درباره نشریه

فصلنامه علمی محیط ­زیست و توسعه فرابخشی وابسته به پژوهشکده محیط ­زیست و توسعه­ پایدار سازمان حفاظت محیط­ زیست است. انتشار این فصلنامه از سال 1395 به پژوهشکده محیط­ زیست و توسعه­ پایدار واگذار شد. با توجه به این که پژوهشکده محیط ­زیست و توسعه­ پایدار با اهداف پژوهشی در حوزه­ های مختلف محیط ­زیست فعالیت خود را آغاز کرده است؛ لذا فصلنامه علمی محیط ­زیست و توسعه فرابخشی نیز چنین هدفی را دنبال نموده و به انتشار مقاله­ هایی با نوآوری و سطح علمی مناسب در زمینه‌های مختلف محیط‌ زیست از جمله: آلودگی­ های محیط ­زیست؛ اقتصاد محیط ­زیست و منابع طبیعی؛ تنوع­ زیستی و مدیریت اکوسیستم‌ها؛ آموزش، ترویج و مدیریت محیط ­زیست؛ برنامه‌ریزی، طراحی و ارزیابی محیط ­زیست؛ حقوق محیط­ زیست و ... می ­پردازد.