نوع مقاله : مقاله علمی ترویجی

نویسندگان

گروه اقتصاد محیط زیست، پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار، سازمان حفاظت محیط زیست، تهران، ایران

چکیده

ارزش­ گذاری اقتصادی خدمات اکوسیستم ابزاری مفید، به منظور پشتیبانی از تصمیم ­گیری در خصوص مدیریت اکوسیستم می ­باشد و به تصمیم ­گیران در جهت حفاظت بیشتر و مؤثرتر اکوسیستم کمک می­ کند. در حال حاضر سیاستگذاران و برنامه ­ریزان، جعبه ابزارهای مناسب با دسترسی آسانی را برای ارزیابی ارزش اقتصادی اکوسیستم‌های تالاب در اختیار ندارند بدیهی است که استناد به مقادیر کمی و ریالی در بیان ارزش هر منبع، ابزاری کارا و مؤثر در جهت توجیه اهداف توسعه پایدار و حفاظت از محیط ­زیست خواهد بود و ‌این مهم با در دست داشتن الگوی راهنمای مشخص امکان پذیر می ­باشد. برآورد ارزش‌های اقتصادی و هزینه خسارات زیست­ محیطی اکوسیستم تالابی می­ تواند در حفظ ارزش­ ها و جلوگیری از تخریب آن مثمرثمر واقع گردد. مطالعه حاضر با هدف‌ایجاد یکپارچه­ سازی در بحث ارزش­گذاری اقتصادی و برآورد هزینه خسارات وارد بر خدمات زیست بومی تالاب­ ها به­ عنوان بخشی از فرآیند تعیین ارزش اقتصادی منابع طبیعی می ­باشد. وجود الگو و راهنمایی پایه و کاربردی در حوزه ارزش­ گذاری تالاب می ­تواند کاربران علاقه­مند را در خصوص شناسایی ارزش ­ها، انتخاب فنون ارزش­گذاری متناسب با هر ارزش و به­ طور کل، هدایت در مسیر صحیح ارزش ­گذاری کالاها و خدمات و نیز در اعمال سیاست ­های مدیریتی و اجرایی منطبق با توسعه پایدار یاری نماید. در ‌این مطالعه با مرور مقالات و دستورالعمل‌های منتشر شده منتخب مرتبط با موضوع تحقیق، مراحل گام به گام برآورد ارزش‌های اقتصادی و هزینه خسارات زیست­ محیطی تالاب ­ها ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 1. Areppim information, 2020. Available from http://stats.areppim.com/calc/calcusdlrxdeflator.php
 2. Badamfirooz, J., Mousazadeh, R., 2019. Analytical comparison of economic value of environmental resources of Iranian wetlands compared to global experiences. Environmental Researches, 10(19), 327-344. (In Persian)
 3. Baral, S., Basnyat, B., Khanal, R., Gauli, K., 2016. A Total Economic Valuation of Wetland Ecosystem Services: An Evidence from Jagadishpur Ramsar Site, Nepal. The Scientific World Journal, 2016, 1-9.
 4. Barbier, E.B., 2013. Valuing Ecosystem Services for Coastal Wetland Protection and Restoration: Progress and Challenges. Resources, 2, 213-223.
 5. Barbier, E.B., 2019. Chapter 27 - The Value of Coastal Wetland Ecosystem Services. Coastal Wetlands (Second Edition), pp. 947-964.
 6. Briones-Hidrovo, A., Uche, J., Martínez-Gracia, A., 2020. Determining the net environmental performance of hydropower: A new methodological approach by combining life cycle and ecosystem services assessment. Journal of Science of the Total Environment, 712, 1-44.
 7. CBI, 2015. Economic indicators. Central Bank of the Islamic Republic of Iran. Available from www.cbi.ir. (In Persian)
 8. Costanza, R., De Groot, R., Sutton, P., Van Der Ploeg, S., Anderson, S.J., Kubiszewski, I., Farber, S., Turner, R. K., 2014. Changes in the global value of ecosystem services. Global Environmental Change, 26, 152-158.
 9. Dawen, Q., Changzhen, Y., Lina, X., Kun, F., 2018. The impact of mining changes on surrounding lands and ecosystem service value in the Southern Slope of Qilian Mountains. Journal of Ecological Complexity, 36, 138-148.
