اهداف 

فصلنامه علمی محیط ­زیست و توسعه فرابخشی از سال 1395 در پژوهشکده محیط ­زیست و توسعه ­پایدار وابسته به سازمان حفاظت محیط زیست منتشر می شود. هدف از انتشار این نشریه، ترویج علوم محیط زیست در زمینه ها و موضوعات مختلفی مانند مهندسی محیط زیست، آلودگی های محیط زیست، ارزیابی محیط زیست، تنوع زیستی و مدیریت اکوسیستم ها و اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی است. فصلنامه محیط زیست و توسعه فرابخشی با ترویج دانش محیط زیستی سعی دارد ضمن فراهم آوردن بستری مناسب برای تبادل اطلاعات علمی و فنی میان استادان، پژوهشگران و متخصصان، در ارتقای سطح بینش و نگرش افراد جامعه به محیط زیست سهیم باشد.

 

دامنه موضوعی و محورهای تخصصی نشریه

  • مهندسی محیط زیست
  • آلودگی های محیط زیست
  • ارزیابی محیط زیست
  • تنوع زیستی
  • مدیریت اکوسیستم ها 
  • اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی

 

انواع مقالات 

مقالات پژوهشی