نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد، دانشکده انسانی، دانشگاه آیت ا... بروجردی، بروجرد، ایران

2 گروه مالی و بانکداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

10.22034/envj.2023.395681.1289

چکیده

مقدمه: طی سال‌های اخیر مشکلات محیط زیستی مورد توجه بسیاری از سیاستگذاران قرار گرفته است. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و ریسک محیط‌ زیستی نقشی حیاتی برای رشد و توسعه اقتصادی ایفا می‌کنند. از این روی بررسی ارتباط سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و ریسک محیط زیستی ضروری است. در این راستا، مطالعه حاضر نقش توسعه مالی را در رابطه بین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و ریسک محیط زیستی مورد بررسی قرار داده است.
مواد و روش‌ها: در مطالعه حاضر ابتدا با استفاده از آزمون دیکی‌فولر تعمیم‌یافته، مانایی متغیرها بررسی شده است و سپس با بکارگیری روش هم‌انباشتگی کائو، رابطه بلندمدت بین متغیرهای مدل مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت اثر توسعه مالی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، تولید ناخالص داخلی سرانه و شهرنشینی بر ریسک محیط زیستی برای 35 کشور طی دوره 2021-1990 با بکارگیری گشتاورهای تعمیم‌یافته پانلی مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج: با توجه به این که بنابر آزمون‌ ریشه واحد دیکی‌فولر تعمیم‌یافته برخی متغیرها در سطح و برخی در تفاضل مرتبه اول مانا شده‌اند، برای پرهیز از رگرسیون کاذب در تخمین‌ها، هم‌انباشتگی بین متغیرها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمون هم‌انباشتگی کائو رابطه بلندمدت بین متغیرها را تأیید کرد. همچنین، نتایج مدل‌های پژوهش نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر ریسک محیط زیستی اثری منفی و معنادار دارد. بیشتر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از کشورهای توسعه‌یافته با مقررات محیط زیستی سخت‌گیرانه می‌آید، از این رو، آن‌ها می‌توانند فناوری‌های محیط زیستی برتر‌ را به کشور میزبان منتقل کنند. در نهایت، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی راه را برای ارتقای پایداری محیط زیستی در کشور میزبان هموار می‌کند. همچنین نتایج نشان داده است که توسعه بخش مالی، ریسک محیط زیستی را در مدل (2) کاهش می‌دهد زیرا توسعه مالی به‌دلیل تجهیز منابع مالی و امکان دسترسی به تکنولوژی‌های کاراتر، به ارائه اطلاعات بیشتر در مورد اهمیت محیط زیست به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه کمک می‌کند. در مدل اول نیز یک رابطه غیرخطی U شکل بین توسعه مالی و ریسک محیط زیستی وجود دارد. عبارت تعامل FD × FDI نیز اثر معناداری بر ریسک محیط زیستی ندارد. نتایج همچنین نشان می‌دهد که رشد اقتصادی و شهرنشینی، ریسک محیط زیستی را کاهش می‌دهند.
بحث: این مطالعه بیان می‌کند که توسعه بخش مالی در کشورهای در حال توسعه می‌تواند افزایش کیفیت محیط زیست را به همراه داشته باشد. با این حال، نتایج ممکن است در یک بخش مالی توسعه‌یافته متفاوت باشد‌. بیشتر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از کشورهای توسعه‌یافته با مقررات محیط زیستی سخت‌گیرانه می‌آید، از این رو، آن‌ها می‌توانند فناوری‌های محیط زیستی برتر‌ را به کشور میزبان منتقل کنند. در نهایت، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی راه را برای ارتقای پایداری محیط زیستی در کشور میزبان هموار می‌کند. از طرفی با افزایش درآمد واقعی، افراد توانایی بیشتری برای اختصاص منابع برای حفاظت از محیط زیست و کاهش ریسک محیط زیستی دارند. همچنین، رشد اقتصادی ناشی از فناوری بهبود یافته می‌تواند بازدهی بالاتر با ریسک محیط زیستی کمتر را فراهم کند. شهرنشینی نیز به‌دلیل استانداردهای بالاتر زندگی، افزایش سلامت عمومی، اثرات خارجی مثبت و صرفه به مقیاس، بهره‌وری بالاتری را به همراه دارد از این روی برای محیط زیست مفید است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 1. Acheampong, A.O., Amponsah, M. and Boateng, E., 2020. Does financial development mitigate carbon emissions? Evidence from heterogeneous financial economies. Energy Economics, 88, 104768.
