نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 استاد گروه علوم اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

3 دانشیار گروه علوم اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

پیشینه و هدف:ارتباط میان رشد اقتصادی و کیفیت محیط زیستی در یک بستر زمانی بلندمدت، می­ تواند به صورت مستقیم، معکوس و یا ترکیبی از هر دو باشد. این بحث (جریان ارتباط میان رشد اقتصادی و کیفیت محیط زیستی)، موضوع بسیاری از مطالعات و تحقیقات قرار گرفته است. آثار رشد اقتصادی بر محیط ­زیست یکی از مهم ­ترین بحث ­های مطرح امروز در اقتصاد محیط ­زیست است. صنعتی شدن جوامع امروزی منجر به بهره­ برداری بیشتر و فشرده­ تر از سوخت ­های فسیلی شده ­است. احتراق این سوخت­ ها منجر به افزایش انتشار مواد آلاینده سمی و خطرناک می­ شود و آسیب­ های جهانی نظیر گرم شدن کره زمین و تغییرات آب­ و هوایی، از پیامدهای غیرقابل‌اجتناب آن به شمار می ­رود. هدف از این مطالعه بررسی اثرات U شکل معکوس و N شکل تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه در قالب سه شکل مختلف از این متغیر؛ در سطح، با توان دو و با توان سه بر حجم انتشار آلاینده­ های بخش صنعت شامل؛ دی­ اکسیدکربن، دی­ اکسیدگوگرد، تری ­اکسیدگوگرد با بهره ­گیری از روش­ اقتصادسنجی پانلی بلندمدت حداقل مربعات پویا طی دوره زمانی 1376- 1399 برای 12 استان صنعتی کشور می­ باشد. نتایج برآوردها به گونه­ ای است که فرضیات محیط زیستی کوزنتس برای هر سه آلاینده برقرار است و با افزایش تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه، ابتدا آلودگی افزایش یافته، سپس با رسیدن به نقطه اوج شروع به کاهش نموده و در نهایت با افزایش بیشتر تولید مجددا روند صعودی افزایش آلودگی ادامه می ­یابد و با استفاده از تکنیک DOLS و با تصریح روابط درجه دوم و سوم رشد اقتصادی در 12 استان صنعتی کشور و طی دوره زمانی یاد شده، منحنی N شکل مورد تایید واقع شده است.
مواد و روش ها: در این مطالعه ابتدا با استفاده از آزمون ­های ریشه­ واحد پانلی، مانایی متغیرها مورد بررسی قرار می ­گیرد. سپس با استفاده از آزمون هم ­انباشتگی کائو، رابطه هم جمعی بین متغیرها و وجود و عدم وجود رگرسیون کاذب مورد ارزیابی قرار می­ گیرد. در نهایت با بهره­ گیری از روش حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده و حداقل مربعات پویا به برآورد ضرایب متغیرها پرداخته شده است.
نتایج: بررسی اثرات U شکل معکوس و N شکل تولید ناخالص داخلی در قالب سه شکل مختلف از این متغیر؛ در سطح، با توان دو و با توان سه بر حجم انتشار آلاینده­ های موجود در بخش صنعت شامل؛ دی­ اکسیدکربن، دی­ اکسیدگوگرد، تری اکسیدگوگرد با بهره­ گیری از روش اقتصادسنجی پانلی بلندمدت حداقل مربعات پویا طی دوره زمانی 1376- 1399 برای 12 استان صنعتی کشور پرداخته شود. نتایج برآورد به گونه ­ای است که فرضیات محیط زیستی کوزنتس برای هر سه آلاینده برقرار است.
بحث: باتوجه به نتایج بدست آمده از تخمین مدل­ ها به روش DOLS در بررسی منحنی محیط زیستی کوزنتس و با تصریح روابط درجه دوم و سوم رشد اقتصادی در 12 استان صنعتی کشور و طی دوره زمانی انتخابی، منحنی N شکل مورد تایید واقع شده است. 
همچنین وجود متغیر شهرنشینی در مدل، باعث ایجاد اثرات مثبت و افزایشی بر آلودگی شده است، این موضوع بدان معنی است که گسترش شهرنشینی موجب افزایش مصرف سوخت های فسیلی شده و در نتیجه آلودگی هوای ناشی از آن را نیز تشدید نموده است.
