نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم تربیتی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، تعیین ارتباط بین مدیریت سبز ﺑا رفتار زیست محیطی مدیران و معاونین دوره اول متوسطه آﻣﻮزش و ﭘﺮورش شهرستان اسفراین در سال 1394 بوده است. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع، توصیفی- پیمایشی  با روش همبستگی می‌باشد. در راستای انجام این پژوهش، حجم نمونه مطابق با جدول مورگان 127 نفر از مدیران و  معاونین تعیین شده است که به شکل تصادفی از سطح شهرستان اسفراین  نمونه‌گیری شدند. ابزار گردآوری داده­ها  به منظور بررسی متغیر مدیریت سبز پرسشنامه محقق ساخته شامل 8 مولفه و برای سنجش رفتار زیست محیطی پرسشنامه استاندارد صالحی و صالحی عمران (1388)  با روایی و پایایی به ترتیب 0/97 و 0/95  است که نشان دهنده اعتبار و پایایی پرسشنامه‌های مذکور می‌باشد. در انتها داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون‌های آماری توصیفی و استنباطی شامل ضریب همبستگی پیرسون با استفاده از نرم افزار SPSS  نسخه 21 تجزیه و تحلیل گردیدند.  یافته‌های پژوهش حاکی از ارتباط معنادار بین مدیریت سبز با رفتار زیست محیطی در مدیران و معاونین دوره اول متوسطه شهرستان اسفراین با ضریب همبستگی 0/694 در سطح معنی داری  95 درصد اطمینان بوده است.  نتایج نشان داد که بین شاخص انرژی و رفتار زیست محیطی در مدیران  معاونین دوره اول متوسطه شهرستان اسفراین رابطه معنی داری وجود ندارد (P > 0/05). بنابراین، با افزایش مدیریت سبز و ترویج ابعاد آن در بین مدیران و معاونین دوره اول متوسطه آموزش و پرورش شهرستان اسفراین می‌توان به ارتقای رفتار زیست محیطی آنان کمک کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 1. آیزن، ایساک.2003. نگرشها، شخصیت و رفتار، ترجمه نجفی زند جعفر، تهران: انتشارات دانا.
 2. -احمدوند، مصطفی؛ نوری‌پور، مهدی.1389. «نگرش‌های زیست‌محیطی دانشجویان کشاورزی دانشگاه یاسوج؛ تحلیلی جنسیتی»، مجلۀ علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، ج6، ش2، ص1ـ13.
 3. -امین زاده، بهناز.1381. جهان بینی دینی و محیط زیست. درآمدی بر نگرش اسلام به طبیعت، مجله محیط شناسی، شماره 30: ص 106-97
 4. برومند، فیروزه .1383. آمـوزش بـین المللـی محـیط زیست تاریخچه، دانـش پایـه و روشهـای آموزشـی آن. تهران: انتشارات کمیسیون ملی یونسکو.
 5. جمالی، علی اکبر.، قدوسی، جمال.، زارع کیا، صدیقه.1389. فنونتحلیلچندمعیارهمکانی،تصمیم،تحلیلسلسلهمراتبیو استانداردسازیفازیدرتعیینبحرانیترینچراگاههایحوزه آبخیز، فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات مرتع و بیابان ایران. .484- جلد 15، شمارة4، صفحات 475
 6. رضوانی ، محمد.1391. محیط زیست روستایی، تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.
 7. زاهدی، شمس السادات.1392. مدیریت سبز، تهران: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی
 8. سلیمان پور عمران، محبوبه و همکاران.1392. بررسی رویکردها و نظریات اخلاقی زیستی در آموزش زیست محیطی، مقاله ارائه شده در اولین همایش انجمن علمی آموزش محیط زیست و توسعه پایدار ایران، تهران.
 9. صالح، صادق و امام قلی، لقمان.1391. بررسی تجربی رابطه آگاهی و رفتارهای زیست محیطی(مطالعه موردی مناطق شهری و روستایی شهرستان سنندج) مجله ی مسائل اجتماعی ایران، دانشگاه تربیت معلم، شماره ی 1، ص 121-147.
 10. صالحی، صادق وکریم زاده، سارا.1389. بررسی رابطه دانش زیست محیطی و رفتارهای زیست محیطی، فصلنامه ی انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، شماره ی 24، ص 159-173.
 11. صالحی عمران، ابراهیم؛ آقا محمدی، علی.1388. بررسی دانش ، نگرش و مهارتهای زیست محیطی معلمان آموزش دوره ابتدایی استان مازندران، فصلنامه تعلیم و تربیت، شماره 95، ص 117-91.
 12. فراشی،آزیتا و پناهگشتی .1393.سمیت اکولوژیکی و اثرات زیست محیطی نانو ذرات، همایش ملی انسان، محیط زیست و توسعه پایدار، تهران
 13. فردوسی سیما.1389. رابطه بین دانش زیست محیطی و رفتارهای محافظت از محیط ، پژوهشنامه علوم انسانی، شماره 53، ص 266-253
 14. -فقیهی قزوینی، فاطمه.1385. آموزش محیط زیست در مدارس، فصلنامه تعلیم و تربیت. سال نهن،: ص 138-139
 15. -قضاوی منصوره، لیاقتدار محمدجواد، عابدی احمد.1387. تحلیل محتوای کتابهای علوم تجربی دوره ابتدایی از لحاظ توجه به معظلات زیست محیطی، فصلنامه تعلیم و تربیت. شماره 152. ص 95-127
 16. -کامونر، باری.2008. انسان و محیط زیست، ترجمه بهزاد دهزاد،چاپ هفتم، تهران : انتشارات موج سبز
 17. -محرم نژاد و حیدری.1385. تدویت الگوی مدیریتی توسعه پایدار آموزش محیط زیست برای نسل جوان کشور. علوم و تکنولوژی محیط زیست. شماره 28.ص 67-77
 18. -مرتضوی، شهرناز.1389.آشنایی با روانشناسی محیط، مجله علوم طبیعی، شماره 3،ص 63-60
 19. -مسلمی محمدرضا، وثوقی منوچهر.1389. بررسی تاثیر عوامل محیطی بر راندمان حذف بیولوژیکی آلاینده های نفتی از خاک و تعیین شرایط بهینه عملکردی، فصلنامه علمی- پژوهشی آب و فاضلاب، شماره 74، ص34-12.
