نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه محیط زیست، دانشکده محیط زیست و منابع طبیعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه محیط زیست، دانشکده علوم و فنون، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،ایران

چکیده

رضایت شغلی در کنار سطوح بالای سلامت عمومی کارگران، می تواند منجر به عملکرد بهتر، کاهش حوادث شغلی و در نتیجه افزایش بهره وری شود. جامعه آماری این تحقیق، کارکنان داروسازی (100=N) می باشند که با استفاده از فرمول کوکران تعداد (80=n) به عنوان نمونه تعیین شده اند. ابزار اصلی تحقیق، پرسشنامه ای است که روایی آن بر اساس نظر چند تن از اعضای هیات علمی دانشگاه ها تایید شده است و پایایی آن با روش کرونباخ، مورد سنجش قرار گرفت. که این ضریب برای بخش عملکرد HSE، 0/86 و برای رضایت شغلی 0/92 می باشد. نتایج نشان می دهد که مسئولیت پذیری بالاترین رتبه در زمینه  رضایت شغلی و  سنجش عملکرد بالاترین رتبه را در زمینه عملکرد HSE به خود احتصاص داده است. همچنین، یافته ها نشان می دهد که بین عملکرد HSE و رضایت شغلی به جزء شاخص تامین و ایمنی با بقیه شاخص ها رابطه مثبت و معنی داری در سطح 0/05 وجود دارد. در تحلیل رگرسیونی ماهیت کار و کسب موفقیت بیش از سایر متغیرها روی عملکرد HSE تاثیر می گذارد، همچنین در رتبه بندی AHP مسئولیت پذیری در الویت اول و حقوق و دستمزد در الویت نهم می باشد. با توجه به رابطه معنی دار بین رضایت شغلی با عملکرد HSE ، هر چه در یک سازمان به شاخص های رضایت شغلی توجه بیشتری گردد، عملکرد HSE کارکنان بهتر خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

1-       Abedi, L. and Mazroee, H., 2010. Individual factors affecting military forces job satisfaction. Journal of Military Medicine. Vol. 12, No. 1, pp: 45-49 (Persian).
2-       Baradaran Kazemzadeh, R. and Hashemi, M.,2009. Investigating job motivation factors Affecting in organization based on Herzberg s theory and proposed tow measurement model for motivation and health (Case Study: Oil and Energy Industries Development Company), Sharif. Vol. 25, No. 49, pp: 25-37 (Persian).
3-       Choobineh, A.S.; Arghami, SH.; Amirzadeh, F. and Shenasa, A., 2010. General health professional, publication of Iran University of Medical Sciences and Health Services (Persian).
4-       Dickey, H.; Watson, V. and Zangelidis, A., 2009. Job Satisfaction and Quit Intentions of Offshore Workers in the UK North Sea Oil and Gas Industry.
5-       Heidari, A. and Ghiswandi, K., 2015. Review of HSE Management Performance Evaluation Methods.
6-       International Labor Organization. 2009. Facts on safety and health at work. International Labor Office.
7-       Jahani, F.; Farazi, A.; Rafiei, M.; Jadidi, R. and Anbari, Z., 2009. Job satisfaction and its related factors among hospital staff in Arak in 2009. Arak University of Medical Sciences Journal. Vol. 13, No. 1, pp: 32-39 (Persian).
8-       Kerr, R.; McHugh, M. and McCrory, M., 2009. HSE Management Standards and stress-related work outcomes. Occupational Medicine. Vol. 59, No. 8, pp: 574-579.
9-       Khan, R.I.; Aslam, H.D. and Lodhi, L., 2011. Compensation management a Strategic conduit towards achieving employee retention and satisfaction in banking sector of Pakistan. Int J Human Res Stud. 890 p.
10-   Kkhodayarifard, M., 2010. Assesment of employee's job satisfaction, and customer satisfaction in Bank Saderat Iran. University of Tehran, The Faculty of Psychology and Education. 192 p.
11-   Majidi, M.; Imani Barandagh, M. and Shabanzadeh, M., 2017. Using Balanced Scorecard to Assess the Performance of the Pharmaceutical Industry. Journal of Management and Accounting Studies.
Vol. 3, No. 3, pp: 537-526.
12-   Mardi Nasiripour, Sh.; Amir, A.; Niko Maram, H.; Behzadi, M.H. and Mardani, N., 2013. The Relation between Job Satisfaction and HSE Performance of Staff in the Molding Industry. Iranian Journal of Occupational Health. Vol. 10, No. 6, pp: 106-120.
13-   Mathew, N.A., 2013. Effect of Stress on job satisfaction among nurses in central Kerala. Journal of Business and Management. Vol. 7, No. 2, pp: 47-51.
14-   Safi, M.H.; Falahi KHoshkenab, M. and Rasel, M., 2009. Individual and environmental factors affecting job satisfaction of Faculty members of university of social welfare and rehabilitation hospital staff in Arak in 2009. Arak Univ Med Sci J. Vol.13, No. 1, pp: 32-39.
15-   Shabahang, R., 2004. Accounting in Management. Specialized Audit and Accounting Research Center, Audit Organization. 14th edition. pp: 31-20.
16-   Safi, M.H.; Falahi KHoshkenab, M.; Rasel, M. and Rahgozar, B., 2010. Individual and environmental factors affecting job satisfaction of Faculty members of University of social welfare and rehabilitation sciences. Strides in Development of Medical Education. Vol. 7, No. 1, pp: 34-43 (Persian).
17-   Tahoori, Z., 2006.  Relationship between job satisfaction of employee in Process Management section National Library of Iran. Institute of Scientific Information and Documentation Science and Technology. 25 p.
18-   Tajoddini, M., 2012. Relationship between culture of organization and HSE Performance. MSc Thesis, Science and Research Branch, Islamic Azad University. 108 p.
19-   Valamanesh, F., 2009. Compare of Performance and job satisfaction of teachers of physical education and nonphysical education in Rasht. MSc Theses, Islamic Azad University, Science and Research Branch. (Persian).