درباره نشریه

فصلنامه "محیط زیست و توسعه فرابخشی" از اواخردهه 60 با نام ماهنامه "محیط زیست" و سپس به صورت فصلنامه توسط سازمان حفاظت محیط زیست منتشر می گردید. این نشریه با حدود چهار دهه سابقه انتشار قدیمی ترین نشریه تخصصی کشور در حوزه محیط زیست بوده است. با تأسیس پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار صاحب امتیازی این نشریه از سال 1395 به پژوهشکده انتقال یافت و با توجه به تغییر ضوابط و آیین نامه های انتشار نشریات، پروانه انتشار در تاریخ  1398/09/18 با شماره ثبت 85903 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اخذ گردید. همچنین تأیید رتبه علمی از وزارت علوم تحقیقات و فناوری طی نامه شماره 11878- 1399 مورخ 1400/06/14 صادر شد.

نشریه "محیط زیست و توسعه فرابخشی" به عنوان اولین و تنها نشریه تخصصی سازمان حفاظت محیط زیست و پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار رسالت خود می داند تا در انتشار یافته های علمی پژوهشگران، محققین، متخصصین و دانشجویان کشور در زمینه‌های مختلف محیط‌ زیست از جمله: مهندسی محیط زیست، آلودگی های محیط زیست، ارزیابی محیط زیست، تنوع زیستی و مدیریت اکوسیستم ها و اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی از همه صاحبان فکر و اندیشه در این حوزه حمایت مالی و معنوی به عمل آورد.