راهنمای نویسندگان

راهنمای نگارش مقاله‌های فصلنامه علمی- ترویجی محیط زیست و توسعه فرابخشی

انواع مقاله:
در این مجله مقاله­ های تحقیقی مستند به نتایج پژوهش های بنیادی و کاربردی درزمینة محیط‌ زیست و علوم وابسته به آن پذیرفته می شوند.

به استناد آیین نامه مصوب وزارت محترم علوم تحقیقات و فناوری در سال 1399، انواع مقالات علمی قابل چاپ در این مجله به صورت ریز می باشند:

 الف ـ مقاله پژوهشی: مقالات پژوهشی شامل یافته ‌های جدید پژوهشی با حجم 4000 - 6000 کلمه (با لحاظ نمودن همه اجزای مقاله).

 ب ـ مقاله ترویجی: مقالات تخصصی با هدف معرفی، ترویج و بسط آگاهی های علمی در زمینة محیط‌ زیست و ارائه دیدگاه ها، نظریات و فن آوریهای نوین در حوزه های وابسته به محیط زیست با حجم 4000 - 6000 کلمه.

 د- مقاله مروری: مقالات مروری از اساتید برجسته و صاحب مقالات پژوهشی، در زمینة تخصصی نویسنده تنها در صورتی پذیرفته خواهد شد که به منابع متنابهی استناد شده و نوآوری خاصی داشته باشد. مقالات مروری محدودیت صفحات ندارند اما باید با رعایت خلاصه ‌نویسی و پرداختن به اصل مطلب تدوین شوند.

حجم و ساختار: مقاله باید دارای ساختار استاندارد و حاوی عنوان، نام نویسندگان، آدرس نویسندگان، چکیده فارسی، کلید واژه، مقدمه، متن اصلی (مواد و روش ها، نتایج، بحث)، سپاسگزاری (در صورت ضرورت،  فهرست مراجع و چکیده انگلیسی باشد. حجم مقاله حداکثر 15 صفحه چاپ شده در نشریه (حدود 6000 کلمه)، با در نظر گرفتن تصاویر، جداول و پیوست‌ها است.

مشخصات: عنوان مقاله باید نسبتاً کوتاه (حداکثر 15 کلمه) و منعکس کننده تمام ویژگی‌های اصلی پژوهش باشد. نام و نام خانوادگی، وابستگی سازمانی و پست الکترونیکی پدیدآورندگان در زیر عنوان مقاله آورده ‌شود (نویسنده مسئول مقاله با ستاره مشخص و نشانی کامل پستی و تلفن ثابت و همراه وی نیز ذکر شود).

چکیده: چکیده فارسی باید دارای ساختار استاندارد در یک بند (پاراگراف)  و حداقل 150 و حداکثر 220 کلمه باشد. از رجوع به منابع و آوردن شکل در چکیده، خودداری شود.

کلیدواژه: حداقل 3 و حداکثر 7 کلیدواژه بعد از چکیده به ترتیب حروف الفبا آورده شود.

متن اصلی: بدنة مقاله به صورت تک ستونی تهیه ‌شود. فاصله سطرها در همه جا معمولی (1.5 line) و فاصله متن از بالا، پایین و طرفین 3 سانتی متر باشد. نیم فاصله حتما رعایت شود. واحدهای مورد استفاده، در سیستم متریک است. در صورت استفاده از واحد دیگر، معادل‌ متریک آن ذکر شود.

شکل‌ها و جداول: کلیه شکل‌ها، نمودارها و عکس‌ها با عنوان شکل، عرضه ‌شوند. تصاویر و نمودارها باید اصل و دارای کیفیت بالا باشند و خروجی آن به صورت Tiff یا jpg و با ترکیب رنگی CMYK باشد. ذکر مأخذ مواردی که از منابع دیگر گرفته شده الزامی است. نحوة تدوین جداول‌ راست به چپ و متن آنها به فارسی در نرم افزار word است. از آنجا که مطالب مجله در ستون‌های 5/8 سانتی‌متری (دو ستونه) و 18 سانتی متری (تک ستونه) آراسته می شوند، لازم است شکل‌ها و جدول‌ها حداکثر با عرض 18(شکل‌های بزرگ‌تر) یا 5/8  سانتی‌متری (شکل‌های کوچک‌تر) ارائه شوند. ارسال اصل شکل‌ها و نمودارها به لحاظ کیفیت چاپ در محیط فتوشاپ با resolution  600 ضروری است. 

