نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه محیط زیست،دانشکده علوم و فنون دریایی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد، تهران، ایران

2 گروه محیط زیست، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد، شاهرود، ایران

چکیده

مدیریت ریسک های بهداشتی، ایمنی و زیست محیطی در پروژه های ساختمانی همواره به دلیل پرمخاطره بودن ماهیت کاری مورد توجه بوده است. در این پژوهش سعی شد تا فرآیند مدیریت ریسک پروژه ساختمان مرکزی بانک آینده با استفاده از متدهای William Fine، JSA، PFMEA  و EFMEA به ترتیب برای مخاطرات بهداشتی، ایمنی و زیست محیطی انجام شود. جهت تجزیه و تحلیل فراوانی ریسک ها بر حسب نوع و سطح ریسک از نرم افزار SPSS 25 استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان داد که از 43 ریسک شناسایی شده در بخش بهداشتی توسط تکنیک William Fine، 56% در سطح بالا، 28% در سطح متوسط و 16% در سطح پایین قرار گرفتند که بیشتر از نوع مخاطرات ارگونومیکی بودند. در بخش ایمنی نیز با استفاده از تکنیک JSA در مجموع 41 مخاطره برای 21 شغل شناسایی شد که 40% در سطح بحرانی، 51% در سطح هشداردهنده و 7% در سطح پایین قرار گرفتند. بر اساس متد PFMEA از مجموع 28 ریسک شناسایی شده، 50% در سطح بالا، 43% در سطح بحرانی و 7% در سطح هشداردهنده قرار گرفتند که در مجموع دو تکنیک یاد شده ریسک سقوط از ارتفاع و سقوط تجهیزات و مصالح از ارتفاع بیش ترین عدد اولویت ریسک را به خود اختصاص دادند. هم چنین در حوزه زیست محیطی با رویکرد تکنیک EFMEA نیز از مجموع 31 ریسک شناسایی شده، 94% در حد غیرقابل قبول و 6% در ناحیه قابل قبول قرار گرفتند که ریسک آلودگی صوتی و انتشار ریزگردها از بالاترین عدد اولویت ریسک برخوردار بودند. به طور کلی می توان نتیجه گرفت که ریسک های ایمنی بیش از سایر ریسک ها در صنعت ساخت و ساز از لحاظ فراوانی، احتمال و شدت پیامد از اهمیت بیش تری برخوردار می باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

  1. جوزی، س.ع.؛ رضایان، س. و حیدری ­پیربلوط، س.ن.، 1394. ارزیابی خطر محیط زیستی فاز بهره برداری واحد الفین شرکت پتروشیمی بندر امام به روش تطبیقیHAZAN وFrank &Morgan . فصلنامه علوم محیطی. دوره 13، شماره 1، صفحات 95 تا 104.
  2. جوزی، س.ع.؛  ساعتلو، ع. و جوان، ز.، 1393. ارزیابی ریسک زیست محیطی در واحد الفین مجتمع پتروشیمی آریاساسول به روش تجزیه و تحلیل درخت خطا. مجله سلامت و محیط، انجمن علمی بهداشت محیط ایران. دوره 7، شماره 3، صفحات 385 تا 398.
  3. Lio, P.; Shi, M.; Wong, K.C.; Jin, X. and Peng, C., 2012. Collective Human Mobility Pattern from Taxi Trips in Urban Area: The journal of PLOS. Vol. 1, No. 7, pp: 8.
  4. McDonald, M.A.; Lipscomb, H.J.; Bondy, J. and Glazner, J., 2012. Safety is everyone's job: The key to safety on a large university construction site. Journal of Safety Research. Vol. 40, No. 1, pp: 53-61.
  5. Omidvari, M. and Shahbazi, D., 2016. Assessing and Prioritizing Health Safety and Environment Risk in Hospitals (Case Study: Shahid Beheshti University of Medical Sciences). sjimu. Vol. 24, No. 1, pp: 43-54.