تحلیل ظرفیت برد با تأکید بر منابع آبی با استفاده از روش بار و حامل بار (مطالعه موردی: استان تهران)

پریسا کوشکی؛ رومینا سیاح نیا

دوره 7، شماره 75 ، اردیبهشت 1401، ، صفحه 95-109

https://doi.org/10.22034/envj.2022.153218

چکیده
  امروزه با رشد سریع اقتصاد و توسعه جوامع شهری، تعارض بین منابع مورد استفاده و انسان تشدید شده است لذا آگاهی از ظرفیت منابع موجود در راستای تحقق اهداف برنامه­ ریزی و توسعه یک ضرورت غیرقابل­ انکاراست. در این پژوهش سعی شده است از یک سو ظرفیت برد منابع آبی استان و فشاری که به آن وارد می ­گردد و از سوی دیگر روند افزایشی آلاینده ها در کاهش ...  بیشتر