اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر مرتضی یوسف زادی

زیست شناسی فیزیولوژی گیاهی استاد دانشگاه قم، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی

morteza110110gmail.com
0000000349555288

h-index: 23  

اعضای هیات تحریریه

دکتر جهانگیر پرهمت

هیدرولوژی و منابع آب استاد پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، وزارت جهاد کشاورزی

abkhiz.areeo.ac.ir/HomePage.aspx?TabID=6024&Site=abkhiz.areeo.ac&Lang=fa-IR
porhemmatscwmri.ac.ir
02144425210
0000-0003-1162-644X

دکتر احمد خدادادی دربان

ژئوتکنیک زیست محیطی استاد دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس تهران

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/akdarban
akdarbanmodares.ac.ir
0000-0001-5531-067X

دکتر حمیدرضا جعفری

علوم کامپیوتر استاد دانشکده محیط زیست ، دانشگاه تهران

env.ut.ac.ir/~hjafari
hjafariut.ac.ir
0000-0002-4376-1016

دکتر مرتضی یوسف زادی

زیست شناسی فیزیولوژی گیاهی استاد دانشگاه قم، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی

morteza110110gmail.com
0000000349555288

h-index: 23  

دکتر ندا سلطانی

دکتری زیست شناسی گیاهی استاد پژوهشکده علوم پایه کاربردی، جهاد دانشگاهی، تهران

soltani6yahoo.com
0000-0001-7942-441X

دکتر سیدعلی جوزی

علوم محیط زیست استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

a-joziiau-tnb.ac.ir
0000-0002-4486-1297

دکتر حسین ذوالقرنین

زیست شناسی مولکولی استاد دانشگاه علوم دریایی و اقیانوسی خرمشهر

zolgharneinkmsu.ac.ir
0000-0001-5944-3349

دکتر حسین ملکوتی

علوم و تکنولوژی محیط زیست استاد گروه آموزشی علوم غیرزیستی جوی و اقیانوسی، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس

malakootihormozgan.ac.ir
0000-0003-2208-1238

دکتر شراره پورابراهیم آبادی

برنامه ریزی محیط زیست دانشیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/sh_pourebrahim/?lang=fa-ir
sh_pourebrahimut.ac.ir
0000-0002-4485-2040

دکتر روانبخش شیردم

مهندسی عمران مکانیک خاک رییس و دانشیار پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار، تهران

shirdamryahoo.fr
46112051
0000-0002-6754-6564

دکتر جلیل بادام فیروز

اقتصاد محیط زیست دانشیار گروه اقتصاد محیط زیست، پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار

badam1392gmail.com
0000-0002-4165-089X

دکتر باقر نظامی بلوچی

محیط زیست، زیستگاهها و تنوع زیستی دانشیار پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار، تهران

nezamibaghergmail.com
0000-0002-7414-0415

دکتر بهزاد رایگانی

بیابانزدایی دانشیار پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار، تهران

bhz.raygmail.com
0000-0002-6169-0602

مدیر مسئول

دکترروانبخش شیردم

مهندسی عمران مکانیک خاک رییس و دانشیار پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار، تهران

shirdamryahoo.fr
021- 88233271

مدیر اجرایی

دکتر اردوان زرندیان

دکتری مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست معاون پژوهشی پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار

azarandianrcesd.ac.ir
021- 88233260- 61

مدیر داخلی

دکتر منا ایزدیان

دکتری زیست شناسی جانوران دریا عضو هیات علمی گروه تنوع زیستی و ایمنی زیستی پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار

izadian.monagmail.com
021- 88233260- 61