نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 گروه مدیریت مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین رهبری تحول‌گرای سبز بر رفتارهای شهروندی زیست‌محیطی با توجه به نقش میانجی باورهای زیست‌محیطی و خط‌مشی‌های سبز انجام شده است. این مطالعه از لحاظ هدف کاربردی، از نوع توصیفی و با روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری در این مطالعه 212 نفر از کارکنان شهرداری شیراز است که به روش نمونهگیری در‌ دسترس انتخاب شدند. به منظور تحلیل داده‌ها، روش حداقل مربعات جزئی و نرم افزار Smart PLS‌2 مورد استفاده قرار گرفت. جهت سنجش روایی از روایی همگرا بهره گرفته شد و به منظور برازش پایایی، آلفای کرونباخ مورد استفاده قرار گرفت و ضریب آن برای تمام سازه‌های پژوهش بیشتر از 0.7 می‌باشد. نتایج به دست آمده، حاکی از آن است که رهبری تحول‌گرای سبز تأثیر مثبت و معناداری بر رفتارهای شهروندی زیست‌محیطی دارد. همچنین تأثیر مثبت و معناداری میان متغیر‌های رهبری تحول‌گرای سبز و باورهای زیست-محیطی و خط‌مشی‌های سبز وجود دارد. همچنین باورهای زیست‌محیطی و خط‌مشی‌های سبز تأثیر مثبت و معناداری بر رفتارهای شهروندی زیست‌محیطی دارد، اما باورهای زیست‌محیطی و خط‌مشی‌های سبز نقش میانجی‌گری بین رهبری تحول‌گرای سبز و رفتارهای شهروندی زیست‌محیطی ایفا نمی‌کند.

کلیدواژه‌ها

 1. 1- امرایی، ف. بازگیرپور، ی. و فلاحی، ا.، (1398)، بررسی نقش، عوامل، ارزش­ها و باورهای فرهنگی بر زیست محیط، پنجمین کنفرانس بین­المللی مهندسی محیط زیست و منابع طبیعی، تهران. ایران.

