نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

2 گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه علوم و تحقیقات، اهواز، ایران

چکیده

گسترش میزان استفاده از اینترنت و بالتبع کاهش شکاف دیجیتالی بین کشورهای درحال‌توسعه و توسعه‌یافته، بررسی تأثیر این متغیر را بر روی مصرف انرژی و آلودگی هوا در کشورهای درحال‎توسعه مهم جلوه می‌دهد. در این راستا، هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر نفوذ اینترنت بر روی مصرف انرژی و انتشار گاز CO2 در ایران با استفاده از داده‌های سری زمانی 2016-1995 است. نتایج این تحقیق با استفاده از روش هم‌انباشتگی پنج مرحله‌ای یوهانسن (1992)، حاکی از تأثیر مثبت اینترنت بر مصرف انرژی سرانه در بلندمدت است. یک درصد افزایش در تعداد کاربران اینترنت (در هر 100 نفر)، در بلندمدت، 19/0 درصد سرانه مصرف انرژی را در ایران افزایش می‌دهد. بر این اساس، حرکت به‌سمت سیاست‌ها و برنامه‌هایی که از اینترنت برای کاهش مصرف انرژی در کشور بهره‌گیری شود، ضروری است. هم‌چنین، اثر بلندمدت اینترنت بر آلودگی هوا، مثبت اما اندک می‌باشد. به‌گونه‌ای که یک درصد افزایش در تعداد کاربران اینترنت (در هر 100 نفر)، در بلندمدت، میزان انتشار گاز CO2 را در کشور حدود 06/0 درصد افزایش خواهد داد. بر این اساس می‌توان گفت که که افزایش میزان استفاده از اینترنت، تهدیدی جدی برای آلودگی هوا در ایران محسوب نمی‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 1. پهلوانی، م.؛ دهباشی، م. و مرادی، ا.، 1393. بررسی تأثیر توسعة تجارت و رشد اقتصادی بر کیفیت محیط زیست در ایران. تحقیقات اقتصادی. شماره 3، صفحات 463 تا 482.
 2. علیزاده، م. و گل ‌خندان، ا.، 1394. تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر مصرف انرژی در کشورهای منتخب منطقه منا (رویکرد GMM سیستمی).  فصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه‌ای. شماره‌ 10، صفحات 115 تا 139.
 3. فلاحی، ف.؛ سجودی، س. و ممی ‌پور، س.، 1391. بررسی تأثیر تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر کیفیت محیط ‌زیست ایران. فصلنامه اقتصاد محیط‌ زیست و انرژی. شماره 2، صفحات 149 تا 171.
 4. گل ‌خندان، ا.، 1396. مقایسه تطبیقی اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و مؤلفه‌های آن بر مصرف انرژی در کشورهای درحال ‌توسعه و توسعه ‌یافته. بررسی مسائل اقتصاد ایران. شماره 4، صفحات 135 تا 154.
 5. گل ‌خندان، ا.، 1398. تأثیر استفاده از اینترنت بر انتشار گاز CO2 در کشورهای درحال‌ توسعه. مطالعات علوم محیط زیست. شماره 4، صفحات 1554 تا 1564.
 6. مولایی، م. و گل­ خندان، ا.، 1392. اثرات بلندمدت و کوتاه‌ مدت کسری بودجه بر رشد اقتصادی ایران (با درنظر گرفتن متغیر بدهی‌های خارجی. فصلنامه راهبرد اقتصادی. سال 2، شماره 5، صفحات 95 تا 115.
 7.  نوفرستی، م.، 1389. ریشه واحد و همجمعی در اقتصاد سنجی. انتشارات رسا.
 8. Al-Mulali, U.; Ting, L.S. and Ozturk, I., 2015. The global move toward Internet shopping and its influence on pollution: an empirical analysis. Environ Sci Pollut Res. Vol. 22, No. 13, pp: 9717-9727.
 9. Cho, Y.; Lee, J. and Kim, T., 2007. The impact of ICT investment and energy price on industrial electricity demand: dynamic growth model approach. EnergyPolicy. Vol. 35, pp: 4730-4738.
 10. Enders, W., 1995. Applied Econometric Time Series. John Wiley Sons, Ince. USA. 433 p.
 11. Houghton, J.W., 2009. ICT and the Environment in Developing Countries: An Overview of Opportunities and Developments. Communications & Strategies. No. 76, 39 p.
 12. http://www.itu.int/ict/statistics
 13. Ishida, H., 2014. The effect of ICT development on economic growth and energy consumption in Japan. TelematicsandInformatics. pp: 1-10.
 14. Ivanov, V. and Kilian, L., 2005. A Practitioner’s guide to lag order selection for (VAR) impulse response analysis. Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics. Vol. 9, No. 1, pp: 1219-1221.
 15. Johanson, S., 1992. Maximum Likelihood Estimation and Inference on Co-Integration-Whit Applications to the Demand or Money. Oxford Bulletin of Economics and Statistic. Vol. 52, pp: 169-210.
 16. Odhiambo, N.M., 2010. Energy consumption, prices and economic growth in three SSA countries: a comparative study. Energy Policy. Vol. 38, pp: 2463-2469.
 17. Ozcan, I. and Apergis, N., 2017. The impact of internet use on air pollution: Evidence from emerging countries. Environmental Science and Pollution Research. pp: 1-16. https://doi.org/10.1007/s11356-017-0825-1.
 18. Sadorsky, P., 2012. Information communication technology and electricity consumption in emerging economies. Energy Policy. Vol. 48, pp: 130-136.
 19. Salahuddin, M.; Alam, K. and Ozturk, I., 2016. The effects of Internet usage and economic growth on CO2 emissions in OECD countries: a panel investigation. Renew Sust Energ Rev. Vol. 62, pp: 1226-1235.
 20. Salahuddin, M. and Alam, K., 2015. Internet usage electricity consumption and economic growth in Australia, A time series evidence. Telematics Inf. Vol. 32, pp: 862-878.
 21. Yan, Z.; Shi, R. and Yang, Z., 2018. ICT development and sustainable energy consumption: A perspective of energy productivity. Sustainability. pp: 1-15.