منابع: فهرست مراجع به ترتیب حروف الفبا و به زبان اصلی در پایان مقاله، می‌آید. از آوردن منابع در انتهای مقاله بدون اشاره در متن و بالعکس جدا خودداری گردد.

  • ارجاع داخل متن، مثال:  Tsakona و همکاران (2007) گزارش کردند ...
  • ارجاع انتهای جمله: در صورت یک نویسنده، مثال: (Lefebver, 1991)، دو نویسنده (Vastava & Natwat, 2003)، بیش از دو نویسنده (Tsakona et al., 2007).  
  • ارجاع در انتهای مقاله:
  • مقاله مجلات: مثال:

Askarian, M.; Vakili, M. and Kabir, G., 2004. Results of a Hospital Waste survey inpritive hospital in Fars Province. journal of Waste management. Vol. 24, No. 4, pp: 347-352.

  • مقاله همایشی:

Amoee, A.; Mohammadi, A.K.; Tahmasebizadeh, M. and Asgharnia, H., 2012. Quality & Quantity of Solid wastes in the Health Care Centers of Babol in 2010. 6th national & 1st international conference on waste management. Mashhad, Iran.

                                                                                             

  • کتاب‌ها و گزارش‌ها: پدیدآورنده‌ها (نام خانوادگی و حرف اول نام)، تاریخ نشر. عنوان کتاب،  ناشر، محل نشر.

Lefebver, H., 1991. The Production of Space, Oxford: Blackwell.

  • کتابهای ترجمه شده:

ژلنیتس، آ.، 1396، فضا و نظریه اجتماعی. ترجمه: ترکمه، آ.، انتشارات علمی و فرهنگی. تهران.

چکیده انگلیسی: در یک برگة جداگانه در انتهای مقاله؛ عنوان مقاله، نام پدیدآورنده‌ها، وابستگی سازمانی و پست الکترونیکی، به همراه چکیده و کلید واژه‌های انگلیسی نوشته شود. چکیده و کلید واژه‌های انگلیسی برگردان کامل محتوی چکیده و کلید واژه‌های فارسی باشد.

نویسندگان از نظر اخلاق در پژوهش، موظف هستند از  اشخاص، سازمان‌ها و نهادهایی که در انجام پژوهش منجر به مقاله به ایشان یاری رسانده اند در انتهای مقاله تشکر و قدردانی به عمل آورند.

قلمهای نگارش

موقعیت استفاده

اندازه

نوع قلم

عنوان مقاله

16

B-Titr ، سیاه

نام پدیدآورندگان

14

B-Yagut ، سیاه

وابستگی سازمانی پدیدآورندگان

11

B-Yagu ، نازک

متن چکیده و کلید واژه‌ها

12

B-Lotus ، نازک

عنوان‌های اصلی

14

B-Titr ، سیاه

عنوان‌های فرعی

12

B-Nazanin ، سیاه

زیرنویس شکل‌ها و جدول‌ها

10

B-Nazanin ، سیاه

متن مقاله، منابع و مراجع فارسی

12

B-Nazanin ، نازک

 واژه‌ها و منابع‌ انگلیسی داخل‌متن‌ مقاله و  بخش منابع

10

Times New Roman، نازک

چکیده انگلیسی

عنوان مقاله

16

Times New Roman، سیاه

نام پدیدآورندگان

14

Times New Roman، سیاه

وابستگی سازمانی پدیدآورندگان

11

Times New Roman، نازک

متن چکیده

12

Times New Roman، نازک

نکات قابل توجه:

1- در مقاله، به رعایت قواعد دستور زبان فارسی و رسا بودن جملات توجه شود.

2- در متن مقاله نباید واژه های بیگانه که معادل فارسی قابل فهمی دارند، درج گردد.

3- در مواردی که در متن مقاله ناگریز از اصطلاحات بیگانه استفاده می شود، معادل خارجی آن نیز نوشته شود و درخصوص مخفف های استاندارد نیز، در اولین مورد استفاده معرفی گردد.

مقالاتی که بر اساس مندرجات این راهنما تهیه نشده و مطابقت نداشته باشند، بررسی نخواهند شد.  

 *** این فصلنامه جهت بررسی، داوری و چاپ مقالات هزینه ای دریافت نمی کند.