نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علمی اقتصاد محیط زیست، پژوهشکده محیطزیست و توسعه پایدار، سازمان حفاظت محیطزیست، تهران، ایران

2 گروه زمین شناسی کاربردی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

استخراج مواد معدنی نقش اساسی در توسعه اقتصادی، اجتماعی به همراه دارد، از طرفی معدن­کاری و فرآیندهای وابسته به آن، می­ تواند پیامدهای آسیب رسان بر اکوسیستم‌های طبیعی داشته باشد که از آن­ جمله می توان به آلودگی هوا، آب و خاک، و هم­چنین اثر بر روی تنوع زیستی و کاربری اراضی اشاره نمود. بنابراین با کمی­سازی این پیامدها و تخمین هزینه خسارات وارد بر خدمات بوم سازگان می‌توان با اعمال رهکارهای مبتنی بر پیشگیری و کنترل اثرات، تخریب بوم سازگان ­های کشور را کاهش داد. محدوده معدنی بوکسیت جاجرم به عنوان بزرگترین و مهم­ترین معدن بوکسیت کشور، در استان خراسان شمالی واقع شده است. معدنکاری فلز بوکسیت در طی فرآیند بهره­ برداری و استخراج ماده ارزشمند آلومینیوم، پیامدهای محیط ­زیستی منفی بر روی اکوسیستم‌های همجوار خود به همراه دارد. از آن­جایی که بیشترین محدوده اثر این معدن، اراضی کشاورزی پایین دست و اطراف محدوده استخراجی این منطقه به میزان 6000 هکتار می­ باشد، لذا در این تحقیق هزینه خسارات محیط ­زیستی معدن با استفاده از رویکرد انتقال منفعت بر روی این بیوم برآورد گردیده است. هزینه خسارات وارد بر خدمات بوم سازگان ناشی از معدنکاری فلز بوکسیت در اراضی زراعی (برای مساحت 1000 هکتار از اراضی تحت تأثیر)، 2481375 میلیون ریال  (معادل  9925500 دلار) در سال (2021) تخمین زده شده است، که این خود اهمیت بازسازی معدن و هم­چنین احیای اکولوژیکی بعد از فعالیت معدنکاری در منطقه مزبور را می­رساند. استفاده از ابزارهای اقتصادی در جهت پیشگیری و کنترل اثرات ناشی از فعالیت­ های معدنکاری بسیار ضروری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 1. Adiansyah, J.S., Rosano, M., Biswas, W. and Haque, N., 2017. Life cycle cost estimation and environmental valuation of coal mine tailings management. Journal of Sustainable Mining.16(3), pp. 114-125.
 2. Agboola, O., Babatunde, D.E., Fayomi, O.S.I., Sadiku, E.R., Popoola, P., Moropeng, L., Yahaya, A. and Mamudu, O.A., 2020. A review on the impact of mining operation: Monitoring, assessment and management. Results in Engineering, p.100181.
 3. Alun, G. and Li, S., 2017. Actual influence cost estimation of water resources in coal mining and utilization in China. Energy Procedia142, pp.2454-2460.
 4. Assessment, M.E., 2005.Ecosystems and human well-being (Vol. 5, p. 563). United States of America: Island press.
 5. Birkhofer, K., Diehl, E., Andersson, J., Ekroos, J., Früh-Müller, A., Machnikowski, F., Mader, V.L., Nilsson, L., Sasaki, K., Rundlöf, M. and Wolters, V., 2015. Ecosystem services—current challenges and opportunities for ecological research. Frontiers in Ecology and Evolution2, p.87.
 6. Costanza, R., De Groot, R., Sutton, P., Van Der Ploeg, S., Anderson, S.J., Kubiszewski, I., Farber, S.and Turner, R.K., 2014. Changes in the global value of ecosystem services. Global Environmental Change. Vol. 26 pp. 152-158.
