نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قائمشهر، قائمشهر، ایران

چکیده

مفهوم محیط ­زیست پاک، یکی از مهم­ترین و شاخص­ ترین اصول کلان در سیاستگذاری تمام کشور جهان به شمار می­ رود. این مسأله به­ ویژه در میان کشورهایی که از سرمایه ­های کلان نفت و گاز (که یکی از آلاینده ­های مهم محیط­ زیست به ­شمار می­ روند) از اهمیت ویژه ­ای برخوردار می­ گردد. چرا که امروزه هزینه­ های انسانی و اقتصادی صرف شده در راستای دستیابی به محیط­ زیست پایدار میلیاردها دلار برآورد می ­گردد. کشور ایران نیز به سبب برخورداری از صنایع نفت و گاز یکی از کشورهایی است که به مسأله محیط ­زیست و آلاینده­ های حاصل از فعالیت آن اهمیت ویژه ­ای می­ دهد و همواره درصدد طراحی و اعمال مدل و الگوهایی مختلفی برای کاهش آلاینده های نفت و گاز بوده است. در این مقاله نیز، نویسندگان مساعی خود را صرف طراحی الگوی محیط­ زیستی توسعه پایدار در صنعت گاز ایران نموده ­اند. روش تحقیق ترکیبی مبتنی بر تحقیق آمیخته اکتشافی (کیفی – کمی) است. جامعه آماری مقاله حاضر مبتنی بر 1080 نفر بوده و با استفاده از روش گلوله برفی تا رسیدن به اشباع نظری  با 25 خبره، مصاحبه عمیق انجام و در بخش کمی، برای سنجش مدل، پرسشنامه محقق ساخته ای با روش نمونه ­گیری خوشه ­ای نسبی در بین 285 نفر از نمونه­ ها توزیع گردید. روایی پرسشنامه با روش صوری و محتوایی و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. داده ­ها با روش تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی با نرم افزارهای SPSS و AMOS تحلیل گردید. نتایج بخش کیفی حاکی از آن بوده که الگوی محیط ­زیستی توسعه پایدار دارای 15 بعد به ­شرح شرایط علی (1. رسالت خدمات‌رسانی، 2. الزامات ایمنی و بهداشت، 3. مسؤولیت اجتماعی)، شرایط زمینه ­ای (4. آموزش و یادگیری، 5. فرهنگ‌سازی، 6. نگرش و آگاهی مدیران)، شرایط مداخله­ ای (7.  پیمانکاران، 8. تأسیسات و تجهیزات فنی، 9. تکنولوژی و عملیات فنی)، راهبرد ( 10. سیاست‌گذاری‌های میان‌مدت و بلندمدت وزارت نیرو، 11. نظارت و ارزیابی مستمر بر روند پروژه‌ها، 12. برنامه‌های مدیریت مصرف مشترکان، 13. برنامه‌های مدیریت آلاینده‌های حاصله) و  پیامد ( 14. ارتقاء عملکرد  زیست محیطی شرکت گاز و 15. حرکت در جهت توسعه پایدار) است. نتایج بخش کمی نشان داد که تمامی ابعاد مدل پارادایمی پژوهش، مورد تأیید واقع شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 1. احمدنژاد، م.؛ پاکرو، م. و مشهدی، م.، 1394. توسعه پایدار در صنعت نفت و گاز از طریق الزامات و تعهدات شرکت­های خارجی به استفاده حداکثری از توان داخل در قوانین و قراردادهای نفتی، پنجمین کنفرانس بین­المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی، تهران، دبیرخانه دائمی همایش.
 2. الهایی زاده، م. و عابدی، ب.، 1397. برنامه ریزی و مدیریت محیط­زیست در راستای دستیابی به توسعه پایدار، دومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط­زیست ایران، تهران، موسسه برگزار کننده همایش­های توسعه محور دانش و فناوری سام ایرانیان.
