• ارسال مقاله منحصراً از طریق سامانه الکترونیکی مجله به آدرس https://www.envjournal.ir/   انجام می‌شود و به مقاله­ های ارسال شده از طریق نامه یا پست الکترونیک نشریه ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • مقالاتی که بر اساس مندرجات راهنمای نویسندگان تهیه نشده و مطابقت نداشته باشند، بررسی نخواهند شد.
 • مقالات ارسالی به مجله با همکاری محققان و متخصصان در حوزه  منابع طبیعی و محیط زیست، بدون اطلاع از نام و هویت نویسندگان و به صورت محرمانه، مورد بررسی قرار می گیرد. سردبیر و اعضای هیات تحریریه نیز با هدف اطمینان از کیفیت بالای مقالات در این فرآیند سهیم می باشند. از این‌رو، پذیرش و یا رد نهایی مقاله بر اساس نظر داوران بر عهده اعضای هیأت تحریریه  و سردبیر مجله می باشد. 
 • تمام مقالات ارسالی به مجله به وسیلة سامانه مشابهت یاب متون علمی فارسی«همیاب» بررسی و در صورت تشخیص عدم اصالت، مقاله وارد فرآیند داوری نخواهد شد.
 • مدت زمان اخذ پذیرش به میزان اصلاحات درخواستی و نقطه نظرات داوران و سرعت و دقت انجام اصلاحات توسط نویسندگان بستگی دارد.

فرایند پذیرش مقاله (سه تا پنج ماه):

مرحله ارسال و بررسی اولیه (7 تا 10 روز) 
 • ثبت مقاله توسط نویسنده مسئول در سامانه مجله محیط زیست و توسعه فرابخشی شامل تکمیل مشخصات نویسندگان و مقاله ارسالی.
 • ارزیابی اولیه مقاله توسط سردبیر بر اساس معیارهایی از جمله تناسب موضوع مقاله با اهداف مجله، کیفیت مناسب از لحاظ محتوایی و علمی، داشتن نوآوری و رعایت فرمت مجله و در صورت نیاز ارجاع به نویسنده جهت اصلاحات ساختاری (7 تا 10 روز).
مرحله داوری (به طور میانگین 3 ماه)
 • ارسال مقاله برای سه داور متخصص در زمینه موضوعی مقاله (3 روز).
 • داوران لزوما داوران پیشنهادی نویسنده نمی باشند.
 • نتایج اولیه داوری به طور میانگین، ظرف مدت سه ماه به اطلاع نویسنده مسئول خواهد رسید.
 • در صورتیکه داوران در فرصت مقرر داوری را انجام ندهند مقاله مجددا برای داور/داوران جدیدی ارسال می شود.
 • در صورت رد مقاله از طرف 2 داور مقاله از فرایند پذیرش مجله خارج و به نویسنده اطلاع داده می شود.
مرحله بازنگری 
 • در صورت درخواست بازنگری کلی یا جزیی مقاله از طرف داوران، مقاله جهت انجام اصلاحات به نویسندگان محترم عودت می شود (دو هفته تا یک ماه).
 • در صورت لزوم مقاله به یکی از داوران پیشین برای ارزیابی تطبیقی ارسال می شود (دوهفته تا یک ماه).
 • هیات تحریریه و سردبیر، نظر نهایی را بر اساس داوری انجام گرفته اتخاذ خواهند نمود.
 • در صورت رد مقاله به نویسنده اطلاع داده می شود و در صورت پذیرش به نویسنده جهت واریز هزینه انتشار/پذیرش اطلاع داده  می شود (یک هفته).
مرحله ویراستاری و آماده سازی مقاله 
 • مقاله جهت ویراستاری فارسی و انگلیسی ارسال می گردد (دو هفته).
 • مقاله جهت صفحه آرایی ارسال می گردد.
 • مدت انتظار مقالات در نوبت چاپ بستگی به تعداد مقالات تأیید شده دارد.
 • پس از تکمیل مقالات هر جلد مقاله مربوطه چاپ و به صورت فایل پی دی اف و رایگان در وبسایت مجله قابل دانلود خواهد بود.
 • لازم به ذکر است که در هر یک از مراحل فوق ممکن است نیاز باشد مقاله جهت اصلاح و بازبینی به نویسنده (ها)ی محترم عودت داده شود.

مراحل پذیرش مقاله در مجله محیط زیست و توسعه فرابخشی در فلوچارت زیر خلاصه شده است: