مروری بر روش های مدیریت تنوع زیستی (مطالعه موردی: بازسازی اکولوژیکی اکوسیستم)

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

دانش آموخته مدیریت و حفاظت تنوع زیستی-دانشگاه یزد

10.22034/envj.2021.133098

چکیده

تخریب زیستگاه یکی از عوامل مهم نابودی گونه‌هاست. اکوسیستم‌ها خدمات متنوعی برای انسان فراهم می‌نمایند و انسان برای ادامه حیات به مجموعه این خدمات نیازمند است. بدین منظور مطالعه حاضر با هدف شناخت اهداف طرح بازسازی زیستگاه برای مدیریت و حفاظت پوشش‌گیاهی و حیات‌وحش در زمستان سال 1399 انجام شد. برای تحقق اهداف مطالعه حاضر، با استفاده از کلیدواژه‌های بازسازی زیستگاه و اکولوژی بازسازی جستجو در کتابخانه‌های دیجیتال آنلاین، مرور منابع انجام پذیرفت. مطابق یافته‌های مطالعه حاضر، فرآیند بازسازی اکولوژیکی از سه جنبه شامل ساختار پوشش‌گیاهی، روند اکولوژیکی و عملکرد اکولوژیکی تشکیل شده است. همچنین یک طرح بازسازی زیستگاه موفق، از چهار هدف اصلی شامل احیای مجدد، برگشت اکوسیستم به حالت طبیعی، توان‌بخشی و بازسازی پیروی می‌نماید که از اولویت جهانی بالایی برخوردار هستند. تحقق اهداف بازسازی زیستگاه به درک مفهومی بیشتر پیرامون عوامل اکولوژیکی که موفقیت طرح بازسازی را تقویت می‌کند مورد نیاز است. مدیریت منابع آبی بسیار دشوار و پیچیده است.

کلیدواژه‌ها