نوع مقاله : مقاله علمی ترویجی

نویسندگان

گروه اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران

چکیده

هدف این مطالعه، برآورد الگوی رشداقتصادی درون­زا و لحاظ اثر سلامت نیروی انسانی بررشد اقتصادی به­ صورت غیرمستقیم از­طریق تأثیری که آلودگی محیط ­زیستی بر سلامت نیروی انسانی به ­جای می­ گذارد، می‌باشد. در این پژوهش برای بررسی اثر سلامت نیروی انسانی بر رشداقتصادی، از یک الگوی اقتصادسنجی، با به ره­گیری از روش داده ­های تابلویی برای کشورهای منتخب­ نفتی در دوره (2017-1995) استفاده شده و از یک شاخص ­­سلامت (امید به­ زندگی) و یک شاخص آلودگی محیط­زیستی (CO2 و NOx) استفاده شده­ است. نتایج تحقیق نشان­ می­ دهد که آلودگی محیط­ زیستی تأثیرمنفی و معناداری بر شاخص ­سلامت و شاخص توسعه انسانی دارد. هم­چنین در کشورهای مورد بررسی رابطه شاخص آلودگی و رشد اقتصادی یک رابطه ­منفی است، زیرا با­توجه به رابطه ­مثبت میان شاخص­­ سلامت و شاخص توسعه انسانی و هم­چنین رابطه مثبت و قابل­ توجه میان شاخص توسعه انسانی و رشد اقتصادی، افزایش آلودگی مقداری از تأثیر­ مثبت و قابل­توجه شاخص توسعه انسانی بر رشداقتصادی را خنثی خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 1. Alatas, S. and Çakir, M., 2016. The effect of human capital on economic growth: A panel -data analysis. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yönetim Bilimleri Dergisi, Vol. 14. p 539.
 2. Bloom, D.E.; Canning, D. and Sevilla, J., 2004. The effect of health on economic growth: a production function approach. World Development.  32. pp: 1-13.
 3. Borhan, H.; Ahmed, E.M. and Hitam, M., 2018. Co2, quality of life and economic growth in ASEAN 8. Journal of Asian Behavioural Studies. 3. pp: 55-63.
 4. Harrod, R.F. 1939. An essay in dynamic theory. The Economic Journal. Vol. 49. pp: 14-33.
 5. Khoshnevis, M. and Pajoyan, J., Investigating the Impact of Environmental Pollution on Human Development Index (HDI) in Developed Countries. Journal of Financial Economics and Development. Vol. 13. pp: 17-30.
 6. Narayan, S.; Narayan, P.K. and Mishra, S. 2010. Investigating the relationship between health and economic growth: Empirical evidence from a panel of 5 Asian countries. Journal of Asian Economics. Vol. 2. pp: 404-411.
 7. Naya, Patrick Danel & Ndeffo Luc, Nembot & Edokat E. Tafah, 2012, Human Capital and Economic Growth in Cameroon”, Online Journal of Social Sciences Research, Vol. 1. pp: 78-84.
 8. Romer, P.M., 1990. Human capital and growth: theory and evidence. In Carnegie-Rochester conference series on public policy. Elsevier. Vol. 32. pp: 251-286.
 9. Salatin, P. and Ghafari, N., 2016. The Impact of Human Capital on Environmental Quality. Human and Environment. Vol. 2. pp: 1-12
 10. Salmanpour, A., 2018. The Effect of Population Growth, Human Capital and Petroleum Consumption on Environmental Pollution in Iran. Journal of Environmental Science and Technology. Vol. 20. pp: 239-255.
 11. Teixeira, A.A. and Queirós, A.S., 2016. Economic growth, human capital and structural change: A dynamic panel data analysis. Research Policy. Vol. 45. pp: 1636-1648.