راهنمای نگارش مقاله‌های فصلنامه علمی محیط زیست و توسعه فرابخشی

نوع مقاله:
در این مجله مقاله­ های تحقیقی مستند به نتایج پژوهش های بنیادی و کاربردی در زمینه محیط‌ زیست و علوم وابسته به آن پذیرفته می شوند.

این مقالات باید از نوع مقالات علمی پژوهشی بوده و شامل یافته های جدید پژوهشی با حجم 4000 - 6000 کلمه باشد.

 حجم و ساختار: مقاله باید دارای ساختار استاندارد و حاوی عنوان، نام نویسندگان، آدرس نویسندگان، چکیده فارسی، کلید واژه، مقدمه، متن اصلی (مواد و روش ها، نتایج، بحث)، سپاسگزاری (در صورت ضرورت،  فهرست مراجع و چکیده انگلیسی باشد. حجم مقاله حداکثر 15 صفحه چاپ شده در نشریه (حدود 6000 کلمه)، با در نظر گرفتن تصاویر، جداول و پیوست‌ها است.

مشخصات: عنوان مقاله باید نسبتاً کوتاه (حداکثر 15 کلمه) و منعکس کننده تمام ویژگی‌های اصلی پژوهش باشد. نام و نام خانوادگی، وابستگی سازمانی و پست الکترونیکی پدیدآورندگان در زیر عنوان مقاله آورده ‌شود (نویسنده مسئول مقاله با ستاره مشخص و نشانی کامل پستی و تلفن ثابت و همراه وی نیز ذکر شود).

چکیده مبسوط فارسی: 

چکیده مبسوط فارسی باید فشرده گویایی از مقاله بوده و شامل بخش های پیشینه و هدف، موارد و روش ها، نتایج و بحث باشد.  چکیده فارسی حداقل 500 کلمه و حداکثر 600 کلمه باشد.  لازم به ذکر است که باید بین قسمت های چکیده مبسوط فارسی تناسب منطقی برقرار باشد. از رجوع به منابع و آوردن شکل در چکیده، خودداری شود.

کلیدواژه: حداقل 4 و حداکثر 6 کلیدواژه که ترجیحاً در عنوان مقاله نیامده باشند.

متن اصلی: بدنة مقاله به صورت تک ستونی تهیه ‌شود. فاصله سطرها در همه جا معمولی (1.5 line) و فاصله متن از بالا، پایین و طرفین 3 سانتی متر باشد. نیم فاصله حتما رعایت شود. واحدهای مورد استفاده، در سیستم متریک است. در صورت استفاده از واحد دیگر، معادل‌ متریک آن ذکر شود.

شکل‌ها و جداول: کلیه شکل‌ها، نمودارها و عکس‌ها با عنوان شکل، عرضه ‌شوند. تصاویر و نمودارها باید اصل و دارای کیفیت بالا باشند و خروجی آن به صورت Tiff یا jpg و با ترکیب رنگی CMYK باشد. ذکر مأخذ مواردی که از منابع دیگر گرفته شده الزامی است. نحوة تدوین جداول‌ راست به چپ و متن آنها به فارسی در نرم افزار word است. از آنجا که مطالب مجله در ستون‌های 5/8 سانتی‌متری (دو ستونه) و 18 سانتی متری (تک ستونه) آراسته می شوند، لازم است شکل‌ها و جدول‌ها حداکثر با عرض 18(شکل‌های بزرگ‌تر) یا 5/8  سانتی‌متری (شکل‌های کوچک‌تر) ارائه شوند. ارسال اصل شکل‌ها و نمودارها به لحاظ کیفیت چاپ در محیط فتوشاپ با resolution  600 ضروری است. 

منابع: 

کلیه منابع به زبان انگلیسی ارائه شوند. روش نوشتن ارجاع در متن به این ترتیب خواهد بود: در پایان جمله در داخل پرانتز به انگلیسی (برای کلیۀ منابع فارسی و لاتین) گذاشته می شود. مراجعی که دو نویسنده دارند، اسم هر دو نویسنده و مراجعی که بیش از دو نفر نویسنده دارند، ابتدا اسم نفر اول و پس از آن "et al.," (با حروف ایتالیک) و تاریخ استفاده می‌شود. مثال:

 

- نتایج مشابهی توسط سایر محققان گزارش شده است (Ahmadvand & Koocheki, 1998)

 

- نتایج مشابهی توسط سایر محققان گزارش شده است (Brown et al., 1997)

 

چنانچه جمله ای قرار است با یک رفرنس شروع شود و یا رفرنس در وسط جمله باشد، نحوه ارجاع به صورت زیر است:

 

- در تحقیقی دیگر Karaca و همکاران (2004) دریافتند که فعالیت اوره آز با افزایش سطح کادمیم افزایش می یابد.