 2. Acheampong, A.O., 2019. Modelling for insight: Does financial development improve environmental quality? Energy Economics. 83, 156–179.
 3. Agbloyor, E.K., 2019. Foreign Direct Investment, Political Business Cycles and Welfare in Africa. Journal of International Development. 31 (5), 345–373.
 4. Alfaro, L., Chanda, A., Kalemli-Ozcan, S., 2004. FDI and economic growth: the role of local financial markets. Journal of International Economics. 89–112.
 5. Amin Rashti, N. and Marafati, R., The effect of foreign direct investment on environmental performance in selected countries. Financial Economics, 6(21), 185-207. (In Persian).
 6. Anderson, T.W. and Hsiao, C., 1981. Estimation of Dynamic Models with Error Components. Journal of the American Statistical Association, 76(375), 598-606.
 7. Arellano, M. and Bond, S., 1991. Some tests of specification for panel data: Monte carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58, 277–297.
 8. Arellano, M. and Bover, O., 1995. Another look at the instrumental variable estimation of error-components models. Journal of Econometrics, 68(1), 29–51.
 9. Blundell, R. and Bond, S., 1998. Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115–143.
 10. Boachie-Yiadom, E. and Mensah, L., 2021. Environmental risk, FDI and tax reforms: why we must worry. African Journal of Economic and Management Studies. 12 (2), 269–284.
 11. Bokpin, G.A., 2017. Foreign direct investment and environmental sustainability in Africa: The role of institutions and governance. Research in International Business and Finance. 39, 239–247.
 12. Borensztein, E., De Gregorio, J. and Lee, J.W., 1998. How does a foreign direct investment affect economic growth? Journal of International Economics. 45 (1), 115–135.
 13. Boutabba, M.A., 2014. The impact of financial development, income, energy and trade on carbon emissions: Evidence from the Indian economy. Economic Modelling. 40. 33-41.
 14. Busse, M. and Groizard, J., 2008. FDI, regulations, and growth. The World Economy. 31 (7), 35–50.
 15. Chaudhry, P. and Ruysschaert, G., 2008. Climate Change and Human, Development in Viet Nam. United Nations Development Program, Geneva.
 16. De Mello Jr, L.R., 1997. Foreign direct investment in developing countries and growth: A selective survey. The journal of development studies. 34 (1), 1–34.
 17. Dean, J.M., Lovely, M.E., and Wang, H., 2005. Are foreign investors attracted to weak environmental regulations? Evaluating the evidence from China. The World Bank.
 18. Demena, B.A. and Afesorgbor, S.K., 2020. The effect of FDI on environmental emissions: Evidence from a meta-analysis. Energy Policy. 138, 111192.
 19. Duodu, E., Kwarteng, E., Oteng-Abayie, E.F. and Frimpong, P.B., 2021. Foreign direct investments and environmental quality in sub-Saharan Africa: the merits of policy and institutions for environmental sustainability. Environmental Science and Pollution Research. 28 (46), 66101–66120.
 20. Fatahi Ardakani, A., Soltani-Zoghi, A. and Serajeddin, A., 2021. Foreign direct investment and pollution control’s effects on the environmental quality in MENA countries. Environmental Sciences, 19(2), 1-20. (In Persian).
 21. Frutos-Bencze, D.K.B. and Kulvanich, N., 2017. Impact of FDI and trade on environmental quality in the CAFTA-DR region. Applied Economics Letters. 24 (19), 1393–1398.
