نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد، ایران

2 گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز، ایران

چکیده

حقوق بین­الملل محیط­زیست و حقوق بین­ الملل سرمایه­گذاری در اهداف با هم متعارض­اند به این شکل که هدف سرمایه ­گذار منفعت فردی و هدف محیط ­زیست منافع جمعی است، در حالی که در عمل و اجرا با هم ارتباط تنگاتنگی دارند و در یک محیط اجرا می­ شوند، و نقش اساسی در جامعه امروزی بشر ایفا می­ کنند. به همین جهت سرمایه­گذاری­های اقتصادی توسط شرکت ­ها در کشورهای مختلف مستلزم قانون­ گذاری و بعضاً قوانین محدودکننده است. یکی از این روش ­ها اعمال قوانین محیط زیستی است، که اغلب در سرمایه ­گذاری­ های شرکتی و نفتی با هدف جذب سرمایه­ گذار خارجی، نادیده گرفته می­شود. بدین ترتیب این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی موضوع تعهدات محیط­زیستی در سرمایه گذاری­ها می­ پردازد. تحقیقات نشان می­دهد که سرمایه ­گذاران نفتی اغلب از تعهدات محیط­زیستی چشم ­پوشی می­کنند و دولت­ های حاکم بر کشورهای در حال توسعه، به دلیل محدودیت های مالی و ضعف اقتصادی با هدف جذب بیشتر سرمایه­­ گذاران انعطاف از خود نشان می­ دهند، که یکی از حوزه ­های انعطاف آن ­ها قوانین محیط­زیستی می ­باشد. در حالی که با توجه به بحران­ های محیط­زیستی کنونی دولت ­ها باید با وضع و اجرای قوانین و مقررات سختگیرانه و محدودکننده، نقض تعهدات محیط ­زیستی را به حداقل برسانند.

کلیدواژه‌ها

 1. Agreement on the Conservation of Polar Bears 1973.
 2. Asgharian, M., 2018. International Oil and Gas Contracts, second edition, Tehran: Khorsandi Publications.
 3. Case Concerning Gabcikovo - Nagymaros Project (Hungary/ Slovokia). 25 September 1997. Summaries of Judgments, Advisory Opinions and Orders of the International Court of Justice (ICJ). Available at: www.icj-cij.org.
 4. DSB Rep., Standards for Reformulated and Conventional Gasoline, Venezuela, Brazil versus US, 20 May 1996.
 5. Güneş, A.M., 2014. Uluslararasi Hukuk Açisindan Sinir Bölgelerinde Bulunan Nükleer Santraller, Taad, Yıl: 5, Sayı: 17.
 6. ICJ Judgment, Dispute regarding Navigational and Related Rights (Costa Rica v. Nicaragua), 2009.
 7. ICJ, 2010.cit, p.78, para.192.
 8. Int’l Thunderbird Gaming Corp. v. United Mexican States (U.S.v. Mex.) 2006. 13.
 9. Jalali, M., 2018. the relationship between free trade and environmental protection in international law, Comparative Law Research Journal, Volume 22, Number 3, Fall.
 10. Karimi Khanjari, F., SajjadiKia, M., 2021. Civil liability due to environmental damage in Iranian law and international documents, Scientific Quarterly of Environment and Multisectoral Development, Volume 6, Number 73, Fall.
 11. Kohnhoshnejad, R. and Altamimi, M.H. 2018. The basis of environmental requirements in Iran's oil contracts, Environmental Economics and Natural Resources Quarterly, 3rd year, 4th issue, spring.
 12. Mashhadi, A., Khosrowshahi, H. and Sapardar, M., 2019. Reviewing the environmental legal requirements of the upstream oil and gas industry in the upstream documents of the Islamic Republic of Iran, Public Law Research Quarterly, Year 21, Number 62, Spring.
 13. Miri Lavasani, S.S., Sadeghi Ziyazi, H., Hosseinpour, F., 2018. Environmental obligations of foreign investors, Danesh Law and Finance Quarterly, first year, number 3, spring.
 14. Mousavi, F. and Mousavifar, S.H., 2015. Argentina and Uruguay environmental dispute 2010; Explanation of some topics and principles, Public Law Studies Quarterly, Volume 54, Number 5, Winter.
 15. Mutual investment encouragement and support agreement between the Islamic Republic of Iran and the Grand Duchy of Luxembourg 20251/283 dated 03/19/98
 16. Nasari, E. and Zamani, S.Q., 2017. Expropriation of environmental ownership in foreign investment arbitration procedure, Comparative Law Research, Volume 22, Number 3, Fall.
 17. Seifi Ardabili, D. and Fethinejad, S., 2012. Foreign Investment Laws, Tehran, Jihad Academic.
 18. Shiravi, A.H., 2011. International Trade Law, Mizan Publishing House, Tehran.
 19. Shiravi, A.H., 2018. Oil and Gas Laws, 4th edition, Tehran: Mizan Publications.
 20. Vargiu, P., 2015. Book Review: International Investment Law and the Environment, McGill International Journal of Sustainable Development Law & Policy. Vol. 11 Issue 2.
 21. Wawryk, S.A., 2018. “International Environmental Standards in the Oil industry Improving the Operations of Transnational Oil Companies in Emerging Economies”, available at:pdfs.semanticscholar.org/ dbfe/6ae08fbfdb1c4020ba32280a5c5281401d6d.pdf
 22. Zarei, S. and others 2017. Development of international environmental law in the light of international judicial opinions and procedures, Environmental Science and Technology Quarterly, 19th volume, number three, autumn.
 23. Zhao, Z., 2016. International Oil Contracts, translated by Abbas Kazemi Najafabadi and Saed Shirani, first edition, Tehran: Shahr Danesh Publications.
 24. Ziyai Begdali, M.R., 2013. Laws of International Treaties, 5th edition, Tehran: Ganj Danesh Publications.
 25. Ziyai, S.Y., 2013. The position of environmental obligations in international investment law, Public Law Research Quarterly, 15th year, number 42, spring.