بهینه سازی انتشار آلاینده های BTEX از بخارات تولیدی کارخانه تولید عایق حرارتی با استفاده از طراحی کوره (مورد مطالعه: کارخانه پارسیان دژ)

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران پردیس کیش، جزیره کیش، ایران

2 استادیار، دانشکده محیط زیست،دانشگاه تهران

3 استادیار، دانشکده علوم زیست شناسی، دانشگاه خوارزمی

10.22034/envj.2022.162893

چکیده

هیدروکربن های آروماتیکی از قبیل بنزن، تولوئن، اتیل بنزن و ایزومرهای زایلن (BTEX)  از جمله آلاینده های فرایندهای موجود در کارخانه های صنعتی می باشند که سبب بروز مشکلاتی در منابع مختلف به خصوص هوا می شوند. حذف این ترکیبات سمی حتی به میزان بسیار کم از این منابع ثابت آلاینده ها نه تنها از بعد محیط زیستی بلکه از نظر اقتصادی نیز حائز اهمیت است. کارخانه های تولید ایزوگام یکی از منابع عمده انتشار این دسته از آلاینده ها می باشند، لذا اجرای اقدامات کنترلی و بهینه سازی عملکرد این واحدهای صنعتی در شهرستان دلیجان به عنوان پایتخت تولید ایزوگام امری ضروری و غیرقابل انکار می باشد. دراین مطالعه فرآیند حذف آلاینده هایBTEX  از کارخانه ایزوگام پارسیان دژ از طریق شبیه سازی و اصلاح فرایند بر پایه طراحی کوره1 و با استفاده از روش اکسیداسیون حرارتی آلاینده ها مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفته است. علاوه براین، با تغییر در پارامترهای عملیاتی از جمله دما و زمان ماند، میزان مصرف انرژی و همچنین انتشارآلاینده های ناشی از تولید عایق حرارتی در واحد مورد مطالعه بهینه گردیده و تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار SPSS صورت گرفته است. بر اساس نتایج بدست آمده از عملکرد کوره در شرایط عملیاتی مختلف، دما و زمان ماند در شرایط بهینه به ترتیب 732 درجه و 84/0 ثانیه می باشد. همچنین با محاسبه میزان راندمان کنترلی (CF) دستگاه در حالت بهینه، کوره طراحی شده سبب حذف 5/98 درصدی ترکیبات BTEX در گازهای خروجی می گردد. لازم به ذکر است شاخص مصرف انرژی نیز بهبود قابل توجهی داشته به نحوی که در حالت بهینه میزان سوخت مصرفی توسط سیستم 23 درصد در مقایسه با حالت اولیه کاهش یافته است.

کلیدواژه‌ها