 22. Hines Jr, J.R. and Rice, E.M., 1994. Fiscal paradise: Foreign tax havens and American business. The Quarterly Journal of Economics. 109 (1), 149–182.
 23. Hoffmann, R., Lee, C.G., Ramasamy, B. and Yeung, M., 2005. FDI and pollution: a granger causality test using panel data. Journal of International Development: The Journal of the Development Studies Association. 17 (3), 311–317.
 24. Jalil, A. and Feridun, M., 2011. The impact of growth, energy and financial development on the environment in China: a cointegration analysis. Energy economics. 33 (2), 284–291.
 25. Jorgenson, A., Dick, C. and Mahutga, M., 2007. Foreign investment dependence and the environment: an ecostructural approach. Social Problems. 54, 371–394.
 26. Khan, M. and Ozturk, I., 2021. Examining the direct and indirect effects of financial development on CO2 emissions for 88 developing countries. Journal of Environmental Management. 293.
 27. Khan, M.S. and Reinhart, C.M., 1990. Private investment and economic growth in developing countries. World Development. 18 (1), 19–27.
 28. Kim, M.H. and Adilov, N., 2012. The lesser of two evils: an empirical investigation of foreign direct investment-pollution tradeoff. Applied Economics. 44 (20), 2597– 2606.
 29. King, R. and Levine, R., 1993. Finance & Growth: Schumpeter might be right. The Quarterly Journal of Economics. 108(3). 717-737.
 30. Kirikkaleli, D., Güngör, H. and Adebayo, T.S., 2022. Consumption-based carbon emissions, renewable energy consumption, financial development and economic growth in Chile. Business Strategy and the Environment. 31 (3), 1123–1137.
 31. Levinson, A. and Taylor, M.S., 2008. Unmasking the pollution haven effect. International Economic Review. 49 (1), 223–254.
 32. McKinnon, R.I., 2010. Money and capital in economic development. Brookings Institution Press, Brookings.
 33. Mesagan, E.P., 2021. Environmental sustainability in Sub-Saharan Africa: the case of production and consumption activities. Journal of the Knowledge Economy. 1–28.
 34. Mirzaei, M., Horry, H.R. and Sadeghi, Z., 2019. Investigating the Effect of Foreign Direct Investment on Environmental Pollution in MENA Countries. Journal of Environmental and Natural Resource Economics, 3(4), 113-130. (In Persian).
 35. Nepal, R., Paija, N., Tyagi, B. and Harvie, C., 2021. Energy security, economic growth and environmental sustainability in India: Does FDI and trade openness play a role? Journal of Environmental Management. 281 (2021), 1–12.
 36. Ntow-Gyamfi, M., Bokpin, G.A. and Aboagye, A., 2020. Environmental sustainability and financial development in Africa; does institutional quality play any role? Development Studies Research. 7 (1), 93–118.
 37. Omri, A., Nguyen, D.K. and Rault, C., 2014. Causal interactions between CO2 emissions, FDI, and economic growth: Evidence from dynamic simultaneous-equation models. Economic Modelling. 42, 382–389.
 38. Osei, J.M. and Kim, J., 2020. Foreign direct investment and economic growth: Is more financial development better? Economic Modelling. 93, 154–161.
 39. Pao, H.T. and Tsai, C.M., 2011. Multivariate Granger causality between CO2 emissions, energy consumption, FDI (foreign direct investment) and GDP (gross domestic product): evidence from a panel of BRIC (Brazil, Russian, India, China) Countries. Energy. 36(1). 685-693.
 40. Pejovian, J. and Zandi, F., 2010. The relationship between foreign direct investment and the environment (a case study of selected countries). Financial Economics, 4(10), 1-28. (In Persian).
 41. Riti, J.S., Shu, Y., Song, D. and Kamah, M., 2017. The contribution of energy use and financial development by source in climate change mitigation process: A global empirical perspective. Journal of Cleaner Production. 148, 882–894.
 42. Sachs, J.M.J., Schmidt-Traub, G.M.K., Bahadur, C. and Faye, M.G.M., 2004. Ending Africa’s Poverty Trap. Brookings Papers on Economic Activity. 146.
