

siamak.yousefi1gmail.com

مدیر مسئول

دکتر جلیل بادام فیروز

دکتری اقتصاد محیط زیست رئیس پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار

badamrcesd.ac.ir
021- 88233271

مدیر اجرایی

دکتر اردوان زرندیان

دکتری مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست سرپرست معاونت پژوهشی پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار

azarandianrcesd.ac.ir
021- 88233260- 61

مدیر داخلی

دکتر منا ایزدیان

دکتری زیست شناسی جانوران دریا عضو هیات علمی گروه تنوع زیستی و ایمنی زیستی پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار

izadian.monagmail.com
021- 88233260- 61