 10. De Groot, R., Brander, L.M., van der Ploeg, S., Costanza, R., Bernard, F., Braat, L.C., Christie, M., Crossman, N.D., Ghermandi, A., Hein, L., Hussain, S.,  Kumar, P., McVittie, A., Portela, R., Rodriguez, L.C., ten Brink, P., van Beukering, P., 2012. Global estimates of the value of ecosystems and their services in monetary units. Journal of Ecosystem Services, 1(1), 50-61.
 11. De Groot, R., Brander, L., Solomonides, S., 2020.  Ecosystem Services Valuation Database (ESVD), Update of global ecosystem service valuation data. Available from https://www.es-partnership.org/esvd/.
 12. Demirbugan, A., 2019. Changes in ecosystem service benefit in Soma lignite region of Turkey. Resources Policy, 64, 1-8.
 13. Department of the Environment, 2013. Economic Valuation of Tooran National Park, Protected Area and wildlife Refuge. (In Persian)
 14. Environmental Management Division, 2019. Conceptual Framework for the Methodology and Tool of Wetland Ecosystem Functions, Assets and Services Assessment and Management (WEFASAM) and Assessment of Potential Indicators (including Wetland Biodiversity Indicator Assessment; WBIA).A Working Document.
 15. Figueroa, E., Pasten, R., 2011. Improving benefit transfer for wetland valuation: income adjustment and economic values of ecosystem goods and services.
 16. Fourth Five-Year Development Plan, 2004. The Fourth Economic, Social and Cultural Development Plan of the Islamic Republic of Iran. Management and Planning Organization, Iran. (In Persian)
 17. Gómez-Baggethun, E., Tudor, M., Doroftei, M., Covaliov, S., Năstase, A., Onără, DF., Mierlă, M., Marinov, M., Doroșencu, AC., Lupu, G., Teodorof, L., Tudor, IM.,  Köhler, B., Museth, J., Aronsen, E., Johnsen, SI., Ibram, O., Marin, E., Crăciun, A., Cioacă, E., 2019. Changes in ecosystem services from wetland loss and restoration: An ecosystem assessment of the Danube Delta (1960–2010). Ecosystem Services, 39, 1-17.
 18. Grabowski, J. H., Brumbaugh, R. D., Conrad, R. F.,  Keeler, A.G., James, J., Peterson, C. H., Piehler, M. F.,  Sean, P., Smyth, A. R. 2012. Economic valuation of ecosystem services provided by oyster reefs. Bioscience, 62, 900–909.
 19. Gunderson, L. H., Cosens, B., Garmestani, A. S., 2016. Adaptive governance of riverine and wetland ecosystem goods and services. Journal of Environmental Management, 183, 353-360.
 20. IPRC, 2020. Islamic Parliament Research Center of the Islamic Republic of IRAN. Available from https://rc.majlis.ir/en/content/about_islamic_parliament_research_center.
 21. Iranian Society of Consulting Engineers, 2015. Wetlands and an analysis of the causes and factors of their sustainability and non-sustainability. Tehran, Iran. (In Persian)
 22. Kaffashi, S., Shamsudin, M.N., Radam, A., Yacob, M.R., Rahim, K.A., Yazid, M., 2012. Economic valuation and conservation: do people vote for better preservation of Shadegan International Wetland? Biological Conservation, 150(1), 150–158. (In Persian)
 23. Kyophilavong, P. 2011. Simple manual for estimating economic value of wetland for Lao policymakers.
 24. Li, X., Yu, X., Hou, X., Liu, Y., Li, H., Zhou, Y., Xia, S., Liu, Y., Duan, H., Wang, Y., Dou, Y., Yang, M., Zhang, L., 2020. Valuation of Wetland Ecosystem Services in National Nature Reserves in China’s Coastal Zones. Sustainability, 12(8), 3131. https://doi.org/10.3390/su12083131
 25. Mercado-Garcia, D., Wyseure, G., Goethals, P., 2018. Freshwater Ecosystem Services in Mining Regions: Modelling Options for Policy Development Support. Water, 10(4), 531.
 26. Merriman, J.C., Murata, N. 2016. Guide for Rapid Economic Valuation of Wetland Ecosystem Services. BirdLife International Tokyo, Japan. 
 27. Millennium Ecosystem Assessment, 2005. Ecosystems and human well-being. Island Press Washington DC.
 28. Montazer Hojat, A.H., Mansouri, B., 2016. Economic Valuation of Environmental Benefits (Case Study of Bamdaj Wetland). Quarterly Journal of Applied Economics Studies Iran, 5(18), 269-243. (In Persian)
 29. Msofe, N. K., Sheng, L., Li, Z., Lyimo, J., 2020. Impact of Land Use/Cover Change on Ecosystem Service Values in the Kilombero Valley Floodplain, Southeastern Tanzania. Forests, 11(1), 109.