 

Hammer (2013)  در تحقیق خود گزارش کرد که.........

 

- همچنین مقایسه این نتایج با یافته ‏های (2007) Iqbal در بنگلادش نشان داد.........

 

-  Jan و همکاران (2008) اثرات سطوح مختلف نیتروژن را بر روی گیاه کلزا مورد مطالعه قرار داده.........

 

فهرست منابع مورد استفاده در آخر به صورت پیوسته و کلیه آنها به زبان انگلیسی (برای منابع فارسی و انگلیسی) تنظیم می‌شود. منابع مورد استفاده بر حسب حروف الفبای نام خانوادگی نگارنده، (یا اولین نگارنده برای منابعی که بیش از یک نگارنده دارند) زیر هم آورده می‌شوند. چنانچه از یک نگارنده چندین منبع مورد مراجعه قرار گرفته باشد، ترتیب درج آنها بر حسب سال انتشار، از قدیم به جدید خواهد بود. اگر از نگارنده‌ای چندین منبع همسال وجود داشته باشد، با گذاشتن حروف a،b  و c در جلو سال انتشار از یکدیگر متمایز خواهند شد. در صورتی که مقالات منفرد و مشترک از یک نگارنده ارائه شود، ابتدا مقالات منفرد و سپس مقاله‏های مشترک به ترتیب حروف الفبای نام نگارندگان بعدی مرتب می‏شوند.

 

در مورد مقاله به ترتیب نام خانوادگی نگارنده، حرف اول اسم کوچک نگارنده، تاریخ انتشار مقاله، عنوان مقاله، عنوان کامل مجله، شماره جلد و اولین و آخرین صفحه مقاله خواهد آمد. در مورد کتاب به ترتیب نام خانوادگی و سپس حرف اول اسم کوچک نگارنده، تاریخ انتشار، عنوان کامل کتاب، شماره جلد، نام ناشر و محل انتشار خواهد آمد. در مورد مقاله یا کتاب هایی که بیش از یک نفر نویسنده دارند به ترتیب نام خانوادگی و حرف اوّل اسم اوّلین نویسنده و سپس اوّل اسم دوّمین و ... نویسنده و پس از آن نام خانوادگی آن ها ذکر می‌شود.

مرجع یا مراجعی که ترجمه باشند، در فهرست منابع باید ابتدا نام نویسنده(گان) کتاب اصلی، عنوان مشخصات فارسی آن (به زبان انگلیسی) و سپس نام مترجم (مترجمان) ذکر شود.

  •  مثال‌ها

◦   مقالات چاپ شده در مجله‌های علمی استاندارد

(Article in Standard Journals)

Bordoli, J.M. and Mallarino, A.P., 1998. Deep and shallow banding of phosphorous and potassium as alternatives to broadcast fertilization for no-till corn. Agronomy Journal. 90, 27–33.

◦   مقالات زیر چاپ (پذیرفته شده برای چاپ) در مجله‌های علمی استاندارد

(Accepter Article in Standard Journals)

Harrison, M.T., Evans, J.R. and Moore, A.D., 2012 Using a mathematical framework to examine physiological changes in winter wheat after livestock grazing 1. Model derivation and coefficient calibration. Field Crops Research. (2012), http://dx.doi.org/10.1016/j.fcr.2012.06.015.

◦   مقالات در نشریات ادواری

 (Article in Serial Publications)

Brown, P.D. and Morra, M.J., 1997. Control of soil-borne plant pests using glucosinolate containing plants. Advances in Agronomy. 61, 167–231.

◦   مقالات در نشریات غیر انگلیسی با چکیده انگلیسی

 

Faraji, A., 2005. Evaluation of the effect of sowing date on grain yield and oil yield and yield components of four canola genotypes in Gonbad. Iranian Journal of Agricultural Sciencec. 7, 189-201. (In Persian with English abstract).

◦   کتاب، بولتن‏ها، گزارش‌ها، کارهای چند جلدی و سری‌ها

Brown, J., 1966. Soils of the Okpilak River Region, Alaska. CRREL Research Report. USA

Marschner, H., 1995. Mineral Nutrition of Higher Plants, Second ed. Academic Press Inc., San Diego, California.

◦   فصلی از یک کتاب

 (Chapter in a Book)

Johnson, D.W. and Todd, D.E., 1998. Effects of harvesting intensity on forest productivity and soil carbon storage. In: Lal, R. (Eds.), Management of Carbon Sequestration in Soils. CRC Press, Boca Raton, FL, pp. 351–363.

