نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم اجتماعی، دانشکده حقوق و علوم انسانی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

چکیده

پیشینه و هدف: محیط­ زیست و لزوم حفاظت از آن یکی از موضوعاتی است که در عصر حاضر مورد توجه بسیاری از اندیشمندان و متخصصان حوزه ­های مختلف علم قرار گرفته است. محیط­زیست یکی از ابعاد دستیابی به توسعه­ ی پایدار به شمار می ­آید. آن­ چه که بر همگان روشن است، فقدان حیات جوامع بشری بدون برخورداری از محیط زیستی سالم است. رویکردهای متفاوتی به موضوع محیط­ زیست وجود دارد که از آن جمله می­ توان به رویکرد محیط ­زیست محور و رویکرد انسان محور اشاره کرد. رویکرد اول، محیط ­زیست را در مرکز توجه خود قرار داده و لزوم حفاظت از آن را بر همگان ضروری می­ داند. رویکرد دوم، که با رویکرد فایده ­گرایانه مرتبط است، محیط­ زیست را در خدمت بشر دانسته و هرگونه حقوق اعم از حقوق حیوانات، گیاهان و غیره را از آن سلب می­ کند. رویکرد اول منجر به شکل­ گیری قوانین به منظور محافظت از محیط­ زیست می­شود. این­ گونه قوانین بر مبنای هنجارها و ارزش ­ها و میزان اهمیت موضوع از نظر استراتژیست­ ها و قانون­ گذاران هر کشور برنامه­ ریزی، وضع و ابلاغ شده و توسط مجریان قوانین مورد اجرا می­ گیرند. در این میان، برخی از جرایم محیط ­زیستی ارتکاب می­ یابند که اثرات جبران ناپذیری را به محیط ­زیست وارد می­ کنند، اما توسط جرم ­شناسان جرم­ انگاری نشده ­اند و مرتکبان به آن هرگز مورد بازخواست و تنبیه قرار نمی­ گیرند. این­ گونه جرایم که در دسته­ ی جرایم حقوق بشری قرار دارند، از منظر جامعه­ شناختی مورد توجه قرار می­ گیرند. جرایم محیط­زیستی بر اساس موقعیت جغرافیایی، فرهنگ و کنش ­های افراد متنوع بوده و از جامعه ­ای به جامعه ­ی دیگر متفاوت است. شناسایی جرایم محیط ­زیستی و نیز عوامل فرهنگی و اجتماعی مرتبط بر ارتکاب جرایم از سوی افراد جامعه به مسئولان جامعه در جهت پیشگیری از ارتکاب جرم و دستیابی به محیط ­زیستی سالم جهت ارتقای سلامت و کیفیت زندگی شهروندان کمک می­ کند. پژوهش پیش­رو با هدف بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی ارتکاب به جرایم محیط­ زیستی توسط شهروندان کاشانی ساخت یافته است.
مواد و روش ­ها: پژوهش حاضر پیمایشی و  با استفاده از تکنیک پرسشنامه انجام گرفته است. بدین ترتیب که در ابتدا، پرسشنامه ­های استاندارد موجود و پرسشنامه­ ی محقق ساخته پیرامون جرایم محیط­ زیستی  پس از سنجش پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ بین پاسخ­گویان 16 تا 70 ساله ­­ی کاشانی که به روش نمونه ­گیری خوشه ­ای انتخاب شده ­بودند، توزیع شد. تعداد نمونه با استفاده از روش کوکران 358 نمونه برآورد شده بود که به منظور دقت بیشتر این میزان به 481 نمونه ارتقا یافت. داده­ ها، پس از جمع ­آوری، توسط نرم­ افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در نهایت با استفاده از نرم­افزار AMOS مدل مفهومی پژوهش مورد آزمون قرار گرفت.
نتایج: نتایج حاصل از پژوهش حاضر بیانگر آن است که هویت ملی با تاثیرگذاری 35/0، هویت شهری 28/0، سرمایه­ ی اجتماعی 27/0، سرمایه فرهنگی 38/0، دینداری 12/0، آگاهی محیط ­زیستی 33/0 و فرهنگ شهروندی 56/0 به شکل معکوس و معناداری بر جرایم محیط­ زیستی اثر دارند. در این میان فرهنگ شهروندی با ضریب مسیر 56/0- بالاترین ضریب مسیر مستقیم و هویت ملی با ضریب 92/0  بالاترین اثرگذاری غیرمستقیم بر ارتکاب به جرایم محیط ­زیستی را به خود اختصاص داده اند. هم­ چنین، در پژوهش حاضر، میزان شاخص‌های نکویی برازش GFI و AGFI و CFI و NFI بیشتر از 90/0 گزارش شده است که دال بر برازش مناسب مدل تحقیق است.
بحث: در این ارتباط فرهنگ شهروندی و هویت ملی به ترتیب با بالاترین تأثیر مستقیم و غیرمستقیم نقش به­ سزایی در کاهش جرایم محیط ­زیستی دارند. در نتیجه، با مشارکت هرچه بیشتر افراد جامعه در فعالیت­ های مربوط به شهر و نیز افزایش مسؤولیت ­پذیری آن­ ها در ارتباط با شهر محل زندگی و نیز شناسایی و تحکیم هویت ملّی از سوی برنامه ­ریزان و مجریان قوانین می ­توان اقدامات سازنده­ای در جهت کاهش جرایم محیط ­زیستی انجام داد.

