نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

بانکداری سبز به مفهوم گسترش فراگیر استراتژی ­های بانکداری است که منجر به توسعه پایدار اقتصادی می­ شود. بر این اساس استراتژی­ ها بانکداری سبز شامل مجموعه‌ای از عملیات‌ها و دستورالعمل‌هایی است که بانک را از نظر اقتصادی، محیط زیست و اجتماعی پایدار می­ سازد و دارای رویکردی دو جانبه است. به طوری که در مراحل اولیه، بانک ­ها برای به حداقل رساندن اثرات کربن در فعالیت ­های بانکی، برروی انتقال سبز عملیات داخلی بانک از جمله استفاده از انرژی­ های تجدیدپذیر، اتوماسیون و اقدامات دیگر تمرکز دارند. سپس در گام دوم، روش ­های تأمین مالی سازگار با محیط زیست را اتخاذ می ­نمایند و ریسک­ های محیط زیستی پروژه خود را قبل از اتخاذ تصمیمات مالی، کاهش می ­دهند. بنابراین به کارگیری استراتژی­ های سبز در بانک، نه تنها برای محیط زیست سودمند است بلکه مزایای متعددی از جمله کاهش ریسک اعتباری، کاهش هزینه­ های بانک و افزایش شهرت بانک به عنوان یک سازمان حامی محیط زیست را نیز، به همراه دارد. بر این اساس، رواج بانکداری سبز، وضعیت برنده- برنده بانک ­ها، صنایع و جامعه را نشان می دهد که در نهایت به توسعه پایدار کمک می­ نماید. لذا در مطالعه حاضر با استفاده از روش اسنادی و مروری، ضمن بررسی مفاهیم مربوط به بانکداری سبز، تجربه برخی از کشورها در رابطه با بانکداری سبز در دستیابی به توسعه پایدار، مراحل اجرایی نمودن بانکداری سبز و استراتژی های مربوط به آن، مورد بحث قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

 1. بی­نام. 1394. اقتصاد سبز، ابزا و راهکار اجرایی. وزارت امور اقتصادی و دارایی. معاونت امور اقتصادی. دفتر مدل سازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی.
 2. حمیدی، غ.ر. و جوانمرد، م.، 1394. مروری بر بانکداری سبز، فناوری اطلاعات و مزیت های رقابتی. دومین همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعات، تهران، گروه پژوهشی بوعلی.
 3. شاهبندرزاده، ح.؛ حسین کبگانی، م.  و  شجاع الدین، ن.، 1395. ارائه مدل و تحلیل کمی خدمات پولی و مالی بانک ها بر مبنای ابعاد عملکردی در بانکداری سبز. راهبرد مدیری مالی. دوره 4، شماره 3، صفحات 49 تا 67.
 4. کاظم نژاد، ع. و استوار، م.، 1393. توسعه بانکداری الکترونیک و استقرار محیط زیست پایدار. دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار، تهران، دبیرخانه دائمی همایش، دانشگاه شهید بهشتی.
 5. ملک زاده لیلی، ب. و جعفر پور گلرودباری، ح.، 1395. نقش مسیولیت اجتماعی شرکتی در توسعه پایدار صنعت بانکداری کشور. نخستین کنفرانس سراسری پیشرفتهای نوین در مهندسی صنایع، مدیریت، اقتصاد و حسابداری، شیراز، پردیس بین الملل توسعه ایده هزاره.
 6. Afgan, S., 2015. Concept Paper on Green Banking, Infrastructure, Housing and SME Finance Department. State bank of Pakistan.
 7. Bouma, J.J.; Jeucken, M. and Klinkers, L., 2001. Sustainable Banking: The Greening of Finance. Green leaf Publishing Limited, Sheffield, UK. 31 p.
 8. Dialysa, F., 2015. Green Banking: One Effort to achieve The, First International Conference on Economics and Banking (ICEB-15). Principle of Good Corporate Governance (GCG).
 9. Khan, M.T.A., 2013. Green Banking: go green, think green. http://www.thedailystar.net/ suppliments/ 2012/environment/pg1.htm. 08 February.
 10. International Finance Corporation (IFC). Retrieved from http://wbi.worldbank.org/developmentmarketplace/ partner/international-finance-corporation-ifc.
 11. Lalon, R.M., 2015. Green banking: Going green. International Journal of Economics. Finance and Management Sciences. Vol. 3, No. 1, pp: 34-42.
 12. Musvoto, C.; Nortje, K.; De Wet, B.; Mahumani, B.K. and Nahman, A., 2015. Imperatives for an agricultural green economy in South Africa. S Afr J Sci. Vol. 111, No. 1/2, 8 p.
 13. Meena, R., 2013. Green banking: As Initiative for Sustainable Development. Global Journal of Management and Business Studies. Vol 3. No. 10, pp: 1181-1186.
 14. Rajesh, T. and Dileep, A.S., 2014. Role of banks in sustainable economic development through green banking. International journal of current research and academic review. Vol. 2, No. 12, pp: 136-141.
 15. Rahman, M.; Ahsan, A.; Hossain, M. and Rafiul, H.M., 2013. Green Banking Prospects in Bangladesh, Asian Business Review. Vol 2. No. 2, pp: 59-63.
 16. Rajput, N.; Bharti, M.; Bhutani, S.and Oberoi, Sh., 2014. Green Banking in India: Way to Sustainable Growth. Global Journal of Enterprise Information System. Vol. 6, No. 3.
 17. Tara, Kh.; Singh, S. and Kumar, R., 2015. Green Banking for Environmental Management: A Paradigm Shift. Current World Environment. Vol. 10, No. 3, pp: 1029-1038.
 18. United Nations World Commission on Environment and Development. 2013. Green Banking Report by IDRBT. Brundtland Report.
 19. Ullah, M.M., 2013. Green Banking in Bangladesh- A Comparative Analysis.World Review of Business Research. Vol. 3, No. 4, pp: 74-83.
 20. UNEP. 2013. Banking on Value: A New Approach to credit Risk in Africa, 2007. Retrieved from.
 21. UNDP. 2013. Green Banking for Inclusive Groth and Sustainable Development. http://www.ir.undp.org/content/iran/en/home/operations/projects/inclusive_growth_development/Green-Banking-Initiative0.html.
 22. Weber, O.; Fenchel, M. and Scholz, R.W., 2006. Empirical analysis of the integration of environmental risks into the credit risk management process of European banks. Business Strategy and the Environment. Vol. 17, pp: 149-159.
 23. Weiler, E.; Murray, B.C.; Kelly, S.J. and Ganzi, J.T., 1997.  Review of Environmental Risk Management at Banking Institutions and Potential Relevance of ISO 14000. Research Triangle Institute, North Carolina.