 30. Mueller, H., Hamilton, D.P., Doole, G.J. 2016. Evaluating  services  and  damage  costs  of  degradation  of  a  major  lake ecosystem. Ecosystem Services, 22(Part B), 370-380.
 31. Nazari, M.R., 2020. Guidelines for the economic valuation of basic environmental assets. Environmental Sciences Research Institute, Shahid Beheshti University.
 32. Qian, C., Linfei, Z. 2012. Monetary Value Evaluation of Linghe River Estuarine Wetland Ecosystem Service Function. Energy Procedia .14 , 211 – 216.
 33. Salehipour, F., Tavakoli, M., Salehi Veysi, M., 2015. Economic valuation: a tool to preserve and rehabilitate of wetlands. The First International and the Third National Conference of Environmental Health, Health, and Environment, December 17, 2015, Hamedan, Iran. (In Persian)
 34. Sannigrahi, S., Pilla, F., Zhang, Q., Chakraborti, S., Wang, Y., Basu, B., Basu, A.S., Joshi, P.K., Keesstra, S., Roy, P.S., Sutton, P.C., 2021. Examining the effects of green revolution led agricultural expansion on net ecosystem service values in India using multiple valuation approaches. Journal of Environmental Management, 277, 111381.
 35. Serrano, J.G.E., 2012. Indicator system implementation for the mining industry. In IAIA12 Conference Proceedings Energy Future the Role of Impact Assessment, 32nd Annual Meeting of the International Association for Impact Assessment.
 36. Souza, R., Magalhães, G., Lutti, N., Armelin, R., 2014. Corporate Guidelines for the Economic Valuation of Ecosystem Services. FGV-Getulio Vargas Foundation, pp. 87.
 37. Ten Brink, P., Badura, T., Bassi, S., Gantioler, S., Kettunen, M., Rayment, M., Pieterse, M., Daly, E., Gerdes, H., Lago, M., Lang, S., 2011. Estimating the overall economic value of the benefits provided by the Natura 2000 network. Institute for European Environmental Policy/GHK/Ecologic. Report no. Final Report to the European Commission, DG Environment on Contract ENV. B, 2.
 38. Thapa, Sh., Wang, L., Koirala, A., Shrestha, S., Bhattarai, S., Nyein Aye, W., 2020. Valuation  of  Ecosystem  Services  from  an  Important  Wetland of  Nepal:  A  Study  from  Begnas  Watershed  System. Wetlands, 40, 1071–1083.
 39. Van der Ploeg, S., De Groot, R.S., Wang, Y., 2010. The TEEB Valuation Database: Overview of Structure, Data and Results. Final Report, Wageningen, the Netherlands, Foundation for Sustainable Development.
 40. Wales' Natura 2000 Network, 2015. Calculating the economic values of the ecosystem services. Natura 2000 features and sites in Wales. LIFE, a financial instrument of the European Community, Action A9: LIFE N2K Wales: LIFE 11 NAT/UK/385 March 2015
 41. Wondie, A., 2018. Ecological conditions and ecosystem services of wetlands in the Lake Tana Area. Ecohydrology and Hydrobiology, 18(2), 231-244.
 42. Xiao, W., Fu, Y., Wang, T., Lv, X., 2018. Effects of land use transitions due to underground coal mining on ecosystem services in high groundwater table areas: A case study in the Yanzhou coalfield. Land Use Policy, 71, 213-221.
 43. Zarandian, A., 2015. Ecological-Economic Evaluation of Ecosystem Services and Its Application in Land Use Spatial Planning, Case Study: Sarvelat and Javaher Dasht Protected Area, Ph.D. Thesis in Environmental Planning, Faculty of Environment, University of Tehran, pp. 270. (In Persian)
 44. Zhou, J., Wu, J., Gong, Y., 2020. Valuing wetland ecosystem services based on benefit transfer: A meta-analysis of China wetland studies. Journal of Cleaner Production, 276, 1-76.
 45. Data.worldbank.org/indicator
 46. www.amar.org.ir
 47. https://foresteurope.org
 48. http://stats.areppim.com/calc/calcusdlrxdeflator.php
 49. www.cbi.ir