  1. Avolio, B.J. and Bass, B.M., 1996. Multifactor Leadership Questionnaire: Instrument (Leader
   and Rater Form) and Scoring Guide (Form 5X-Short).
  2. Bahzar, M., 2019. Effects of Green Transformational and Ethical Leadership on Green Creativity, Eco-Innovation and Energy Efficiency in Higher Education Sector of Indonesia. International Journal of Energy Economics and Policy. Vol. 9. No. 6. pp: 408-414.
  3. Bass, B.M. and Riggio, R.E. 2006. Transformational leadership. Psychology press.
  4. Boiral, O. and Paillé, P. 2012. Organizational citizenship behaviour for the environment: measurement and validation. Journal of Business Ethics. Vol. 109(4). pp: 431-445.
  5. Byerly, H.; Balmford, A.; Ferraro, P.J.; Hammond Wagner, C.; Palchak, E.; Polasky, S. and Fisher, B., 2018. Nudging pro‐environmental behavior: evidence and opportunities. Frontiers in Ecology and the Environment. Vol. 16(3). pp: 159-168.
  6. Cavaliere, A.; De Marchi, E. and Banterle, A., 2018. Exploring the adherence to the Mediterranean diet and its relationship with individual lifestyle: the role of healthy behaviors, pro-environmental behaviors, income, and education. Nutrients.Vol. 10(2). P
  7. Chatelain, G.; Hille, S.L.; Sander, D.; Patel, M.; Hahnel, U.J.J. and Brosch, T., 2018. Feel good, stay green: positive affect promotes pro-environmental behaviors and mitigates compensatory “mental bookkeeping” effects. Journal of environmental psychology. Vol. 56. pp : 3-11.
  8. Chen, L.; Jiang, M.; Yang, J.; Wei, Z.; Liu, C. and Ling, Y., 2014. Presence of an intralithospheric discontinuity in the central and western North China Craton: Implications for destruction of the craton. Geology. Nudging pro‐environmental behavior: evidence and opportunities. Frontiers in Ecology and the Environment. Vol. 42(3). pp: 223-226.
  9. Chen, Y.S.; Chang, C.H. and Lin, Y.H., 2014. Green Transformational leadership and green performance: The mediation effects of green mindfulness and green self-efficacy. Sustainability. Vol. 6(10). pp: 6604-6621.
  10. Chou, C.J., 2014. Hotels' environmental policies and employee personal environmental beliefs: Interactions and outcomes. Tourism Management. Vol. 40. pp: 436-446.
  11. Conchie, S.M.; Taylor, P.J. and Donald, I.J., Promoting safety voice with safety-specific transformational leadership: The mediating role of two dimensions of trust. Journal of Occupational Health Psychology. Vol. 17(1). p 105.
  12. Daily, B.F., Bishop, J.W. and Govindarajulu, N., 2009. A conceptual model for organizational citizenship behavior directed toward the environment. Business & Society. Vol. 48(2). pp: 243-256.
  13. Dunlap, R.E.; Van Liere, K.D., Mertig, A.G., and Jones, R.E., 2005. Measuring Endorsement of the New Ecological Paradigm: A Revised NEP Scale–Statistical Data Included. Journal of Social Issues. Vol 56(3). pp : 425-442.
  14. Graves, L.M.; Sarkis, J. and Zhu, Q., How transformational leadership and employee motivation combine to predict employee proenvironmental behaviors in China. Journal of Environmental Psychology.Vol.  35. pp:81-91.
  15. Hadi, N.U. and Rasool, F., 2017. Environmental Transformational Leadership and Employee Pro-Envirnmental Behaviours: The Bridging Role of Autonomous Motivation. Abasyn Journal of Social Sciences.Vol. 10. pp : 42-53.
  16. Hovardas, T. and Poirazidis, K., 2007. Environmental policy beliefs of stakeholders in protected area management. Environmental Management. Vol. 39(4). pp: 515-525.
  17. Islam, M.J.; Ferdous, L. and Begum, M.A., 2014. The Environmental Policies and Issues to Ensure Safe Environment, International Journal of Innovative Research in Engineering & Science.Vol . 10.
  18. Jordan, A.J., 2001. Environmental policy (protection and regulation). International Encyclopaedia of the Social and Behavioural Sciences. Vol. 7. pp: 4644-4651.
  19. Kim, W.G.; McGinley, S.; Choi, H.M. and Agmapisarn, C., Hotels’ environmental leadership and employees’ organizational citizenship behavior. International Journal of Hospitality Management. Vol. 87.p 102375.
  20. Kura, K.M., 2016. Linking environmentally specific transformational leadership and environmental concern to green behaviour at work. Global Business Review. Vol. 17(3). pp: 1-14.
  21. Li, D. and Chen, J., 2015. Significant life experiences on the formation of environmental action among Chinese college students. Environmental Education Research. Vol. 21(4). pp: 612-630.
  22. Lülfs, R. and Hahn, R., 2013. Corporate greening beyond formal programs, initiatives, and systems: A conceptual model for voluntary pro-environmental behavior of employees. European Management Vol. 10. pp:83-98.
  23. Mi, L.; Xu, T.; Gan, X.; Chen, H.; Qiao, L. and Zhu, H., 2019. How to Motivate Employees’ Environmental Citizenship Behavior through Perceived Interpersonal Circle Power? A New Perspective from Chinese Circle Culture. Sustainability. Vol. 11(17). P 4549.
  24. Mittal, S. and Dhar, R.L., 2016. Effect of green transformational leadership on green creativity: A study of tourist hotels. Tourism Management. 57, 118-127.
  25. Peck, J. and Shu, S.B. (Eds.), 2018. Psychological ownership and consumer behavior. Springer.
  26. Priadi, A.; Fatria, E.; Sarkawi, D. and Oktaviani, A., 2018. Environmental citizenship behavior (the effect of environmental sensitivity, knowledge of ecology, personal investment in environmental issue, locus of control towards students’ environmental citizenship behavior). In E3S Web of Conferences. EDP Sciences. Vol. 74. p 08002.
  27. Priyankara, H.P.R.; Luo, F.; Saeed, A.; Nubuor, S.A. and Jayasuriya, M.P.F., 2018. How does leader’s support for environment promote organizational citizenship behaviour for environment? A multi-theory perspective. Sustainability. Vol. 10(1). P 271.