نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

گروه علوم اقتصادی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

توسعه مالی از اهداف کشورهاست. این پژوهش برای نخستین بار به بررسی تأثیر توسعه مالی بر آلودگی محیط زیست و مصرف انرژی با روش گشتاور تعمیم یافته، حداقل مربعات پویا و حداقل مربعات معمولی تعدیل شده در کشورهای عضو اوپک در دوره 2018-1992 می‌پردازد. کشور ایران دارای مزیت نسبی در مصرف انرژی است، پس پژوهش در این زمینه ضرورت می‌یابد. مطابق با نتایج توسعه مالی بر آلودگی زیست محیطی در این کشورها در قالب سه مدل، اثر مثبت و معنی‌داری داشته است و بیان‌گر این است که توسعه مالی در این کشورها به ایجاد تکنولوژی‌های دوست‌دار محیط‌زیست نشده است. مصرف انرژی، تولید ناخالص داخلی و رشد شهرنشینی اثر مثبت و معنی‌داری بر آلودگی محیط زیست دارد. منحنی کوزنتس در این کشورها به شکل U معکوس تأیید می‌شود. توسعه مالی با روش حداقل مربعات پویا و حداقل مربعات معمولی تعدیل شده اثر مثبت و معناداری بر مصرف انرژی دارد. تولید ناخالص داخلی، تجارت آزاد و رشد شهرنشینی اثر مثبت و معنی‌داری بر مصرف انرژی دارند.

کلیدواژه‌ها

 1. صادقی، ح. و اسلامی­اندرگلی، م.، 1390. رشد اقتصادی و آلودگی زیست­محیطی در کشورهای عضو پیمان کیوتو. فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، 32-1:(30)8.
 2. فلاحی، ف. و شیبانی، ا. 1392، رشد اقتصادی، مصرف انرژی و انتشار گاز دی اکسید کربن در ایران و کشورهای عضو اوپک. اولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران.
 3. ناهیدی­امیرخیز، م.، رحیم­زاده، ف. و شکوهی­فرد، س.، 1399، بررسی رابطه‌ رشد اقتصادی، مصرف انرژی و انتشار گازهای گلخانه­ای (مطالعه موردی: کشورهای منتخب سازمان همکاری اسلامی). علوم و تکنولوژی محیط­زیست. 26-14:(22)3.
 4. خورسندی، م.، محمدی، ت.، محمدمهدی، خ.، عارف، ب.، 1394، بررسی اثر توسعه مالی بر مصرف انرژی با روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (منتخبی از کشورهای درحال توسعه نفتی و غیرنفتی). 34-15:(33)9.
 5. Abassi, F. and Riaz, K., 2016. Co2 Emission and Financial Development in an Emerging Economy: An Augmented VAR Approach. Energy Pollicy.Vol. 90. pp: 102-114.
 6. Al.Mulali, U. and Che Sab., 2012a. The Impact of Energy Consumption and Co2 Emission on the Economic and Financial Development in the Sub Sahran African Countries. Energy. Vol. 39. pp: 180-186.
 7. Al.Mulali, U. and Che Sab., 2012b. The Impact of Energy Consumption and Co2 Emission on The Economic and Financial Development in 19 selected countries. Renewable and Sustainable Energy Reviews. Vol. 16. pp: 4365-4369.
 8. Al.Mulali, U.; Ozturk, I. and Lean, H.H., 2015. The Influence of Economic Growth, Urbanization, Trade Openness, Financial Development and Renewable Energy on Pollution in Europe. Energy. 35-56.
 9. Barro, R., 1991. Economic Growth in a Cross Section of Countries. Quarterly Journal of Economics. The Influence of Economic Growth, Urbanization, Trade Openness, Financial Development and Renewable Energy on Pollution in Europe. Energy.Vol. 106. pp: 407-463.
 10. Boutabba, M.A., 2014.  The Impact of Financial Development, Income, Energy and Trade on Carbon Emission: Evidence from the Indian Economy. Economic Modelling. Vol. 40.pp: 33-41.
 11. Chang, S., 2015. Effect of Financial Developments and Income on Energy Consumption. International Review of Economics and Finance. Vol. 35. pp: 28-44.
 12. Coban, S. and Topcu, M. 2013. The Nexus between Financial Development and Energy Consumption in EU: A Dynamic Panel Data Analysis. Energy Economic. Vol. 39. pp: 81-88.
 13. Dasgupta, S.; Hing, J.H.; Laplante, B. and Mamingi, N., 2004. Disclosure of Environmental Violation and Stock Market in the Korea. Ecological Economics. Vol.58 (4). pp: 759- 777.
 14. Dogan, E. and Turkekul, B., 2015. Co2 Emission, Real output, Energy Consumption, Trade, Urbanization and Financial Development: Testing the EKC Hypothesis for the USA. Environmental Science and Pollution Research. 60-75.
 15. Farhani, S. and Ozturk, I., 2015. Casual Relationship between Co2 Emission, Real GDP, Energy Consumption, Financial Development, Trade Openness and Urbanization in Tunisia. Environmental Science and Pollution Research. 30-42.