 43. Sahay, R., Čihák, M., N’Diaye, P., Barajas, A., Bi, R., Ayala, D. and Gao, Y., 2015. Rethinking Financial Deepening: Stability and Growth in Emerging Markets. International Monetary Fund (IMF), Washington.
 44. Saud, S., Chen, S. and Haseeb, A., 2020. The role of financial development and globalization in the environment: accounting ecological footprint indicators for selected one– belt-one-road initiative countries. Journal of Cleaner Production. 250, 119518.
 45. Shah, W.U.H., Yasmeen, R. and Padda, I.U.H., 2019. An analysis between financial development, institutions, and the environment: a global view. Environmental Science and Pollution Research. 26 (21), 21437–21449.
 46. Shahbaz, M., Hye, Q.M.A. and Tiwari, A.K., 2013b. Economic growth, energy consumption, financial development, international trade and CO2 emissions, in Indonesia. MPRA. 1-47.
 47. Shahbaz, M., Solarin, S.A., Mahmood, H. and Arouri, M., 2013a. Dose financial development reduce CO2 emissions in Malaysian economy? A time series analysis. Economic Modelling. 35(3). 145-152.
 48. Shahbaz, M., Nasir, M.A. and Roubaud, D., 2018. Environmental degradation in France: The effects of FDI, financial development, and energy innovations. Energy Economics. 74, 843–857.
 49. Shahbaz, M., Shahzad, S., Ahmad, N. and Alam, S., 2016. Financial development and environmental quality: the way forward. Energy Policy. 98, 353–364.
 50. Singhania, M. and Saini, N., 2021. Demystifying pollution haven hypothesis: Role of FDI. Journal of Business Research. 123, 516–528.
 51. Tamazian, A., Chousa, J.P. and Vadlamanna, K.C., 2009. Does higher economic and financial development lead to environmental degradation: Evidence from BRI Countries. Energy Policy. 37, 246–253.
 52. Tayebi, S.K., Sariri, H. and Haj Karami, M., 2011. Analysis of the Degree of Financial and Commercial Openness on the Financial Development of Iran and its Trading Partners. Rah Andisheh Economic Research Journal. 1 (4). 39-60. (In Persian).
 53. United Nations Development Program. 2015. Climate Change and Human Development: Harnessing Emerging Opportunities. United Nations, Geneva.
 54. Wang, H., Dong, C. and Liu, Y., 2019. Beijing direct investment to its neighbors: A pollution haven or pollution halo effect? Journal of Cleaner Production. 239, 118062.
 55. World Bank, 2020. World Development Indicators Data: Washington DC.
 56. Yiadom, E., Mensah, L. and Bokpin, G.A., 2022. Environmental Risk and Foreign Direct Investment: The role of Financial Sectore Development. Environmental Challenges. 9. 1-12.
 57. Yuxiang, K. and Chen, Z., 2011. Financial development and environmental performance: evidence from China. Environment and Development Economics. 16 (1), 93–111.
 58. Zaidi, S.A.H., Zafar, M.W., Shahbaz, M. and Hou, F., 2019. Dynamic linkages between globalization, financial development and carbon emissions: evidence from Asia Pacific Economic Cooperation countries. Journal of Cleaner Production. 228, 533–543.
 59. Zakaria, M. and Bibi, S., 2019. Financial development and environment in South Asia: the role of institutional quality. Environmental Science and Pollution Research. 26 (8), 7926–7937.
 60. Zhang, J. and Fu, X., 2008. FDI and environmental regulations in China. Journal of the Asia Pacific Economy. 13 (3), 332–353.
 61. Zhang, Y., 2011. The impact of financial development on carbon emissions: An empirical analysis in China. Energy Policy. 39(4). 2197-2203.
 62. Zheng, J. and Sheng, P., 2017. The impact of foreign direct investment (FDI) on the environment: market perspectives and evidence from China. Economies. 5 (1), 8–17.