 20. -ملاردی محمد رضا ، رفوئی کاظم.1388. اصول تصفیه آب، انتشار مبتکران.
 21. -لاهیجانیان، اکرم الملوک.1391. آموزش محیط زیست، تهران: انتشارات دانشگاه علوم و تحقیقات تهران.
 22. -نبی پور فاطمه سادات و همکاران.1393. سبک زندگی پیامبر اکرم(ص) در ارتباط با محیط زیست. اولین همایش سبک زندگی پیامبر(ص) .
 23. -نوری، حمید .1390. مباحث نوین در مدیریت تولید و عملیات جلد 1و2. چاپ اول . نشر سازمان مدیریت صنعتی.
 24. Almuneef, M., and Ziad A. M. (2003), Effective medical waste management: It can be done, American Journal of Infection Control. Vol. 31,  No.3, PP. 188-192.
 25. -Butkin, D., and Edvard, K. 2006. Environment Cognition, Erth the alive Planet, translated by Abdolhosein Vahhabzadeh, 3th Edition, 680p.
 26. Cotrell, S.P. 2003. "Influence of socio-demographics and environmental attitudes on general responsible environmental behavior among recreational boaters". Environment and Behavior. 25, 322-348.
 27. Boztepe, A.(2012). Green Marketing and Its Impact on Consumer Buying Behavior European. Journal of Economic and Political Studies, 1, 5-21
 28. Carrete, L., Castano, R., Felix, R., Centeno, E. and Gonzalez, E. ( 2012). Green consumer behavior in an emerging economy: confusion, credibility, and compatibility , Journal of Consumer Marketing 29(7), 470-481
 29. Chen H.S, Chen Y.C, Chen H.K, Hsieh T.(2012). A study of Relationship among Green Consumption Attitude, Perceived Risk, Perceived Value toward Hydrogen-Electric Motorcycle Purchase Intention, AASRI Conference on power and Energy System Procedia 2, 163-168 
 30. Coleman LJ , Bahnan N , Kelkar M, Curry N.2011. “Walking The Walk , How The Theory Of Reasoned Action Explains Adults And  Students Intentions To Go Green” , Journal Of Applied Business Research ,27 , 3.
 31. Doyle, k. (2008). The Complete Guide to Environmental Careers In the 21st Century: The environmental education directory. Retrieved from http://www.EnviroEducation.com/
 32. Diekman, A. & Franzen, A. (2005). The Wealth of Nation and environment concern.  Journal of Environment and Behavior. 31: 540-549.
 33. Diekman, F., & Batte, M. T. (2011). Information Needs of Agricultural Consultants in Ohio. Journal of Extension,  49(4), 4RIB5. Retrieved from http://www.joe.org/joe/2011august/ rb5.php
 34. Gomez, A., and Rodriguez, M. A., (2011), The effect of ISO 14001 certification on toxic emissions: an analysis of industrial facilities in the north of Spain, Journal of Cleaner Production, Vol. 19, No. 9-10, PP. 1091– 1095.
 35. Jansson, J., Marell, A and Nordlund, A. ( 2010). Green consumer behavior: determinants of curtailment and eco-innovation adoption, Journal of Consumer Marketing, 27(4), 358-370.
 36. Jamali, D., Siadani, Y. and Zouein, C. (2009). The learning organization: Tracking progress in a developing country, a comparative analysis using the DLOQ. The learning organization, 16 (2), 103-121.
 37. Moslemi, M. R., Vosoughi, M., Pak, A., and Jafarzadeh, M.T. (2005). “The effect of environmental factors on biological remediation of petroleum hydrocarbon contaminated soil.” J. of Water and Wastewater, 55, 15-23 (in Persian).
 38. Marcoux, A. (2006). Population Change-Natural Resources-Environment Linkages in Central & South Asia. Retrieved
 39. Lee, C. and S. Han (2003). Estimating the use and preservation values of national parks tourism resources using a contingent valuation method. Tourism Management, 23: 531-540.
 40. Kaiser, F. G; Wolfing , S; Fuhrer, U. 2000. "Environmental attitude and ecological behavior". Journal of Environmental psychology. 19, 1-19.
 41. Kchultz, P. W. Zlzeni  .2008. "Empathizing with nature: The effects of perspective taking: On concern for environmental issues". Journal of Social Issues. 34, 496- 526.
 42. Wallner, S; Hunziker, M; Kienast, F. 2003. "DO natural Science experiments
 43. influence public attitudes towards environmental problems". Global environmental change. 13, 185- 194.
 44. Zahedi, S. M., Rahmati, L. Z., (2009), Effectiveness of environmental management systems in hospitals of Tehran (Based on Series ISO 14000), Journal of Public Administration, Vol. 1, No. 2, PP. 49 - 60.