 16. Furuoka, F., 2015. Financial Development and Energy Consumption: Evidence from a Heterogeneous Panel of Asian Countries. Renewable and Sustainable Energy Reviews.Vol. 52. pp: 430-444.
 17. Hızarcı, A.E. and Zeren, F., 2020. The nexus between electricity consumption and financial development: Further evidence from G-20 countries. The Electricity Journal. Vol.33. p 106776.
 18. Islami, F.; Shahbaz, M.; Ahmed, A. and Alam, M., 2013. Finance Development and Energy consumption Nexus in Malaysia: A Multivarvariate Time Series Analysis. Economic Modelling. Vol. 30. pp: 435-441.
 19. Jalil, A. and Feridun, M. 2011. The impact of Growth, Energy, Financial Development on The Environment in China: A Cointegration Analysis.  Energy Economics. Vol.33 (2). pp: 284-291.
 20. Jones, D., 1989. Urbanization and Energy. RCF Economic and Financial Consuiting, Inc. Chicago. United State.
 21. Kamran Khan, M.; Imran Khan, M. and Rehan, M., 2020. The relationship between energy consumption, economic growth and carbon dioxide emissions in Pakistan. Financial Innovation. Vol. 6(1).
 22. Kebede, E.; Kagochi, J. and Jolly, C., 2013. Energy consumption and Economic Development in Sub-Sahara Africa. Energy Economic. Vol. 32. pp: 532-537.
 23. Khan, M.A.; Khan, M.Z.; Zaman, K. and Khatab, H. 2014. Questing Three Key Growth Determinants: Energy consumption, Forign Domestic Investment and Financial Development in South Asia. Renew Energy. Vol. 68. pp: 203-2015.
 24. Komal, R. and Abbas, F., 2015. Linking Financial Development, Economic Growth and Energy Consumption in Pakistan. Renewable and Sustainable Energy Reviews. Vol. 44. pp: 211-220.
 25. Le, H.P. and Sarkodie, S.A., 2020. Dynamic linkage between renewable and conventional energy use, environmental quality and economic growth: evidence from Emerging Market and Developing Economies. Energy Rep. Vol.6. pp: 965–973.
 26. Le, H.P., 2020. The energy-growth nexus revisited: the role of financial development, institutions, and government expenditure and trade openness. Heliyon. Vol. 6. P e04369.
 27. Lenzen, M.; Wier, M.; Cohen, C.; Hayami, H.; Pachauri, S. and Schaeefer, S., 2006. A Comparative Multivriate Analysis of Household Energy Requirement in Australia, Brazil, Denmark, India and Japan. Energy. Vol. 31. pp: 181-204.
 28. Li, K. and Lin, B., 2015. Impact of Urbanization and Industrialization on Energy Consumption/ CO2 Emissions: Does the level of Development Matter. Renewable and Sustainable Energy Review. Vol. 52. pp: 1107-1122.
 29. Li, T.; Wang, Y. and Zhoa, D., 2016. Environmental Kuznets Curve in China: New Evidence from Dynamic Panel Analysis. Energy Policy. Vol. 91. pp: 138-147.
 30. Manaji, M.; Hibiki, A. and Tsurumi, T., 2009. Dose Trade Openness Improve Envirommental Quality. Journal of Envirommental Economics and Management. Vol. 58. pp: 346-363.
 31. Omri, A. and Kahouli, B., 2016. Causal Relationships Between energy consumption, Forign Direct Investment and Economic Growth: Fresh Evidence from Dynamic Simultaneous- Equations Models. Energy Policy. In Press.
 32. Omri, A.; Daly, S.; Chaibi, A. and Rult, C., 2015. Financial Development, Environmental Quality, Trade and Economic Growth: What Cause What MENA Countries? Working Paper. Pp: 10-20.
 33. Ren, S.; Yuan, B.; Ma, X. and Chen, X., 2014. International Trade, FDI (foreign direct investment) and Embodied CO2 Emissions: a Case Study of China Industrial Sector. China Economist Review. Vol. 28. pp: 123-134.
 34. Ren, X.; Shao, Q. and Zhong, R., 2020. Nexus between green finance, non-fossil energy use, and carbon intensity: Empirical evidence from China based on a vector error correction model. Journal of Cleaner Production. Vol. 277.p 122844.
 35. Saboori, B.; Sulaiman, J. and Mohd, S., 2012. Economic Growth and CO2 Emissions in Malaysia: A Cointegration Analysis of the Environmental Kuznets Curve. Energy Policy. Vol. 51. pp: 184–191.
 36. Sadorsky, P., 2010. Financial Development on Energy Consumption in Emrging Economies. Energy Policy. Vol. 38. pp: 2528-2535.
 37. Sadorsky, P., 2011. Energy Consumption, Output and Trade in the Middle East. Energy Economics. Vol. 38(5). pp: 739-749.
 38. Sadorsky, P., 2011. Financial Development and Energy Consumption in Central and Estern European Frontier Economies. Enrgy Policy. Vol.39 (2). pp: 999-1006.
