راهنمای نویسندگان

راهنمای نگارش مقاله‌های فصلنامه علمی-ترویجی محیط زیست و توسعه فرابخشی

 

نکات قابل توجه:

1- در مقاله، به رعایت قواعد دستور زبان فارسی و رسا بودن جملات توجه شود.

2- مقالاتی که برای چاپ در این مجله ارسال می گردد نباید قبلا در جایی ( داخل یا خارج کشور ) چاپ شده باشد. هم­چنین نباید به طور همزمان برای چاپ به مجلات دیگر ارائه شده باشد.

3- در متن مقاله نباید واژه های بیگانه که معادل فارسی قابل فهمی دارند، درج گردد.

4- در مواردی که در متن مقاله ناگریز از اصطلاحات بیگانه استفاده می شود، بایستی عین اصطلاح نیز نوشته شود و درخصوص مخفف های استاندارد نیز، در اولین مورد استفاده معرفی گردد.

5- مسئولیت مطالب مندرج در مقاله بر عهده نویسنده یا نویسندگان مقاله است .

6- ترتیب چاپ مقالات طبق ضوابط خاص مجله است و به ارزش علمی مقاله و یا شخصیت نویسندگان بستگی ندارد.

7- مجله در قبول، رد، و اصلاح مقالات آزاد است.

8- استفاده از مندرجات مجله با ذکر مآخذ آزاد است.

9- مقالات دریافتی توسط هیئت تحریریه با همکاری متخصصان امر داوری می گردد و در صورت تصویب با رعایت نوبت به چاپ می­رسد.

حجم و ساختار: مقاله باید دارای ساختار استاندارد و حاوی عنوان، نام نویسندگان، محل کار نویسندگان، چکیده، کلید واژه، مقدمه، متن اصلی (معرفی موضوع مورد بررسی، شرح روش‌ها، آزمایش‌ها و یا برداشت‌ها، بحث و نتیجه‌گیری)، سپاسگزاری (در صورت ضرورت) و فهرست مراجع، باشد. حجم مقاله حداکثر 15 صفحه چاپ شده در نشریه (حدود 6000 کلمه)، با در نظر گرفتن تصاویر، جداول و پیوست‌ها است.

مشخصات: عنوان مقاله باید نسبتاً کوتاه (حداکثر 15 کلمه) و منعکس کننده تمام ویژگی‌های اصلی پژوهش باشد. نام و نام خانوادگی، وابستگی سازمانی و پست الکترونیکی پدیدآورندگان, مطابق رویه نشریه، در زیر عنوان مقاله آورده می‌شود (نام فردی که مکاتبات با او صورت خواهد گرفت، با ستاره مشخص شده و نشانی کامل پستی و تلفن نویسنده مسئول (ثابت وهمراه)  نیز ذکر شود).

چکیده: چکیده فارسی باید دارای ساختار استاندارد و حداقل 150 و حداکثر 250 کلمه باشد. چکیده، ترجیحا در یک بند (پاراگراف)، و به صورت یک ستونی (فاصله متن از بالا، پایین و طرفین 3 سانتی متر) عرضه می‌شود. حداقل 3 و حداکثر 7 کلیدواژه بعد از چکیده می‌آید. از رجوع به منابع و آوردن شکل در چکیده، خودداری شود. حاشیه بالا و پایین و طرفین 3 سانتی متر

متن: بدنة مقاله به صورت تک ستونی تهیه می‌شود. فاصله  سطرها در همه جا معمولی (1.5 line) و فاصله متن از بالا، پایین و طرفین 3 سانتی متر است. از آوردن واژه‌های انگلیسی (به‌جز مواردی چون اسامی، ذکر منبع و گونه‌های فسیل‌ها)، اجتناب شود. واحدهای مورد استفاده، در سیستم متریک است (در صورت استفاده از واحد دیگر، معادل‌متریک آن ذکر شود). نکته: نیم فاصله را حتما رعایت کنید).

