نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

مرکز بهداشت جنوب تهران ، تهران، ایران

چکیده

یکی از منابع تولید مواد زائد شهری، مراکز بهداشتی‌درمانی است. در حال حاضر در کشور ما اطلاع دقیقی از کمیت و کیفیت پسماندهای تولیدی در مراکز بهداشتی‌ درمانی در دسترس نمی‌باشد و متخصصان برای برنامه‌ریزی و مدیریت اصولی و صحیح پسماندهای تولیدی در این مراکز مجهولات بسیاری پیش رو دارند. این مطالعه توصیفی مقطعی و کاربردی طی سال‌ 97-96 در مراکز بهداشتی ‌درمانی جنوب تهران انجام شد. در این مطالعه 90 چک ‌لیست در فصل های مختلف توسط کارشناسان بهداشت محیط مورد بررسی قرار گرفت. میزان تولید پسماندهای عادی و عفونی و هم­چنین نحوه مدیریت پسماند در مراکز بهداشتی ‌درمانی تعیین شد. سرانه وزنی تولید پسماند عادی، عفونی و تیز و برنده به ترتیب در مراکز بهداشتی و درمانی به ازای هر مراجعه کننده 24، 6/13 و 10 گرم در روز می باشد. سرانه حجمی پسماند عادی، عفونی و تیز و برنده به ترتیب در این به ازای هر مراجعه کننده 03/0، 014/0 و 01/0  لیتر در روز می باشد. میزان تولید پسماند در مراکز بهداشتی و درمانی با توجه به نوع فعالیت این مراکز که بیشتر جنبه اداری و آموزشی دارد، پایین­تر از حدی است که بتواند چالش جدی پیش روی مدیریت پسماند در این مراکز قرار دهد. ضعف در تفکیک پسماندها و عدم جلوگیری از اختلاط پسماند عادی و عفونی، لزوم آموزش به پرسنل و نظارت بیشتر را می­طلبد. بهترین عملکرد سیستم مدیریت پسماند در این مراکز در خصوص دفع ایمن و صحیح زائدات نوک تیز در ظروف ایمن است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 1. Abaslo, M., 2006. Evaluation of the city of Khoy Storage and disposal of hospital waste collection. 2nd National Conference on Solid Waste Management and its Place in Urban Planning. Tehran, Iran.
 2. Alagoz, A. and Kocasoy, G., 2008. Determination of the best appropriate management methods for the health-care wastes in Istanbul. Journal of Waste Management. Vol. 28, pp: 1227-1235.
 3. Amoee, A.; Mohammadi, A.K.; Tahmasebizadeh, M. and Asgharnia, H., 2012. Quality & Quantity of Solid wastes in the Health Care Centers of Babol in 2010. 6th national & 1st international conference on waste management. Mashhad, Iran.
 4. Askarian, M.; Vakili, M. and Kabir, G., 2004. Results of a Hospital Waste survey inpritive hospital in Fars Province. journal of Waste management. Vol. 24, No. 4, pp: 347-352.
 5. Bahrami, H., 2008. Investigation on health care wastes and Possibility of related management in Kerman. Kerman, Iran: Kerman University of Medical Sciences.
 6. Barafrashtehpor, M.;  Zazouli, M. and Ehsan, R., 2014. Assessment of dental waste production rate and management in Sari. Journal of Advances Environmental Health Research. (In Persian)
 7. Bazrafshan, E.; Kazemi, M.; Azarban, M. and Ghaeni, A., 2010. Study of quality and quantity of wastes in health care centers in Chabahar province in 2009.  5th National Conference on Waste Management Mashhad, Iran.
 8. Dehghani, M.; Talebi Bidokht, T. and Kamal, A., 2009. Medical waste Collection in hospitals. 12nd National Conference on Environmental Health. Kerman, Iran.
 9. Englehardt, J.; An, H.; Fleming, L. and Bean, J., 2003. Analytical predictive Bayesian assessment of occupational injury risk: municipal solid a waste collectors. Risk Analysis. Vol. 23, No. 5, pp: 917-927.
 10. Fazlzadeh, M.; Sadeghi, H.; Hazrati, S.M.A.; Mokhtari, A. and Habibzadeh, S., 2011. Survey of Waste Management Practices at Health Centers of Ardebil City. Journal of Health. Vol. 2, No. 4, pp: 17-27.
 11. Johari, Z.; Ramezankhani, A. and Zaeri, F., 2008. Management of collection and disposal of wastes in health-care centers. Daneshvar journal. Vol. 15, No. 75, pp: 9-14.
 12. Meta, A.; Rodrigues, C.; Ghag, S.; Bavi, P.; Shenal, S. and Dastur, F., 2005. Needle stick injuries in a tertiary care center in mubal. Journal of Hospital Infection. Vol. 60, No. 4, pp: 368-373.
 13. Meymani, S.; Bazrafshan, E.; Hoseyni, A.; Kazemi, M.; Modi, S. and Bechari,
  ,
  2009. editors. survey of quality and quantity of wastes produced in haelth-care centers in Zahedan (2008). 12nd National Conference on Environmental Healths. Tehran, Iran. Shahid Beheshti University of Medical Sciences
 14. Omrani, G., 2005. Solid waste. Tehran, Iran: Islamic Azad Unversity.
 15. Omrani, G. and Alavi Nakhjavani, N., 2007. Solid Waste (1): Hospital Wastes. Tehran, Iran: Andishe rafea.
 16. Omrani, G.; Imandel, K. and Karimzadegan, H., 1998. Study of solid waste collection and disposal in hospitals and health care centers of tehran province. Iranian Journal of Publice Health. Vol. 27, No. 3-4, pp: 61-65.
 17. Phengxay, S.; Okumura, J.; Mivoshi, M.; Sakiaka, K.; Kurolwa, C. and Phengxay, M., 2005. Health-care waste management in lao-PDR: a case study. Waste Management & Research. Vol. 23, No. 6, pp: 571-581.
 18. Pruss, A.; Giroult, E. and Rushbrook, P., 1999. Safe management of wastes from health-care activities. Geneva: WHO.
 19. Tsakona, M.; Anagnostopoulou, E. and Gidarakos, E., 2007. Hospital waste management and toxicity evaluation: A case study. Journal of Waste Management. Vol. 27, No. 7, pp: 912-920.
 20. Yousefi, Z.; Yazdani, T.; Amirian, T. and Hoseyndokht, S., 2010. Study of quality and quantity of infected wastes in health care, clinical and paraclinical centers in Sari province in 2007. 5th National Conference on Waste Management. Mashhad, Iran.
 21. Zazouli, M.; Fazeli Farsani, S.; Barafrashtehpor, M. and Alinejad, A., 2015. Quantitative, Qualitative Analysis and Solid Waste Disposal Method in Health Care Centers in Gachsaran. Journal of Mazandaran University Medical Science. Vol. 25, No. 122, pp: 328-332.