کلیدواژه‌ها

 1. Aspan, Z. and Yunus, A., 2019. The right to a good and healthy environment: Revitalizing green constitution. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 343, 1–11. https://doi.org/10.1088/1755-1315/343/1/012067
 2. Ayande ban, 2016. Future studies of Iran, Center for Strategic Studies of the Presidential Institution, p. 220. [in persian]
 3. Bakhshi, M., Pirdade Biranvand, K. and Falaki, M. 2016. Investigating the relationship between social capital and environmental behaviors of Birjand University students. Scientific Journal of Social Capital Management, 4(3), 473-451. https://doi.org/10.22059/jscm.2018.239044.1432. (in persian)
 4. Ballet, J., Sirven, N. and Requiers-Desjardins, M., 2007. Social Capital and Natural Resource Management: A Critical Perspective. The Journal of Environment & Development, 16(4), 355–374. https://doi.org/10.1177/107049650731074
 5. Barakpour, N. and Jahan Sir, F., 2016. Environmental citizenship and analysis of citizenship behavior in Qazvin city. City Identity, 10(4), 53-66. (in persian)
 6. Bart Bonikowski, P.D., 2016. Varieties of American Popular Nationalism. American Sociological Review, 81(5), 949–980. https://doi.org/10.1177/0003122416663683
 7. Bawa, K. s., & Seidler, R. 2009. Dimensions of Sustainable Development - Volume 1, K. S. Bawa & R. Seidler (Eds.). EOLSS Publications
 8. Beirne, P. and South, N., 2013. Issues in Green Criminology. Taylor & Francis.
 9. Bourdieu, P. (1999). Scattered remarks. European Journal of Social Theory, 2(3), 334–340.
 10. Buonanno, P., Montolio, D. and Vanin, P., 2009. Does Social Capital Reduce Crime? The Journal of Law & Economics, 52(1), 145–170. https://doi.org/10.1086/595698
 11. Clayton, S. and Kilinç, A., 2013. Proenvironmental concern and behavior in Turkey: The role of national and environmental identity. PsyEcology, 4(3), 311–330. https://doi.org/10.1174/217119713807749850
 12. Costanza, R. and Daly, H. E., 1992. Natural Capi Tal And Sustainable Development. Conservation Biology, 6(1), 37–46. https://doi.org/10.1046/J.1523-1739.1992.610037.X
 13. Crane, A., Matten, D. and Moon, J., 2008. Ecological Citizenship and the Corporation Politicizing the New Corporate Environmentalism. Organization & Environment, 21(4), pp. 371–389.
 14. Davies, P., Francis, P. and Yatt, T., 2014. Invisible Crimes and Social Harms. Niazi, M. and Nouri, Z., (trans.), 1st edition), Tehran: AndisheEhsan.. https://doi.org/10.1057/9781137347824.(in persian)
 15. Dobson, A. and Sáiz, A.V., 2005. Citizenship, Environment, Economy. Routledge.
 16. Ham, M., Mrčela, D.I. and Horvat, M., 2016. Insights For Measuring Environmental Awareness. , Preuzeto S Https://Hrcak.Srce.Hr/161021. Ekonomski Vjesnik, 29(1), 159–176.
 17. Hassan, A., Noordin, T.A. and Sulaiman, S., 2010. The status on the level of environmental awareness in the concept of sustainable development amongst secondary school students. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2(2), 1276–1280. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2010.03.187
 18. Hope, A.L.B. and Jones, C.R., 2014. The impact of religious faith on attitudes to environmental issues and Carbon Capture and Storage (CCS) technologies: A mixed methods study. Technology in Society, 38, 48–59. https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2014.02.003
 19. Johnson, M., 1998. Lore: Capturing Traditional Environmental Knowledge. Diane Publishing Company.
 20. Kabiri, A. and Karimzadeh Rezaieh, S. 2016. Sociological analysis of the relationship between social capital and environmental concern. Applied sociology. 28(1), 53-66. https://doi.org/10.22108/jas.2017.21250. (in persian)
 21. Karimi, A. and Kamiar, G., 2016. Urban environment in the light of citizenship rights. Medical Law, 11, 81–109.[in persian]
 22. Kousar, S., Afzal, M., Ahmed, F. and Bojnec, Š., 2022. Environmental Awareness and Air Quality: The Mediating Role of Environmental Protective Behaviors. In Sustainability,14(6). https://doi.org/10.3390/su14063138
 23. Lalli, , 1992. Urban-related identity: Theory, measurement, and empirical findings. Journal of Environmental Psychology, 12(4), 285–303.
 24. McClanahan, B., Brisman, A., & South, N. 2017. Green Criminology, Culture, and Cinema. In Oxford Research Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice. Oxford UniversityPress. https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190264079.013.151
 25. Milfont, T.L., Osborne, D., Yogeeswaran, K. and Sibley, C.G., 2020. The role of national identity in collective pro-environmental action. Journal of Environmental Psychology, 72, 101522. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2020.101522
 26. Min Geh, I.S., 2008. Singapore’s Natural Environment, Past, Present and Future: A Construct of National Identity and Land Use Imperatives. In C. Wong, Tai-Chee; Yuen, Belinda; Goldblum (Ed.), Spatial Planning for a Sustainable Singapore, pp. 183–204. Springer.
 27. Nabavi, H. and Mokhtarahashi, A. 2017. Cultural capital and environmental behaviors of Tehrani families. Social issues of Iran, 9(2), pp. 232-209. [in persian]
 28. Niazi, M. and Jafarpour, M., 2015. Explanation of social and cultural factors affecting the citizenship culture of Tehrani citizens in 2013, Social and Cultural Strategy Quarterly, 5(19), 98-108. [in persian]
 29. Huber, S., & Huber, O. W., 2012. The centrality of religiosity scale (CRS). Religions, 3(3), 710–724.
 30. Nix-Stevenson, D., 2013. Human Response to Natural Disasters. SAGE Open, 3(3), 1–12. https://doi.org/10.1177/215824401348968
 31. Onyx, J. and Bullen, P., 2000. Measuring Social Capital in Five Communities. The Journal of Applied Behavioral Science, 36(1), 23–42. https://doi.org/10.1177/002188630036100
 32. Portes, A., 1998. Social Capital: Its Origins and Applications in Modern Sociology. Annual Review of Sociology, 24(1), 1–24. https://doi.org/10.1146/annurev.soc.24.1.1
 33. Pyle, R.M., 2003. Nature matrix: reconnecting people and nature. Oryx, 37(2), 206–214.