 3. پروین، ا.؛ غیاثی­ ندوشن، س. و محمدی، ش.، 1393. ارائه مدل مفهومی رابطه بین کیفیت برونداد آموزش عالی و توسعه پایدار بر اساس رویکرد سیستمی. فصلنامه پژوهش ­های رهبری و مدیریت آموزشی. دوره 1، شماره 1، صفحات 97 تا 117.
 4. توانا، ع. و کریمی دمنه، م.، 1399. بررسی ارتباط بهینه­سازی انرژی با امنیت محیط ­زیستی و دستیابی به توسعه پایدار، ششمین کنفرانس ملی بهینه­ سازی در علوم و مهندسی، بابل.
 5. زاهدی، ش.، 1390. جهانی شدن و توسعه پایدار. فصلنامه مطالعات راهبردی جهانی شدن. دوره 2، شماره 3، صفحات 1 تا 18.
 6. زاهدی، ش.، 1395.  توسعه پایدار جامع با تأکید بر مدیریت و کارآفرینی سبز، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی.
 7. ذاکریان، م.؛ موسوی، م. و باقری­کشکولی، ع.، 1392. مسائل محیط­ زیستی و توسعه پایدار شهرستان­ های استان یزد. فصلنامه بین ­المللی انجمن جغرافیای ایران. دوره جدید. دوره 11، شماره 39، صفحات 293 تا 315.
 8. سادات هاشمی، م.؛ نصراللهی، ز. و بامری، س.، 1395. ارزیابی عوامل مؤثر بر محیط زیست و توسعۀ پایدار در گروه کشورهای منا و OECD بر اساس مدل STIRPAT. مجله اقتصاد تطبیقی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. دوره 3، شماره 2، صفحات 127 تا 148.
 9. صالحی ­امیری، ر.؛ قدمی، م. و بیگ­زاده، ی.، 1391. طراحی و ارائه الگو جهت سنجش تأثیر سرمایه اجتماعی بر ابعاد توسعه پایدار، فراسوی مدیریت. دوره 6، شماره 23، صفحات 15 تا 37.
 10. عزیزیان م.ص.؛ ساعدی، س.؛ محمودی، پ. و خورشیدی، ن.، 1394. بررسی رابطه محیط­ زیست و توسعه پایدار شهری. دومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار، به صورت الکترونیکی، مؤسسه بین ­المللی معماری، شهرسازی مهرازشهر.
 11. فیاضی، م.، 1399. بررسی ابعاد محیط­زیستی و مدیریت شهری با تأکید برکارافرینی و توسعه پایدار (مطالعه موردی: شهریزد)، کنفرانس بین المللی عمران، معماری، توسعه و بازآفرینی زیرساخت های شهری در ایران، تهران.
 12. فیروزی، م.؛ محمدی ده­چشمه، م. و سعیدی، ج.، 1396. ارزیابی شاخص ­های پایداری محیط­ زیستی با تأکید بر آلودگی هوا و آلاینده­ های صنعتی، مطالعه موردی: کلان شهر اهواز. دو فصلنامه پژوهش ­های بوم ­شناسی شهری. دوره 8، شماره 1، صفحات13 تا 28.
 13. قادری، ع.؛ رنجبر، ع. و قادری، ع.، 1394. ارزیابی اثرات محیط­ زیستی پالایشگاه ­های نفت و گاز.چهارمین همایش سراسری محیط­ زیست، انرژی و پدافند زیستی، تهران، مؤسسه آموزش عالی مهر اروند-گروه ترویجی دوستداران محیط­زیست.
 14. کاشانی اصل، ا.؛ صلاحی، و. و رامش، س.، 1397. کاربرد انرژی های تجدیدپذیر در برنامه­ریزی شهری با رویکرد ارتقای شرایط محیط ­زیستی ، اولین همایش بررسی چالش­ها و ارایه راهکارهای نوین مدیریت شهری، تهران، سازمان بسیج شهرداری تهران.
