نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 گروه مهندسی حرفه ای صنایع شیمیایی، دانشگاه فنی و حرفه‌ای، تهران، ایران

2 گروه محیط زیست، پژوهشگاه نیرو، تهران، ایران

چکیده

اکسیدهای نیتروژن یکی از آلاینده‌های مهم هوا هستند که انتشار آن­ها در اتمسفر باعث تولید آلاینده‌های ثانویه خطرناکی می‌شود. شناسایی انواع روش ­های کاهش این آلاینده در دودکش، راهنمای مهمی برای انتخاب روش اثرگذار برای دستیابی به­ حد­مطلوب این آلاینده با­توجه به نوع صنعت برای متخصصین است. در­این مقاله بر­ روی روش ­های کاهش اکسیدهای نیتروژن در جریان گازهای دودکش مروری انجام شده است. این روش ­ها شامل فرآیندهای شیمیایی مثل اکسیداسیون پلاسمایی و غیرپلاسمایی به کمک یک عامل اکسنده،‌ احیاء کاتالیستی و غیرکاتالیست،  پرتودهی­الکترونی،‌ فرآیند بیولوژیکی و فرآیندهای جذب فیزیکی روی جاذب جامد و مایع است. این روش ­ها اکسید نیتروژن را از یک جریان­گازی جدا و آن­را به مواد بی­اثر تبدیل می‌کند. این روش ­ها برای صنایعی که از تکنولوژی­ های قدیمی استفاده می­ کنند و آلایندگی بالایی دارد بسیار مؤثر است. عمده فناوری­ های معرفی شده دراین مقاله جزو چهار روش اصلی با تکنولوژی توسعه ­یافته یا نزدیک به توسعه ­یافتگی هستند و قابلیت استفاده در صنایع ایران را دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 1. آناقیزی، ج، طالبی زاده، پ، میرپور ش، رحیم زاده ح، قمی ح.، 1392. طیف سنجی نوری راکتور پلاسمای سرد کاهنده غلظت گازهای آلاینده سمی NOx، بیستمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران، شیراز.
 2. کمیلی، س، مصطفایی ع، جلالی لیچایی م، 1397. روش­های کاهش اکسیدهای نیتروژن در محفظه احتراق، فصلنامه علمی محیط زیست و توسعه فرابخشی، دوره 3، شماره 61، صفحه 11 تا 24.
 3. Ando, J., 1989. Review of Japanese NOx control technology for stationary sources, T. Schneider and L. Grant (Editors), Air Pollution by Nitrogen Oxide, Elsevier Scientific Publishing Company. Vol. 21, pp: 699-714.
 4. Anonymous, 2016. Energy and air pollution, iea.org.
 5. Anonymous, 1999. EPA technical report, Nitrogen Oxides (NOx), Why and How They Are Controlled, EPA-456/F-99-006R.
 6. Basfar, A.; Osama, I.F.; Kunnummal, N.; Chmielewski, A.G.; Licki, J.; Pawelec, A.; Zimek, Z. and Warych, J., A review on electron beam flue gastreatment (EBFGT) as a multicomponent air pollution control technology. Nukleonika. Vol.55, No. 3, pp: 271−277.
 7. Bruce, W.L., Feeley, T., Murphy, J. and Green, L., 2005. A Review of DOE/NETL's Advanced NOx Control Technology R&D Program for Coal-Fired Power Plants, Project report, DOE/NETL NOx R&D Program Review.
 8. Crippa, ; Maenhout, G.; Dentener, F.D.; Guizzardi, D.; Sindelarova, K.; Muntean, M.; Van Dingenen, R. and Granier, C., 2016. Forty years of improvements in European air quality: regional policy-industry interactions with global impacts, Atmos. Chemical Physics. Vol. 16, pp: 3825–3841.
 9. Gholami, F.; Tomas, M.; Gholami, Z. and Vakili, M., 2020. Technologies for the nitrogen oxides reduction from flue gas: A review, Science of the Total Environment.vol. 714, 136712.
 10. Li, G.; Wang, B.; Xu, W.Q.; Li, Y.; Han, Y. and Sun, Q., 2019. Simultaneous removal of SO2 and NOx from flue gas by wet scrubbing using a urea solution. Environmental Technology. Vol. 40, No. 20, pp: 2620-2632.
 11. Richards, J.R., 2000. Control of Nitrogen Oxides Emissions, EPA Contract No. 68D99022.
 12. Si, M.; Shen, B.; Adwek, G.; Xiong, L.; Liu, L.; Yuan, P.; Gao, H.; Liang, C. and Guo, O., 2021. Review on the NO removal from flue gas by oxidation methods.  Journal of Environmental Sciences. Vol. 101, pp: 49–71.
 13. Skalska, K.; Miller, J.S. and Ledakowicz, S., 2010. Trends in NOx abatement: A review. Science of the Total Environment. Vol. 408, pp: 3976–3989.
 14. Stratos, T.E. and Jozewicz, W., 2005. Multipollutant Emission Control Technology Options for Coal-fired Power Plants, EPA-600/R-05/03.
 15. Wang, Y.; Chen, B.; Zhu, Y.; Fu, L.; Wu, Y. and van Ree, T., 2018. Metal Oxides in Energy Technologies. Elsevier. pp: 341–360.
 16. Yeh, S.; Rubin, E.S.; Taylor, M.R. and Hounshell, D.A., 2005. Technology Innovations and Experience Curves for Nitrogen Oxides Control Technologies. Journal of the Air & Waste Management Association. Vol. 55, pp: 1827-1838.