نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

تخریب زیستگاه یکی از عوامل مهم نابودی گونه‌هاست. اکوسیستم‌ها خدمات متنوعی برای انسان فراهم می‌نمایند و انسان برای ادامه حیات به مجموعه این خدمات نیازمند است. بدین منظور مطالعه حاضر با هدف شناخت اهداف طرح بازسازی زیستگاه برای مدیریت و حفاظت پوشش‌گیاهی و حیات‌وحش در زمستان سال 1399 انجام شد. برای تحقق اهداف مطالعه حاضر، با استفاده از کلیدواژه‌های بازسازی زیستگاه و اکولوژی بازسازی جستجو در کتابخانه‌های دیجیتال آنلاین، مرور منابع انجام پذیرفت. مطابق یافته‌های مطالعه حاضر، فرآیند بازسازی اکولوژیکی از سه جنبه شامل ساختار پوشش‌گیاهی، روند اکولوژیکی و عملکرد اکولوژیکی تشکیل شده است. همچنین یک طرح بازسازی زیستگاه موفق، از چهار هدف اصلی شامل احیای مجدد، برگشت اکوسیستم به حالت طبیعی، توان‌بخشی و بازسازی پیروی می‌نماید که از اولویت جهانی بالایی برخوردار هستند. تحقق اهداف بازسازی زیستگاه به درک مفهومی بیشتر پیرامون عوامل اکولوژیکی که موفقیت طرح بازسازی را تقویت می‌کند مورد نیاز است. مدیریت منابع آبی بسیار دشوار و پیچیده است.

کلیدواژه‌ها

 1. Austin, D., 2014. Ecological Restoration, Sixteenth Report of the Good Neighbor Environmental Board to the President and Congress of the United States. p 82 .
 2. Clarke, I. Stokes, Z. and Wallace, R., 2010. Habitat Restoration Planning Guide for Natural Resource Managers, Government of South Australia, through Department of Environment and Natural Resources, Adelaide.p 72.
 3. Haak, C., 2007. History, Ecosystems, and Human Agency in Restoration Ecology.journal of  Global Environmental Research.vol. 11, pp: 113-117.
 4. Hale, R., Nally, R.M., Blumstein, D.T and Swearer, S.E., 2019. Evaluating where and how habitat restoration is undertaken for animals. Society for Ecological Restoration. p 7.
 1. Hughes, A.R., Grabowski, J.H, Leslie, H.M, Scyphers, S and Williams, S.L., 2017. Inclusion of Biodiversity in Habitat Restoration Policy to Facilitate Ecosystem Recovery. Journal of the society for conservation Biology. vol 11, pp: 1-8.
 1. International Organisation for the Development of Fisheries and Aquaculture in Europe., 2018. Regional Conference on river habitat restoration for inland fisheries in the Danube river basin and adjacent Black Sea areas. Conference Proceedings.p 88.
 2. Kibler, M.K., Cook, G.S, Chambers, L.G, Donnelly, M, Hawthorne, T.L, Rivera, F.L and Walters, L., 2018. integrating sense of place into ecosystem restoration: a novel approach to achieve synergistic social-ecological impact. Journal of  Ecology and Society. Vol. 23, No. 4, p 11.
 3. Murphy, S., 2017. Restoration Ecology, University of Waterloo. p 12.
 1. Ray, J.C., 2014.Defining Habitat Restoration for Boreal Cariboun in the Conttext of National Recover, Wildlife  journal of Conservation Society Canada.p 54.
 1. The City of Calgary- Parks., 2014. Habitat Restoration Project Framework, Version­http://www.calgary.ca/CSPS/Parks/Pages/Construction/Park-development-guidelines.aspx. 96 page. 
 2.  United States Department of Agriculture., 2013. Ecological Restoration Implementation Plan, Forest Service, Pacific Southwest Region. p 143.
 3. www.sciencedirect.com.
 4. Zhang, Q., Zhang, T and Liu, X., 2018. Index System to Evaluate the Quarries Ecological Restoration. Journal of Sustainability. p 11.