 15. کمال غریبی، م.، 1393. دستیابی به توسعه پایدار در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی: راهکارهای جهانی،اولین کنفرانس ملی نفت، گاز پتروشیمی و توسعه پایدار، تهران، مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار.
 16. محمدی حمیدی، س. و سبحانی، ن.، 1397. توسعه پایدار در منطقه خاورمیانه با تاکید برکشور ایران. مجله آمایش جغرافیایی فضا، فصلنامه علمی- پژوهشی دانشگاه گلستان. دوره 8، شماره 28، صفحات 99 تا 114.
 17. ملکی­نیا، ع.؛ بازرگان، ع.؛ واعظی، م. و احمدیان، م.، 1393. شناسایی و اولویت­ بندی مؤلفه ­های دانشگاه پایدار. فصلنامه پژوهش و برنامه ­ریزی در آموزش عالی. دوره 20، شماره 3، صفحات 1 تا 26.
 18. مومنی، م.، 1393. اهمیت برنامه­ریزی
  آموزش­ های محیط­زیست در توسعه پایدار اکوتوریسم ایران با استفاده از مدل SWOT. فصلنامه فضای گردشگری. دوره3، شماره 11، صفحات 49 تا 67.
 19. نوابخش، م. وثابتی،م.،1394.طراحی و ارائه الگو جهت سنجش تأثیر سرمایه فرهنگی بر ابعاد توسعه پایدار شهری با تأکید بر انرژی­های پاک. مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران. دوره 8، شماره 1، صفحات 37 تا50.
 20. Howes, M.; Wortley, L.; Potts, R.; Dedekorkut-Howes, A.; Serrao-Neumann, S.; Davidson, J.; Smith, T. and Nunn, P., 2017. Environmental Sustainability: A Case of Policy Implementation Failure? Sustainability. Vol. 9, pp: 165.
 21. Klarin, T., 2018. The Concept of Sustainable Development: From its Beginning to the Contemporary Issues. Zagreb International Review of Economics & Business. Vol. 21, No. 1, pp: 67-94. 
 22. Liu, S.; Lu, Y. and Chen, W., 2018. Bridge knowledge gaps in environmental health and safety forsustainable development of nano-industries. Nano Today. Vol. 23, pp: 11-15.
 23. Mikulcic, H.; Duicic, N. and Dewil, R., 2017. Environmental management as a pillar for sustainable development. Journal of Environmental Management. Vol. 203, pp: 867-871.
 24. Nasibulina, A., 2015. Education for Sustainable Development and Environmental Ethics, Worldwide trends in the development of education and academic research. Procedia - Social and Behavioral Sciences. Vol. 214, pp: 1077-1082.
 25. Orazalin, N. and Monowar, M., 2018. Economic, environmental, and social performance indicators of sustainability reporting: Evidence from the Russian oil and gas industry. Energy Policy. Vol. 121, pp: 70-79.
 26. Paletta, A.; Fava, F.; Ubertini, F.; Bastioli, C.; Gregori, ; La Camera, F. and  Douvan, A.R., 2019. Universities, industries and sustainable development: Outcomes of the 2017 G7 Environment Ministerial Meeting. Sustainable Production and Consumption. Vol. 19, pp: 1-10.
 27. Scherer, L.; Behrens, P.; de Koning, A.; Heijungs, R.; Sprecher, B., Tukker A. (2018). Trade-offs between social and environmental Sustainable Development Goals. Environmental Science and Policy. Vol. 90, pp: 65-72.
 28. Shen, J.; Zhang, X.; Lv, Y.; Yang, X.; Wu, J.; Lin, L. and Yanzong, Z., 2019. An improved emergy evaluation of the environmental sustainability of China’s steel production from 2005 to 2015. Ecological Indicators. Vol. 103, pp: 55-69.
 29. Sutthichaimethee, P. and Sawangdee, Y., 2016. Modeling environmental impact of service sectors to promote sustainable development of Thailand. Ethics in science and environmental politics. Vol. 16, pp: 11-17.