شکل‌ها و جدولها: کلیه شکل‌ها، نمودارها و عکس‌ها با عنوان شکل، عرضه می‌شوند. این قسمت‌ها باید اصل و دارای کیفیت بالا باشند و خروجی آن به صورت Tiff  یا jpg و با ترکیب رنگی CMYK باشد. ذکر مأخذ مواردی که از منابع دیگر گرفته شده، الزامی است. نحوة تدوین جدول‌ها راست به چپ و متن آنها به فارسی در نرم افزار word است. از آنجا که مطالب مجله در ستون‌های 5/8 سانتی‌متری (دو ستونه) و 18 سانتی متری (تک ستونه) آراسته می شوند، لازم است شکل‌ها و جدول‌ها حداکثر با عرض 18(شکل‌های بزرگ‌تر) یا 5/8  سانتی‌متری (شکل‌های کوچک‌تر) ارائه شوند. ارسال اصل شکل‌ها و نمودارها به لحاظ کیفیت چاپ در محیط فتوشاپ با resolution  600 ضروری است. 

مراجع: رجوع به منابع در متن مقاله به صورت نام خانوادگی نویسنده و تاریخ نشر در داخل پرانتز  نشان داده می‌شود. فهرست مراجع به ترتیب حروف الفبا و به زبان اصلی در پایان مقاله، می‌آید. از آوردن منابع در انتهای مقاله بدون اشاره در متن و بالعکس جدا خودداری گردد.

- کتاب‌ها و گزارش‌ها: پدیدآورنده‌ها (نام خانوادگی و حرف اول نام)، تاریخ نشر، عنوان کتاب،  ناشر، محل نشر، تعداد صفحات.

- مقاله‌ها: پدیدآورنده‌ها (نام خانوادگی و حرف اول نام)، تاریخ نشر، عنوان مقاله، نام نشریه، دوره یا جلد، شماره (سال)، شماره صفحات.

شماره ترتیب روابط داخل پرانتز نوشته می‌شود. از آوردن پاورقی خودداری شود، واژه‌های معادل (برای یک بار در متن) و موارد توضیحی کنار واژه مورد نظر در پرانتز آورده می‌شوند.

معرفی انگلیسی: در یک برگة جداگانه در انتهای مقاله؛ عنوان مقاله، نام پدیدآورنده‌ها، وابستگی سازمانی و پست الکترونیکی، به همراه چکیده و کلید واژه‌های انگلیسی می‌آید. چکیده و کلید واژه‌های انگلیسی برگردان کامل محتوی چکیده و کلید واژه‌های فارسی است.

تمام رفرنس‌های استفاده شده باید دارای لینک اینترنتی باشند و آدرسی که مقاله در آن درج شده، آورده شود.

قلمهای نگارش

موقعیت استفاده

اندازه

نوع قلم

عنوان مقاله

16

B-Titr ، سیاه

نام پدیدآورندگان

10

B-Titr ، سیاه

وابستگی سازمانی پدیدآورندگان

10

B-Lotus ، نازک

متن چکیده و کلید واژه‌ها

12

B-Lotus ، نازک

عنوان‌های اصلی

10

B-Titr ، سیاه

عنوان‌های فرعی

9

B-Titr ، سیاه

زیرنویس شکل‌ها و جدول‌ها

11

B-Nazanin ، نازک

متن مقاله، منابع و مراجع

12

B-Nazanin ، نازک

واژه‌ها و منابع‌انگلیسی داخل‌متن‌ مقاله

10

Times New Roman، نازک

چکیده و منابع انگلیسی انتهای مقاله

10

Times New Roman، نازک

 ارسال: ارسال مقالات تنها از طریق  سایت صورت می گیرد. پیگیری مقالات یا از طریق سایت و یا با ایمیل [email protected] صورت گیرد.

  • برای دریافت فرم تعارض منافع اینجا را کلیک کنید. 
  • برای دریافت فرم تعهد نامه اینجا را کلیک کنید.