ارایه ی مدل علی بررسی متغیرهای مؤثر بر ارتکاب به جرایم محیط زیستی (مورد مطالعه‌: شهر کاشان)

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 جامعه شناسی، حقوق و علوم انسانی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

2 عضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم انسانی و حقوق دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

10.22034/envj.2022.165173

چکیده

 
پژوهش پیش رو با هدف بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی ارتکاب به جرایم محیط‌زیستی توسط شهروندان کاشانی ساختار یافته است. پژوهش حاضر پیمایشی و با استفاده از تکنیک پرسشنامه انجام گرفته است. بدین ترتیب که در ابتدا، پرسشنامه های استاندارد موجود و پرسشنامه ی محقق ساخته پیرامون جرایم محیط زیستی پس از سنجش پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ بین پاسخ گویان 16 تا 70 ساله ی کاشانی که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شده بودند، توزیع شد. تعداد نمونه با استفاده از روش کوکران 358 نمونه برآورد شده بود که به منظور دقت بیشتر این میزان به 481 نمونه ارتقا یافت. داده ها، پس از جمع آوری، توسط نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در نهایت با استفاده از نرم افزار AMOS مدل مفهومی پژوهش مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاصل از پژوهش حاضر بیانگر آن است که هویت ملی با تاثیرگذاری 35/0 ، هویت شهری 28/0 ، سرمایه ی اجتماعی 27/0 ، سرمایه فرهنگی 38/0 ، دینداری 12/0، آگاهی زیست محیطی 33/0 و فرهنگ شهروندی 56/0 به شکل معکوس و معناداری بر جرایم زیست محیطی اثر دارند. در این میان فرهنگ شهروندی با ضریب مسیر 56/0 بالاترین ضریب مسیر مستقیم و هویت ملی با ضریب 92/0 بالاترین اثرگذاری غیرمستقیم بر ارتکاب به جرایم محیط‌زیستی را به خود اختصاص داده اند. همچنین، در پژوهش حاضر، میزان شاخص‌های نکویی برازش GFI و AGFI و CFI و NFI بیشتر از 90/0 گزارش شده است که دال بر برازش مناسب مدل تحقیق است.

کلیدواژه‌ها