باتوجه به ضرایب بالای رابطه تولید و آلودگی، مشخص می ­شود ایران در مرحله اول آلودگی و در قسمت صعودی منحنی محیط زیستی کوزنتس قرار دارد. هم چنین با توجه به نرخ مثبت رشد آلودگی در ایران در بلندمدت شاهد انباشت آلودگی در محیط ­زیست خواهیم بود.

کلیدواژه‌ها

 1. Abdallh, A.A., Abugamos, H., 2017. A semi-parametric panel data analysis on the urbanization-carbon emissions nexus for the MENA countries. Renew. Sustain. Energy Rev. 78, 1350-1356.
 2. Alipurfard, S., 2020. Effects of effective factors on carbon dioxide emissions in developing and developed countries; spatial models and spatial regime, master's thesis, Razi University.
 3. Apergis, N., 2016. Environmental Kuznets Curves: New Evidence on Both Panel and Country-Level CO2 Emissions, Energy Economics, Vol. 54, PP. 263-271
 4. Asghari, M. and Ameli, P., 2018. Testing the hypothesis of pollution asylum in the EU-Persian Gulf region, Economic Research Quarterly of Rah Andisheh, number 4, pages 11-45.
 5. Atwi, M., Barbern, R., Mur, J. and Angulo, A., 2018. CO2 Kuznets Curve Revisited: From Cross-Sections to Panel Data Models, Investigations Regionals — Journal of Regional Research, 40, 169-196.
 6. Azomahou, T., Laisney, F. and Van, P.H., 2006. Economic Development and CO2 Emissions: A Nonparametric Panel Approach, Journal of Public Economics, NO. 90, PP.1347– 1363.
 7. Bagheri, S. and Ansari Samani, H., 2021. Prediction of carbon dioxide emissions due to fossil fuel consumption and environmental changes (case study: Iran), Scientific Journal of Geography and Environmental Hazards, 10(3), 105-122.
 8. Barghi, E., Mohammad, M. and Yavari, K., 2007. Environmental policies, location of industries and business models (PHH hypothesis test in Iran), Business Journal, 42, 1-28.
 9. Bibi, F. and Jamil, M., 2020. Testing environment Kuznets curve (EKC) hypothesis in different regions, Environmental Science and Pollution Research.
 10. Biro, A., 1986. Culture of Social Sciences, translated by Bagher Sarokhani, Tehran, Kayhan, 4th edition, pages 172-173.
 11. Borghesi, S., 2001. The environmental Kuznets Curve: A Critical Survey. In: Franzini, M. Nicita. A (eds), Economics Institutions and Environmental Policy. Ashgate Publishing, Farnham, UK, 201-224.
 12. Brajer, V., Mead, R.W. and Xiao, F., 2008. Health Benefits of Tunneling Through the Chinese Environmental Kuznets Curve (EKC), Ecological Economics, Vol. 4, PP. 674-686.
 13. Carlos, O.C., 2007. Temporal and Spatial Homogeneity in Air Pollutants Panel EKC Estimations: Two Nonparametric Tests Applied to Spanish Provinces, MRPA Paper, Vol. 5043, PP. 51 – 72.
 14. Consulting Engineers and Rozboom, 2013. study, review, evaluation and criticism of the performance of 170 industrial and rural areas of the country, first volume, theoretical discussions of rural areas in the world and Iran, Ministry of Jihad Agriculture, Deputy Minister of Transformation and Complementary Industries of Agriculture Department, Office of Affairs Transformation and complementary industries of the agricultural sector
 15. Dai, Y., Zhang, H., Cheng, J., Jiang, X., Ji, X. and Zhu, D., 2022. Whether ecological measures have influenced the environmental Kuznets curve (EKC)? An analysis using land footprint in the Weihe River Basin, China. Ecological Indicators, 139, 108-119.
 16. Dehghan, 2008. Evaluation of the pollution haven hypothesis: the case of foreign trade of OECD countries with OECD-NON, Master's thesis, Faculty of Economics, University of Tehran.
 17. Ebenstein, A., Fan, M., Greenstone, M., He, G. and Zhou, M., 2017. New evidence on the impact of sustained exposure to air pollution on life expectancy from China’s Huai River Policy. Proc. Natl. Acad. Sci. Unit. States Am. 114 (39), 10384e10389.
 18. Egli, H. and Steger, T.M., 2007. "A Dynamic Model of the Environmental Kuznets Curve: Turning Point and Public Policy," Environmental & Resource Economics, Vol. 1, PP. 15-34.
 19. Fang, C.L. and Ren, Y.F., 2017. Analysis of emergy-based metabolic efficiency and environmental pressure on the local coupling and telecoupling between urbanization and the eco-environment in the Beijing-Tianjin-Hebei urban agglomeration. Sci. China Earth Sci. 60 (6), 1083e1097.