https://doi.org/10.1017/S0030605303000383

 1. Safran, W., 1991. Diasporas in modern societies: myths of homeland and return. Diaspora: a journal of transnational studies 1(1), 83-99.

 http://doi:10.1353/dsp.1991.0004

 1. Salehi, p. and Imam Gholi, L., 2011. Investigating the impact of social capital on environmental behaviors (case study: Kurdistan Province). Iranian Sociology, 48 (13) 90-115. [in persian]
 2. Sherkat, D.E. and Ellison, C. G., Structuring The Religion-Environment Connection: Identifying Religious Influences On Environmental Concern And Activism. Journal For The Scientific Study Of Religion, 46(1),71–85. https://doi.org/10.1111/j.14685906.2007.00341.x
 3. Taleban, M. and Memarzadeh, A., 2020. Religiosity and environmentalism: an empirical reflection on theoretical controversies. Contemporary Sociology Research (Scientific-Research), 8(15), 89-121. https://doi.org/10.22084/csr.2020.20690.1754. [in persian]
 4. Vaqfi, A. and Haghighatian, M., 2016. Investigating the effect of cultural capital (institutional dimension) on social and environmental behaviors with the approach of sustainable urban development (case study: Shiraz city, Urban Economy and Management, 2(8), 47-65
 5. Valipour Chardeh Cherik, F. and Farokhian, F., 2019. The effect of environmental education on environmental awareness, attitude and pro-environmental behavior in secondary school girls (case study: 4th district of Ahvaz). Environmental Science and Technology Quarterly, 21(1), 213-225. https://doi.org/10.22034/jest.2018.13791[in persian]
 6. Wang, J., Mendelsohn, R., Dinar, A., Huang, J., Rozelle, S. and Zhang, L., 2009. The impact of climate change on China's agriculture. Agricultural Economics, 40: 323-337. https://doi.org/10.1111/j.15740862.2009.00379.x
 7. Wyness, L., 2015. “Talking of citizenship” Exploring the contribution an intergenerational, participatory learning project can make to the promotion of active citizenship in sustainable communities. Local Environment: The International Journal of Justice and Sustainability, 20(3), 277–279.
 8. Yazdakhasi, B., Hajilo, F. and Hajizadeh Aghdam, M., 2012. Investigating the relationship between the ecological cultural capital and the ecological footprint of the study: citizens of Tabriz. Journal of Bioethics. 3(8), 101-132.

https://doi.org/https://doi.org/10.22037/.v3i8.13971. )in persian(.