 

◦   مقالات در مجموعه مقالات کنفرانس‌ها، سمپوزیوم‌ها و کارگاه‌های آموزشی

(Conferences, Symposiums, and Workshops Proceedings)

Soufizadeh, S. and Zand, E., 2004. Influence of weed interference on wheat (Triticum aestivum L.) yield, nitrogen use efficiency and grain protein content. In Proceedings 4th International Weed Science Congress, 20th-24th June, Durban, South Africa. p.102.

 

◦   پایان نامه/ رساله

(Thesis/Dissertation)

Kirkegaard, J.A., 1990. Effect of compaction on the growth of pigeonpea on clay soils. Ph.D. Thesis. University of Queensland, QLD, Australia.

 

◦   نرم افزار و منابع مربوط به نرم افزار

(Software and Software publications)

Abacus Concepts, 1991. Super ANOVA user’s guide. Release 1.11. Abacus Concepts, Berkeley, CA, USA.

 

  • متفرقه (Miscellaneous)

◦   ارجاع به یک سازمان بین المللی (International Organizations)

FAO, 2011. FAOSTAT. Available online at: http://faostat.fao.org/site/567.

◦   مقاله اینترنتی با نام نویسنده (Web sites)

Tran, D. and Nguyen, N., 2001. Declining productivity gains and the yield gap in rice. Available online at: www.fao.og/FarmingSystems.  

◦   مقاله اینترنتی بی نام (Web sites)

Anonymous, 2012. Declining productivity gains and the yield gap in rice. Available online at: www.fao.og/FarmingSystems.

 

تذکر: انتهای تمامی مقالات فارسی باید به این جمله ختم شود: (In Persian with English abstract).

 

چکیده مبسوط انگلیسی (Extended Abstract):

چکیده مبسوط انگلیسی که در انتهای مقاله آمده و دارای نام پدیدآورندگان، وابستگی سازمانی و پست الکترونیک می باشد باید ترجمه کامل چکیده فارسی بوده و حداقل 500 و حداکثر 600 کلمه باشد. بخش های مختلف چکیده انگلیسی شامل: Title, Introduction, Materials and Methods, Results, Discussion and Keywords باشد. همچنین باید بین قسمت های چکیده مبسوط انگلیسی تناسب منطقی برقرار باشد. در پایان چکیده انگلیسی 4 تا 6 واژه کلیدی آورده می شود که ترجیحاً نباید در عنوان مقاله آمده باشند.

 

نویسندگان از نظر اخلاق در پژوهش، موظف هستند از  اشخاص، سازمان‌ها و نهادهایی که در انجام پژوهش منجر به مقاله به ایشان یاری رسانده اند در انتهای مقاله تشکر و قدردانی به عمل آورند.

قلمهای نگارش

موقعیت استفاده

اندازه

نوع قلم

عنوان مقاله

16

B-Titr ، سیاه

نام پدیدآورندگان

14

B-Yagut ، سیاه

وابستگی سازمانی پدیدآورندگان

11

B-Yagu ، نازک

متن چکیده و کلید واژه‌ها

12

B-Lotus ، نازک

عنوان‌های اصلی

14

B-Titr ، سیاه

عنوان‌های فرعی

12

B-Nazanin ، سیاه

زیرنویس شکل‌ها و جدول‌ها

10

B-Nazanin ، سیاه

متن مقاله، منابع و مراجع فارسی

12

B-Nazanin ، نازک

 واژه‌ها و منابع‌ انگلیسی داخل‌متن‌ مقاله و  بخش منابع

10

Times New Roman، نازک

چکیده انگلیسی

عنوان مقاله

16

Times New Roman، سیاه

نام پدیدآورندگان

14

Times New Roman، سیاه

وابستگی سازمانی پدیدآورندگان

11

Times New Roman، نازک

متن چکیده

12

Times New Roman، نازک

نکات قابل توجه:

1- در مقاله، به رعایت قواعد دستور زبان فارسی و رسا بودن جملات توجه شود.

2- در متن مقاله نباید واژه های بیگانه که معادل فارسی قابل فهمی دارند، درج گردد.

3- در مواردی که در متن مقاله ناگریز از اصطلاحات بیگانه استفاده می شود، معادل خارجی آن نیز نوشته شود و درخصوص مخفف های استاندارد نیز، در اولین مورد استفاده معرفی گردد.

مقالاتی که بر اساس مندرجات این راهنما تهیه نشده و مطابقت نداشته باشند، بررسی نخواهند شد.  

 *** این فصلنامه جهت بررسی، داوری و چاپ مقالات هزینه ای دریافت نمی کند.