روند پذیرش مقالات در فصلنامه علمی محیط زیست و توسعه فرابخشی (حداکثر 4 ماه)

 

1.       ارسال مقاله از سوی نویسنده مسؤول به مجله

2.       ارسال مقاله از سوی دبیر اجرایی نشریه به سردبیر تأیید علمی و تعیین دبیر تخصصی مقالات

3.      بررسی مقاله از طرف دبیر تخصصی و اعضای هیأت تحریریه و تعیین داوران

4.     ارسال مقالات برای داوران تعیین شده

5.       حداکثر زمان داوری اولیه مقالات یک ماه می باشد.

توجه: در صورتی که نظر دو داور با یکدیگر تفاوت داشته باشد، مقاله به داور سوم فرستاده خواهد شد.

جواب داوری:

- پذیرش قطعی مقاله

- رد مقاله

- پذیرش با اصلاحات مقاله

 6.    در صورتیکه مقاله با اصلاحات پذیرش شود، مقاله به نویسنده مسؤول ارسال شده تا اصلاحات داوران انجام دهد سپس مقاله اصلاحی را به دفتر مجله ارسال نماید (2 هفته).

توجه: در صورتی که به هر دلیلی بدون اطلاع مجله، این زمان بیش از دو هفته به طول انجامد، مقاله از روند داوری خارج خواهد شد.

7.    ارسال مقاله اصلاح شده از سوی دفتر مجله، برای داوری نهایی (1 ماه).

جواب داوری:

- پذیرش مقاله

- رد مقاله

8.    در صورتی که مقاله از سوی داور نهایی پذیرش شود، این موضوع به نویسنده اطلاع داده خواهد شد.

9.    مقاله پذیرش شده به ویراستاری ارسال شده و پس از انجام ویراستاری به نویسنده عودت داده خواهد شد و نویسنده بایستی در مدت زمان مقرر نسبت به رفع ایرادات نگارشی آن اهتمام ورزیده واصلاحات را ارسال نماید.

10.   ارسال نامه پذیرش از سوی دفتر مجله به نویسنده مسئول مقاله (2 هفته).

مقاله ارسال شده به نشریه تنها از سوی نویسنده مسؤول پیگیری شود.