 20. Firouzabadi, S.A., Danesh Mehr, H. and Alinejad, K., 2017. Industrialization and social and environmental consequences; analysis of residents' narratives around the Mahabad Petrochemical Project, Socio-Cultural Development Studies Quarterly, The sixth volume, number 4, Spring 2017, pages 35-62.
 21. Friedl, B. and Getzner, M., 2003. Determinants of CO2 Emissions in a Small Open Economy, Ecol. Econ, Vol. 45, PP. 133–148.
 22. Goli, Y., 2019. Investigation of the spatial effect of industrialization on the quality of the environment in the provinces of Iran, Scientific-Research Journal of Environment, 10(20), pages 273-284.
 23. Grossman, G.M. and Krueger, A.B., 1995. Environmental Impact of a North American Free Trade Agreement. Working Papers.
 24. Herati, J., Islamloian, K., Qatmiri, M.A., 2013. Investigating the relationship between pollution intensity, trade and sustainable growth of Iran: a model of simultaneous equations system, Quarterly Journal of Energy Economics Studies, No. 36, pages 1-30.
 25. Hill, R.J. and Mognani, E., 2002. An Exploration of the Conceptual and Empirical Basis of the Environmental Kuznets Curve. Australiam Economic Papers 41(2), 239-254.
 26. Hoagland–Grey, H., 2011. Environmental Impact Assessments for cement plants: p.cm. (IDB Technical Note; 301).
 27. Holtz-Eakin, D. and Selden, T.M., 1995. Stoking the fires? CO2 Emissions and Economic Growth Public Econ, Vol.57, PP.85–101.
 28. Hunt, D., 2007. Economic Theories of Development: An Analysis of Competing Paradigms, translated by Gholamreza Azad Aramaki, Tehran, Ni publication
 29. Icen, H., 2020. Environmental Kuznets Curve in D8 Countries: Evidence from Panel Cointegration, Journal of Econometrics and Statistics, 32, 85-96.
 30. Islamloian, K., Herati, J. and Ostadzad, A.H., 2013. Investigating the dynamic relationship between production and pollution in the framework of a growth model: testing the Kuznets environmental hypothesis for Iran's economy, Iranian Energy Economics Quarterly, second year, no. 7, pp. 171-197.
 31. Ketenci, N., 2018. The environmental Kuznets curve in the case of Russia, Russian Journal of Economics 4, 249–265.
 32. Kijima, M., Nishide, K. and Ohyama, A. 2010. Economic Models for the Environmental Kuznets Curve: A Survey. Journal of Economic Dynamics and Control, 34(7), pp. 1187-1201.
 33. Kuznets, S., 1955. Economic Growth and Income Inequality, American Economic Review, 45, 1-28.
 34. Lamla, M.J., 2009. Long-run Determinants of Pollution: a Robustness Analysis, Ecological Economics, Vol. 69, PP. 135-144.
 35. Liu, J., Qu, J. and Zhao, K., 2019. Is China's development conforms to the Environmental Kuznets Curve, Journal of Cleaner Production 234 (2019) 787e796.
 36. Mahdavi, A. and Azizmohammadlou, H., 2018. Investigating the effect of industrialization on the quality of the environment in Iran with an emphasis on the moderating role of social capital (Kalman filter approach), Environmental Science, Volume 44, No. 1, spring 2017, pages 49-68.
 37. Moradian, F., 2017. Parametric and non-parametric estimation of the environmental Kuznets curve (case study of Iran), Master's thesis in the field of economics, Faculty of Social Sciences, Razi University. Kermanshah
 38. Motaghi, S., 2017. Comparative analysis of the Kuznets hypothesis in the group of selected developing countries (with emphasis on development indicators), Economic Modeling Research, No. 30, period 219-244.
 39. Amirkhiz, M.R., 2018. heoretical and experimental analysis of Kuznets environmental pollution curve in Iran during the period 1365-1395, Environmental Science and Promotion Quarterly, No. 59, pages 29-46.
 40. Omri, A., 2013. CO2 Emissions, Energy Consumption and Economic Growth Nexus in MENA Countries: Evidence from Simultaneous Equations Model, Energy Economics, Vol.40, PP. 657–664.
 41. Ouyang, X., Shao, Q., Zhu. X., He. Q., Xiang. Ch. and Wei. G., 2019. Environmental regulation, economic growth and air pollution: Panel threshold analysis for OECD countries. Science of the Total Environment 657 (2019) 234–241.
