نوع مقاله : مقاله علمی ترویجی

نویسنده

دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

چکیده

در اواسط قرن بیستم بود که انسان متوجه این امر گردید که اگر به بهره‌برداری از طبیعت در جهت دستیابی به اهداف توسعه‌ای خود ادامه دهد دیگر هیچ‌چیز از منابع طبیعی برای ادامه زیست خود باقی نخواهد گذاشت. به همین منظور به فکر چاره‌ای برای بالا بردن بهره‌وری از منابع طبیعی و حفاظت از آن در عین ادامه به مسیر توسعه خود افتاد. ایده‌ای که یکی از مهم‌ترین جنبه‌های مفهوم توسعه پایدار گردید. کنفرانس‌های متعددی در جهت محافظت از محیط‌زیست با توجه به روند توسعه کشورها برگزار گردید که آخرین آن‌ها کنفرانس پاریس 2015 با حضور 198 کشور و صدور توافق‌نامه پاریس بود. اجرای این توافق‌نامه تأثیرات چندجانبه بسیاری برای کشورهای متعهد خواهد داشت. در این پژوهش تأثیرات اجتماعی اجرای توافق‌نامه پاریس که ایران نیز متعهد به انجام آن شده است، مورد بررسی قرار خواهد گرفت. روش مورد استفاده تحلیل محتوای کیفی می‌باشد که با تحلیل متن توافق‌نامه صورت می‌گیرد. نتایج گویای این است که ایران برای اجرای این توافق و عدم تجاوز از درصد انتشار گازهای گلخانه‌ای تعهد داده شده، نباید نرخ توسعه سالانه‌اش از 2 درصد تجاوز کند. این نرخ پایین عملاً کشور ما را از رسیدن به کشورهای پیشرفته جهان عقب می‌اندازد. هم­چنین در زمینه اجتماعی باعث ایجاد عقب‌ماندگی و فشار بر طبقه پایین جامعه با شدت گرفتن بحران مشروعیت برای دولت می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 1. آزادخالصی، م.، 1385، حق بر محیط‌ زیست و توسعه و ارتباط آن‌ها. پایان نامه رشته حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی.
 2. ایمان، م.ت. و نوشادی، م.ر.، 1390، تحلیل محتوای کیفی. مجله پژوهش. سال 3، شماره 2، صفحات 15 تا 44.
 3. بروجردی، م.، 1384، روشنفکران ایرانی و غرب. ترجمه: شیرزادی، ج.، انتشارات فروزان روز. تهران.
 4. بک، ا.، 1388، جامعه در مخاطره جهانی. ترجمه مهدی ­زاده، م.ر.، انتشارات کویر. تهران.
 5. بلیکی، ن.، 1384، طراحی پژوهش‌های اجتماعی. ترجمه: چاوشیان، ح.، انتشارات نی. تهران.
 6. پرمن، ر. و مک‌گیل، ج.، 1382، اقتصاد محیط‌ زیست و منابع طبیعی. ترجمه: ارباب، ح.ر.، نشر نی. تهران.
 7. جعفری، ر.؛ نصر، ا.ر. و میرشاه­ جعفری، ا.، 1387، تحلیل محتوا روشی پرکاربرد در مطالعات علوم اجتماعی، رفتاری و انسانی، با تأکید بر تحلیل محتوای کتاب‌های درسی. فصلنامه حوزه و دانشگاه. شماره 55، صفحات 33 تا 58.
 8. دبیرسیاقی، س. م.، 1383، بحران محیط‌زیست. نشر حدیث امروز. تهران.
 9. رحیمی، ع.، 1388، انسان توسعه محیط‌زیست. کتاب ماه علوم اجتماعی، شماره 20، صفحات 110 تا 118.
 10. ژلنیتس، آ.، 1396، فضا و نظریه اجتماعی. ترجمه: ترکمه، آ.، انتشارات علمی و فرهنگی. تهران.
 11. کاپلستون، ف.چ.، 1393، تاریخ فلسفه. ترجمه: مجتبوی، س.ج.ا.، انتشارات علمی و فرهنگی. تهران.
 12. کانت، ا.، 1390، نقد عقل محض. ترجمه: نظری، ب.، انتشارات ققنوس. تهران.
 13. مارشال، ک.، راس‌من، گ.، 1381، روش تحقیق کیفی. پارسائیان، ع. و اعرابی، س.م.، دفتر پژوهش‌های فرهنگی. تهران.
 14. محمدی‌مهر، غ.ر.، 1387، روش تحلیل محتوا (راهنمای عملی تحقیق). گنجینه علوم انسانی دانش‌نگار. تهران.
 15. نظری، م.ر.، 1395، ارزیابی آثار اقتصادی ناشی از تعهدات ایران در توافق نامه پاریس. سازمان حفاظت از محیط زیست. تهران.
 16. هاروی، د.، 1394، هفده تضاد و پایان سرمایه‌داری. ترجمه: اقوامی­مقدم، ع.، انتشارات اختران. تهران.
 17. هولستی، ا.ر.، 1380، تحلیل محتوا در علوم اجتماعی و انسانی. ترجمه: سالارزاده، ن.، دانشگاه علامه طباطبایی. تهران.
 18. Bourdieu, P., 1997. The Forms of Capital, London: Oxford University press.
 19. Harvey, D., 1973. Social Justic and the City, London: Edvard Arnold.
 20. Hickey, G. and Kipping, C., 1996. Issues in research. A multi-stage approach to the coding of data form openended questions. Nurse Researcher. Vol 4, pp: 81-91.
 21. Lefebver, H., 1991. Critique of Everyday Life, London: Verso.
 22. Lefebver, H., 1991. The Production of Space, Oxford: Blackwell.
 23. Lefebver, H., 1995. Introduction to Modernity, London: Verso.
 24. Nozick, R., 1974. Anarchy, State, and Utopia, New York: Basic books.
 25. Van Zoonen, L., 2002. Feminist Media Studies. London: Sage Publication.
 26. Waters, M., 1995. London: Routledge.