نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم آباد، ایران

چکیده

همواره طغیان آب و سرازیر شدن آن به اماکن مسکونی، از جمله حوادث طبیعی شایع در ایران پس از زلزله است که حیات بشر را به مخاطره می­ اندازد. بین سال­ های 2000 تا 2008 تقریباً 99 میلیون انسان در سال توسط سیلاب در جهان تحت تأثیر قرار گرفته ­اند. حوضه آبریز رودخانه کشکان با 8 زیر حوضه به وسعت 66/9275 کیلومتر مربع، در مجموع 4/22 درصد از کل حوضه کرخه را شامل می­ شود، این رودخانه با طول 290 کیلومتر و شیب 26 درصدی پرشیب­ترین و سیلخیز­ترین زیر حوضه کرخه است. نتایج تحلیل­ های آماری بر داده­ های دبی لحظه­ ای حوضه کشکان نشان داد که از سال 1342 تا 1398 تعداد 58 سیلاب با میانگین دبی لحظه ­ای 78/1062 متر مکعب حادث شده است از نظر پراکنش زمانی تعداد 65 درصد سیلاب­ ها در ماه ­های اسفند، فروردین و اردیبهشت و ازلحاظ میزان دبی 36 درصد سیلاب­ ها دبی آن ­ها بیش از 1000 متر مکعب می­باشد. از نظر فراوانی وقوع سیلاب دهه 1398- 1390 با 19 درصد سیلاب بیشترین فراوانی را دارا و از نظر دامنه بزرگی سیلاب حدود 14 درصد سیلاب­ها شدید، 22 درصد متوسط و 64 درصد در رنج سیلاب کوچک قرار داشته ­­اند.
بر­اساس توزیع گمبل در 200 سال یک­بار با احتمال وقوع 995/0 درصد سیلابی با دبی لحظه ­ای 77/4489 متر مکعب با تلرانس 06/535 متر مکعب در حوضه کشکان حادث می­ گردد. بر اثر سیل 12 فروردین ماه تعداد 14 نفر جان خود را از دست دادند و میزان خسارت در حدود 4/10301 میلیارد تومان برآورد گردید. عمده دلایل وقوع سیلابی با دبی لحظه­ ای 6000 متر مکعب در ثانیه در حوضه کشکان را می­ توان به وقوع بارش با میانگین 3/112 میلی­متر در روز 12 فروردین و 5/321 میلی­متری به مدت 9 روز از 4 تا 12 فروردین در سطح حوضه کشکان، حادث شدن سیلی با دبی لحظه ­ای 3350 متر مکعب در مورخه 5 فروردین 1398، نبود سد مخزنی ذخیره­ای قابل ملاحظه برای مهار سیلاب، تأثیر پل بابازید به عنوان سد و جمع شدن رواناب در پشت پل تا شعاع 5 کیلومتری و رسیدن رمپ پل به نقطه شکست و در­نتیجه افزایش مقدار و سرعت جریان دبی سیلابی به سمت شهر پلدختر، کاهش بستر رودخانه بین 1 تا 13 متر در بازسازی دیواره ساحلی بعد از سیل 15 بهمن 1384 در نتیجه کاهش ظرفیت آبگذری رودخانه کشکان در شهر پلدختر هنگام سیل را می­ توان اشاره کرد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

  1. استانداری لرستان. 1398. معاونت مدیریت بحران.
  2. رجبی زاده، ی.؛ ایوب زاده، س.ع. و قمشی، م.، 1398. بررسی سیل خوزستان در سال آبی 1397-1398 و ارائه راهکارهای کنترل و مدیریت آن در آینده. فصلنامه اکوهیدرولوژی. دوره 6، شماره 4، صفحات 1069 تا 1084.
  3. شرکت آب منطقه ای استان لرستان. 1398. واحد مطالعات و بیلان.
  4. محمدی خوشوئی، م.؛ ملکی­نژاد، ح. و دستورانی، م.ت.، 1396. مقایسه روش­های تجزیه و تحلیل منطقه­ای برای تخمین تخلیه سیل قله (مطالعه موردی: حوضه­های اصفهان- سیرجان و یزد- اردکان). مراتع و آبخیزداری، مجله منابع طبیعی ایران. دوره 70، شماره 2، صفحات 515 تا 592.
  5. مهدی نسب، م.؛ طاووسی، ت. و میرزایی، ر.، 1393. پیش­بینی احتمال وقوع سیل و حداکثر بارش متحمل زیر حوضه پلدختر با استفاده از روش سری­های جزیی. فصلنامه علمی پژوهشی اکوسیستم­های طبیعی ایران. سال 5، شماره 1، صفحات 97 تا 109.
  6. مهدی نسب، م.؛ نگارش، ح. و طاووسی، ت.، 1394. مدل سازی بارش- رواناب حوضه آبریز کشکان بر اساس مدل­های آماری. جغرافیا و برنامه­ریزی محیطی. سال 26، شماره پیاپی 58، شماره 2، صفحات 67 تا 84.
  7. نگارش، ح.؛ طاووسی، ت. و مهدی نسب، م.، 1391. مدل سازی تولید رواناب حوضه آبریز رودخانه  کشکان بر اساس روش­های آماری. دوفصلنامه پژوهش­های بوم­شناسی شهری. سال 3، شماره 6، صفحات 81 تا 92.
  8. Jongman, B.; Hochrainer-stigler, S.; Feyen, L.; Aerts, J.C.; Mechler, R.; Botzen, W.W.; Bouwer, L.M.; Pflug, G.; Rojas, R. and Ward, P.J., 2014. Increasing stress on disaster- risk finance due to large floods. Nat. Clim change. Vol. 4, No. 4, pp: 264- 268.
  9. Opolot, E., 2013. Application of remote sensing and geographical information systems in flood management. Journal of applied science engineering and technology. Vol. 6, No. 10, pp: 1884- 1984.