بررسی تأثیر توسعه مالی بر آلودگی زیست محیطی و مصرف انرژی در کشورهای عضو اوپک

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترای اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد

10.22034/envj.2021.135092

چکیده

توسعه مالی از اهداف کشورهاست. این پژوهش برای نخستین بار به بررسی تأثیر توسعه مالی بر آلودگی محیط زیست و مصرف انرژی با روش گشتاور تعمیم یافته، حداقل مربعات پویا و حداقل مربعات معمولی تعدیل شده در کشورهای عضو اوپک در دوره 2018-1992 می‌پردازد. کشور ایران دارای مزیت نسبی در مصرف انرژی است، پس پژوهش در این زمینه ضرورت می‌یابد. مطابق با نتایج توسعه مالی بر آلودگی زیست محیطی در این کشورها در قالب سه مدل، اثر مثبت و معنی‌داری داشته است و بیان‌گر این -است که توسعه مالی در این کشورها به ایجاد تکنولوژی‌های دوست‌دار محیط‌زیست نشده است. مصرف انرژی، تولید ناخالص داخلی و رشد شهرنشینی اثر مثبت و معنی‌داری بر آلودگی محیط زیست دارد. منحنی کوزنتس در این کشورها به شکل U معکوس تأیید می‌شود. توسعه مالی با روش حداقل مربعات پویا و حداقل مربعات معمولی تعدیل شده اثر مثبت و معناداری بر مصرف انرژی دارد. تولید ناخالص داخلی، تجارت آزاد و رشد شهرنشینی اثر مثبت و معنی‌داری بر مصرف انرژی دارند.

کلیدواژه‌ها