نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

چکیده

آلودگی‌های زیست‌محیطی و سهم واکنش‌های شیمیائی در این آلودگی‌ها موجب شده که شیمیدان‌ها به‌دنبال طراحی روش‌های شیمیایی فاقد آلودگی باشند. “شیمی سبز” به طبقه‌بندی و تعریف اصولی در راستای نیل به این هدف می‌پردازد و اصطلاحی است که برای اولین‌بار توسط پائول آناستاس، پیشنهاد شد و مفهوم آن عبارت است از ابتکار، طراحی و کاربرد محصولات و فرآیندهای شیمیائی برای کاهش یا حذف استفاده و تولید مواد خطرناک. شیمی سبز سبب جلوگیری از آلودگی منابع و یا کاهش آن شده و نقش مهمی در نیل به توسعه پایدار دارد. برخی از اصول شیمی سبز عبارتند از: استفاده از منابع تجدید‌شدنی، کاهش تعداد مراحل فرایندها، افزایش بازده انرژی، طراحی مواد و فرآورده‌های شیمیایی سالم‌تر، افزایش راندمان یا بازده فرآیندهای شیمیایی و استفاده از مواد اولیه کم‌خطر. امروزه فن‌آوری‌های مبتنی بر شیمی سبز به عنوان یک رویکرد جدید مورد توجه قرار گرفته که در این مقاله به بررسی مهم‌ترین راه‌های در حال توسعه در مورد حلال‌های سبز پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها

1-       Chemat F.; Fabiano-Tixier A.S.; vian M.A.; Allaf, T. and vorobiev, E., 2015. Solvent-free extraction of food and natural products, Trends in Analytical Chemistry, Vol 71 PP: 157-168.
2-       Cravotto, G.; Gaudino Emanuela, C.; Boffa, L., Lévêque, J.M.; Estager, J. and Bonrath, W., 2008.Preparation of second generation ionic liquids by efficient solvent-free alkylation of N-heterocycles with chloroalkanes. Molecules. Molecules. Vol.13, PP: 149–156.
3-       Deetlefs, M. and Seddon, K.R., 2003. Improved preparations of ionic liquids using microwave irradiation. Green Chemistry. Vol. 5, pp: 181–186.
4-       Deetlefs, M. and Seddon, K.R., 2003. Improved preparations of ionic liquids using microwave irradiation. Green Chemistry, Vol. 5, PP: 181–186.
5-       Khadilkar, B.M. and Rebeiro, G.L., 2002 Microwave-assisted synthesis of roomtemperature ionic liquid precursor in closed vessel. Organic Process Research & Development, Vol. 6, PP: 826–828.
6-       Oxley, J.D., Prozorov, T. and Suslick, K.S., 2003. Sonochemistry and sonoluminescence of room-temperature ionic liquids. Journal of the American Chemical Society. Vol. 125, PP: 11138–11139.
7-       Varma, R.S. and Namboodiri, V.V., 2001. Solvent-free preparation of ionic liquids using a household microwave oven. Pure and Applied Chemistry, Vol. 73, PP: 1309–1331.
8-       VO Thanh, G.; Pegot, B. and Loupy, A., 2004. Solvent-free microwave-assisted preparation of chiral ionic liquids from -N-methyl ephedrine. European Journal of Organic Chemistry, PP: 1112–1116.
9-       www.organic-chemistry.org/topics/green-chemistry.shtm
10-   Zhao, H.; Xia, S. and Ma, P., 2005. Use of ionic liquids as ‘green’ solvents for extractions. Journal of Chemical Technology and Biotechnology. Vol. 80, pp: 1089-1096.