 42. Pontarollo, Nicola and Serpieri Carolina, 2020. Testing the Environmental Kuznets Curve hypothesis on land use: The case of Romania, Land use plicy, 97 (2020) 104695.
 43. Pourkazmi, M.H. and Ebrahimi, I., 2008. Evaluation of Environmental Kuznets Curve in the Middle East, Iranian Economic Research Quarterly, No. 34, pages 57-72.
 44. Rezvani et al., 2007. Analysis of the social-economic effects of industrial areas in the development of rural areas (the case of Sulaimanabad Tankabon Industrial Area), Geography and Development, No. 18.
 45. Richmond, A.K. and Kaufmann, R.K., 2006. Is There a Turning Point in the Relationship Between Income and Energy Use and/or Carbon Emissions? Ecol. Econ. Vol.56, PP. 176–189.
 46. Sadeghi, S.K. and Khodadad, H., 2022. Examining the relationship between the development of countries and the quality of the environment and the effects of the Paris Environmental Treaty on the economy of countries, Conference on Management, Economics and Islamic Sciences, Volume 3, 1- 13.
 47. Salimifar, M. and Dehnavi, J., 2009. Comparison of Kuznets environmental curve in OECD member countries and developing countries: analysis based on panel data, Danesh and Tehseh magazine, number 29, pages 181-200.
 48. Sarokhani, B., 2001. Introduction to the encyclopedia of social sciences, Tehran, Kayhan, third edition, volume 1, 396 pages.
 49. Selden, T.M. and Song, O., 1995. Neoclassical Growth, The J curve for Abatement, and the Inverted U Curve for pollution. Journal of Environmenal Economics and management. pp. 162- 168.
 50. Setyadharma, A., Oktavilia, S., Atmadani, Y. and Fajarini, I., 2020. A New Insight of the Existence of the Environmental Kuznets Curve in Indonesia, E3S Web of Conferences 202, 03023 (2020)
 51. Shabani, Z., 2010. Investigating the ausality relationship between gross domestic product and the amount of greenhouse gases in Iran (case study: carbon dioxide gas), Agricultural Economics and Development Quarterly, Vol. 66, pp. 1-16.
 52. Shajari, H., 2021. The role of international trade on environmental quality, case study: selected countries of the Persian Gulf, Quarterly Journal of Development and Planning Economics, no. 1, pp. 67-83.
 53. Shi, T., Zhang, W., Zhou, Q. and Wang, K., 2020. Industrial structure, urban governance and haze pollution: spatiotemporal evidence from China. Sci. Total Environ. 742, 139228.
 54. Taghdisian, H. and Minapour, S., 2003. Climate change, what we need to know, Tehran: Publications of Environmental Research Center of Environmental Protection Organization, National Climate Plan Office
 55. Ulpiani, G., 2021. On the linkage between urban heat island and urban pollution island: three-decade literature review towards a conceptual framework. Sci. Total Environ. 751, 141727.
 56. Wang, Y., Song, J., Yang, W., Fang, K. and Duan, H., 2020. Seeking spatiotemporal patterns and driving mechanism of atmospheric pollutant emissions from road transportation in China. Resour. Conserv. Recycl. 162, 105032.
 57. Wiedenhofer, D., Lenzen, M. and Steinberger, J.K., 2013. Energy requirements of consumption: urban form, climatic and socio-economic factors, rebounds and their policy implications. Energy Policy 63, 696–707.
 58. Wu, W., Zhang, M. and Ding, Y., 2020. Exploring the effect of economic and environment factors on PM2.5 concentration: a case study of the Beijing-Tianjin-Hebei region. J. Environ. Manag. 268, 110703.
 59. Xie, Q., Xu. X. and Liu. X., 2019. Is there an EKC between economic growth and smog pollution in China? New evidence from semi parametric spatial autoregressive models. Journal of Cleaner Production 220, 873-883.
 60. Xu, G., Ren, X., Xiong, K., Li, L., Bi, X. and Wu, Q., 2020b. Analysis of the driving factors of PM2.5 concentration in the air: a case study of the Yangtze River Delta, China. Ecol. Indicat. 110, 105889.
 61. Zalouabi, A., 2021. Evaluation of factors affecting environmental quality: a case study of Asian countries, Master's thesis, Razi University.
 62. Zhang, J., 2021. Environmental Kuznets Curve Hypothesis on CO2 Emissions: Evidence for China (2021), Journal of risk and Financil Management.