 39. Sadorsky, P., 2011. Trade and Energy Consumption in Middle East. Energy Economics. Vol. 33.pp: 739-749.
 40. Saidi, K. and Mbarek, M.B., 2016. The impact of income, Trade, Urbanization and Financial Development on Co2 Emission in 19 Emerging Economies. Environmental Science and Pollution Research. 60-75.
 41. Salim, R. and Shafiei, S., 2014. Urbanization and Renewable and Non-renewable Energy Consumption in OECD Countries: An Empirical Analysis. Economic Modelling. Vol. 38. pp: 581-591.
 42. Sbia, R.; Shahbaz, M. and Hamdi, H., 2016. A Contribution of Forign Direct Investment, Clean Energy, Trade Openness Carbon Emissions and Economic Growth to Energy Demand in UAE. Economic Modelling. Vol. 36. pp: 191- 197.
 43. Shahbaz, M., 2013. Does Financial Instability Increase Environment Degredation? Fresh Evidence from Pakistan. Economic Modelling. Vol.33. pp: 537-544.
 44. Shahbaz, M.; Faridul, I. and Sabihuddin, B.M., 2011. Financial Development, Energy Consumption and Co2 Emissions: Evidence from ARDL Approach for Pakistan. MPRI. Pp: 50-78.
 45. Shahbaz, M.; Hye, Q.M.; Tiwari, A. and Leitao, N., 2013. Economic Growth, Energy Consumption, Financial Development, International Trade and Co2 Emission in Indonesia. Renewable and Sustainable Energy Reviews. Vol. 25. pp: 109-124.
 46. Shahbaz, M.; Hye, Q.M.; Tiwari, A. and Nasir, M., 2013. The Effect of Financial Development, Economic Growth, Energy Consumption, Trade Openness on Co2 Emission in South Africa. Enrgy Policy. Vol. 61. pp: 1452-1459.
 47. Shahbaz, M.; Loganathan, N.; Sbia, R. and Afza, T. 2015. The Effect of Urbanization, Affluence and Trade Openness on Energy Consumption: A Time series Analysis in Malysia. Renewable and Sustainable Energy Review. Vol. 47. pp: 683-693.
 48. Shahbaz, M.; Nasreen, S.; Ling, C. and Sbia, R., 2014. Causality Between Trade Openness and Causes What in High, Middle and Low Income Countries. Energy Policy. Vol. 70. pp: 126-143.
 49. Shahbaz, M.; Solarin, S.A.; Heidari, M. and Arouri, M., 2013. Does Financial Development Reduce Co2 Emission in Malaysian Economy? A Time Series Analysis. Economic Modelling. Vol. 35. pp: 145-152.
 50. Tamazian, A. and Rao, B.B., 2010. Do Economic, Financial and Instutiational Development Matter for Environmental Degradational? Evidence from Transitional Economies. Energy Economies. Vol. 32(1). pp: 137-145.
 51. Tamazian, A.; Chousaa, J.P. and Vadlamannatia, K.C., 2009. Does Higher Economiec and Financial Development Lead To Environmental Degradational: Evidence From BRICS Countries. Energy Policy. Vol. 37(1). pp: 137-145.
 52. TungBui, D., 2020. Transmission channels between financial development and CO2 emissions: A global perspective, Heliyon. Vol.6 (11). e05529.
 53. .Atsu, F.; Atsu, F.,lAdams, S. and Adjei, J., 2021. ICT, energy consumption, financial development, and environmental degradation in South Africa. Heliyon. Vol. 7(7).
 54. Wang, H. and Yanhong, J., 2007. Industrial Ownership and Encironmental Performance: Evidence from China. Encironmental and Resource Economics. Vol. 36(3). pp: 255-273.
 55. Wang, Z.; Asghar, M.M.; Haider Zaidi,  S.A.; Nawaz, K.; Wang, B.; Zhao, W. and Xu., F., 2020. The dynamic relationship between economic growth and life expectancy: Contradictory role of energy consumption and financial development in Pakistan. Structural Change and Economic Dynamics. Vol. 53. pp: 257–266.
 56. Wang, Y. and Gong, X., 2020. Does financial development have a non-linear impact on energy consumption? Evidence from 30 provinces in China. Energy Economics. Vol. 90.
 57. Xu, B. and Lin, B., 2015. How Industrialization and Urbanization Process Impact on CO2 Emission in China: Evidence From Nonparametric Additive Regression Models. Energy Economics. Vol. 48. pp: 188-202.
 58. Zhang, Y., 2011. The impact of financial development on carbon emissions: An empirical analysis in China. Energy Policy. Vol. 39. pp: 2197-2203.
 59. Zho, Q. and Peng, X., 2012.The Impacts of Population Change on Carbon Emissions in China during 1978-2008. Environmental Impact Assessment Review. Vol. 36. pp: 1-8.
 60. Ziaei, S.M., 2015. Effect of Financial Development Indicators on Energy Consumption and Co2 Emission of European, East Asian and Oceania Countries, Renewable and Sustainable Energy Reviews. Vol. 42. pp: 752-759.