تأملی بر رهبری تحول‌گرای سبز بر رفتارهای شهروندی زیست‌محیطی با نقش میانجی باورهای زیست‌محیطی و خط مشی‌های سبز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

4 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین رهبری تحول‌گرای سبز بر رفتارهای شهروندی زیست‌محیطی با توجه به نقش میانجی باورهای زیست‌محیطی و خط‌مشی‌های سبز انجام شده است. این مطالعه از لحاظ هدف کاربردی، از نوع توصیفی و با روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری در این مطالعه 212 نفر از کارکنان شهرداری شیراز است که به روش نمونهگیری در‌ دسترس انتخاب شدند. به منظور تحلیل داده‌ها، روش حداقل مربعات جزئی و نرم افزار Smart PLS‌2 مورد استفاده قرار گرفت. جهت سنجش روایی از روایی همگرا بهره گرفته شد و به منظور برازش پایایی، آلفای کرونباخ مورد استفاده قرار گرفت و ضریب آن برای تمام سازه‌های پژوهش بیشتر از 0.7 می‌باشد. نتایج به دست آمده، حاکی از آن است که رهبری تحول‌گرای سبز تأثیر مثبت و معناداری بر رفتارهای شهروندی زیست‌محیطی دارد. همچنین تأثیر مثبت و معناداری میان متغیر‌های رهبری تحول‌گرای سبز و باورهای زیست-محیطی و خط‌مشی‌های سبز وجود دارد. همچنین باورهای زیست‌محیطی و خط‌مشی‌های سبز تأثیر مثبت و معناداری بر رفتارهای شهروندی زیست‌محیطی دارد، اما باورهای زیست‌محیطی و خط‌مشی‌های سبز نقش میانجی‌گری بین رهبری تحول‌گرای سبز و رفتارهای شهروندی زیست‌محیطی ایفا نمی‌کند.

کلیدواژه‌ها