 7. De Groot, R., Brander, L.M., van der Ploeg, S., Costanza, R., Bernard, F., Braat, L.C., Christie, M., Crossman, N.D., Ghermandi, A., Hein, L., Hussain, S.,  Kumar, P., McVittie, A., Portela, R., Rodriguez, L.C., ten Brink, P.and van Beukering, P., 2012. Global estimates of the value of ecosystems and their services in monetary units. Ecosystem Services. 1(1), 50-61
 8. De Groot, R., Brander, l. and Solomonides, S. 2020. Ecosystem Services Valuation Database (ESVD) Update of global ecosystem service valuation data. Available from: https://www.espartnership.org/esvd/.
 9. Department of the Environment (DoE). 2012. Economic Valuation of Environmental Resources
  Bamou National Park.
 10. Figueroa, E. and Pasten, R.., 2011. Improving benefit transfer for wetland valuation: income adjustment and economic values of ecosystem goods and services.
 11. Ghaemi, M. and Zahiri, R., 2015. Management of mineral waste in Jajarm bauxite mine (North Khorasan) and some solutions to use them in industry, to preserve part of the natural resources. 1st national conference on applied researchs in maintenance of environment, water and natural resources. (In Persian)
 12. Hirfan, S., Setyowati, E. and Tamsil, A., Economic Valuation of the Post Nickel Mine Reclamation in East Luwu Regency, South Sulawesi. Resources and Environment. 6(6), pp. 143-147.
 13. (Islamic Parliament Research Center of the Islamic Republic of IRAN). 2021; Available from: https://rc.majlis.ir/en/content/about_islamic_parliament_research_center.
 14. Juniah, R., Dalimi, R., Suparmoko, M., Moersidik, S.S. and Waristian, H., 2017. Environmental value losses as impacts of natural resources utilization of in coal open mining. In MATEC Web of Conferences (Vol. 101, p. 04013). EDP Sciences.
 15. Kamble, P.H. and Bhosale, S.M., 2019. Environmental impact of bauxite mining: A review. International Journal for Research in Applied Science and Engineering Technology (IJRASET)7(1), pp.86-90.
 16. Mashaba, H., 2015. Rehabilitation Plan and Closure Cost Estimate for the De Groote Boom Mining Area, Project Number: UAR2967 , 1-29.
 17. Morbarqei, N., 2020. Preparation compilation of an instruction for estimating the costs of damage to the environment resulting from the implementation of road and railway projects, Research Institute of Environmental Sciences, Shahid Beheshti University, Iran. (In Persian)
 18. Omotehinse, A.O., De Tomi, G. and Baninla, Y., 2020. Proactive management of ecosystem services in oil sands pre-mining phase. Natural Resources Research, 29(2), pp.949-965.
 19. Rai, R. and Singh, T.N., 2004. Cost benefit analysis and its environmental impact in mining. I Control Pollution20(1).
 20. Ruskule, A., Vinogradovs, I. and Pecina, M.V., 2018. The guidebook on ecosystem service framework in integrated planning
 21. Sahu, H.B., Prakash, N. and Jayanthu, S., 2015. Underground mining for meeting environmental concerns–a strategic approach for sustainable mining in future. Procedia Earth and Planetary Science11, pp.232-241.
 22. Tost, M., Murguia, D., Hitch, M., Lutter, S.,  Luckeneder, S., Feiel, S. and Moser, P., 2020 .Ecosystem services costs of metal mining and pressures on biomes. Journal of The Extractive Industries and Society.7(1), 79-86.
 23. Worlanyo, A.S. and Jiangfeng, L., 2021. Evaluating the environmental and economic impact of mining for post-mined land restoration and land-use: a review. Journal of Environmental Management279, p.111623.
 24. Yari, E. and Saghafi, I., 2017. Green mining is a strategy for optimal mine management. Second International Conference on Management Cohesion and Development Economics, pp 13 (In Persian)