نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، واحد شهر قدس ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، واحد گرمی، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمی، ایران

چکیده

امنیت و ایمنی کلانشهرها امروزه مورد توجه دولت مردان و دیپلماسی شهری در تمام ابعاد زندگی شهری قرار دارد. هم­چنین یکی از مؤلفه‌های اصلی تهدید امنیت، بحث محیط زیستی از جمله آلودگی هوا است. موضوع آلودگی هوا و بحران محیط زیستی کلان شهرها خصوصاً شهر تهران در سال‌های گذشته به یکی از مسأله‌های اصلی متولیان مسؤولان تبدیل گشته است که تلاش برای شناخت جنبه‌های این بحران در کنار عوامل تأثیرگذار اهمیت فراوانی یافته است. مقاله حاضر با هدف بررسی رابطه بین آلودگی هوا و امنیت با نقش میانجی فناوری نانو در کلانشهر تهران تهیه شده است. تحقیق حاضر از حیث روش اجرا توصیفی- پیمایشی، بر اساس هدف پژوهش کاربردی و روش نمونه گیری تصادفی است. جامعه‌ی آماری این پژوهش به علت نامحدود بودن آن­ها، نمونه آماری بر اساس فرمول کوکران، 384 نفر که از فعالان و کارشناسان در حوزه ­های مدیریت شهری، جغرافیای سیاسی، فناوری نانو، محیط زیست می­ باشند، انتخاب شدند. با توجه به نتایج تحقیق، اعمال سیاست­ های کاهش آلودگی هوا بر افزایش امنیت با به ­کارگیری فناوری نانو تأثیرگذار است و کاهش آلودگی هوا و امنیت با نقش میانجی فناوری نانو رابطه معنادار و مثبتی دارد. هم­چنین، کاهش آلودگی هوا و افزایش امنیت، کاهش آلودگی هوا و فناوری نانو، فناوری نانو و افزایش امنیت رابطه معنادار و مثبتی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 1. آشوری، د. 1389. فرهنگ اصطلاحات و مکتبهای سیاسی ، تهران، انشارات مروارید، نوبت چاپ 18.
 2. امامی، س. وطن خواه کلورزی، ژ. دربان آستانه، ع.1400. نقش طراحی کالبدی در امنیت روستایی (نمونه موردی شهرستان رشت). مطالعات جغرافیایی نواحی ساحلی. سال دوم، شماره دوم.
 3. سجودی، م، حاتمی نژاد، ح. قربانی، ر1400. بررسی میزان امنیت محیطی با تاکید بر رویکرد CPTED ( مطالعه مورد: محله فرهنگ شهر رشت)، مطالعات جغرافیایی نواحی ساحلی. سال دوم، شماره 2.
 4. شرکت کنترل کیفیت هوا. 1389.  گزارش کنترل کیفیت هوای تهران.
 5. صالحی امیری، س. 1388. انسجام ملی و تنوع فرهنگی، تهران: پژوهشکده تحقیقات استراتژیک.
 6. صالحی امیری، س. کاوسی، ا. 1387. فرهنگ و مدیریت سازمان‌های فرهنگی، تهران: پژوهشکده تحقیقات استراتژیک.
 7. رستگاری، م. موسی­زاده نمینی، ا، هاشمی تنکابنی، ن. 1399. بررسی میانگین غلظت ماهانه و سالانه آلاینده های هوا در کلان شهر تهران، فصلنامه علمی محیط زیست و توسعه فرابخشی، شماره 69، صفحات 14-1.
 8. رستگار، ع. کشاورز، م. روحانی راد، ش، روحانی راد، ش. 1400. تأملی بر رهبری تحول گرای سبز بر رفتارهای شهروندی محیط زیستی با نقش میانجی باورهای محیط زیستی و حط مشی سبز، فصلنامه علمی محیط زیست و توسعه فرابخشی، دوره 6، شماره 72، صفحات 36-23.
 9. ورهرامی، و. کولیوند، ف. 1400. بررسی آثار محیط زیستی انتشار آلاینده ها بر رشد اقتصادی با تاکید بر شاخص توسعه انسانی کشورهای منتخب نفتی، فصلنامه علمی محیط زیست و توسعه فرابخشی، دوره 6، شماره 72، صفحات 62-50.
 10. شفائی مقدم، ا. نیازی، م. 1399. فرا تحلیل مطالعات رابطه آگاهی زیست محیطی و رفتار زیست محیطی در ایران، فصلنامه علمی محیط زیست و توسعه فرابخشی، دوره 5، شماره 67، صفحات 64-51.
 11. عبدالله خانی، ع.1383. نظریه‌های امنیت. تهران: مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر.
 12. عرب، ن. حقیقی منش، س. 1395. فناوری نانو و کاهش آلاینده های هوا، فصلنامه انسان و محیط زیست، سال چهارم، شماره 1 صفحات، 47-37.
 1. Allenby, B., 2000. Environmental Security: Concept and Implementation, International Political Science Review, Vol.21, No.1: 5-21.
 2. Buzan, B, Wæver, O, De Wilde, J., 1998. Security: a new framework for analysis, Lynne Rienner Publishers.
 3. Bilgin, P., 2003. Individual & Societal Dimensions of Security, International Studies Review, 5.
 4. Colls, J., 2002. Air Pollution: Measurement, Modelling and Mitigation, Second Ed., UK: Spon Press.
 5. Driesen, D., 2002. Sustainable Development and Air Quality: The Need to Replace Basic Technologies with Cleaner Alternatives, Buffalo Environmental Law Journal, Vol.10, No.25.
 6. Sargent, G., 2013. Nanotechnology and Environmental, Health, and safety: Paperback-January 28.
 7. Von Klot, S. Peters, A. Pasi Aalto, P. Bellander, T. Berglind, N. D'Ippoliti, D. Elosua, R. Hörmann, A. Kulmala, M. Lanki, T. Löwel, H. Pekkanen, J. Picciotto, S. Sunyer, J. Forastiere, F., 2005. Ambient air pollution is associated with increased risk of hospital cardiac readmissions of myocardial infarction survivors in five European cities, Circulation, Vol.112, No. 20: 3073-3079.
 8. Yasuda, Y and Mori, S., 2009. Helping in the Fight against Global Warming with nano, KDDI CSR Report.